Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 123  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2018, vol. 15, br. 2, str. 95-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/MegRev1802095C

Creative Commons License 4.0
Razvoj posebnih kompetentnosti studenata i stimulisanje istraživačkog rada
Univerzitet Megatrend, Beograd, Fakultet za poslovne studije

e-adresa: tcvetkovski@megatrend.edu.rs, sstamenkovic@megatre

Sažetak

Potrebe za visokoobrazovanim kadrovima su nesporni cilj i imperativ strategija obrazovanja u EU i Srbiji. Zahtevi tržišta rada u Republici Srbiji usmereni su na kadrove sa specifičnim kompetentnostima, koje treba da budu razvijene kroz sistem učenja studenata na fakultetima, u sastavu univerziteta. Zbog toga fakulteti moraju biti orijentisati ka podizanju kvaliteta nastave i ka prenosu konkretnih i primenljivih znanja u skladu sa potrebama nacionalne privrede i javnih ustanova. Osnovni cilj učenja je stvaranje kreativnih, informatički pismenih kadrova sposobnih za samostalno istraživanje i odlučivanje. Učenje je povezano sa znanjem, veštinama i kompetencijama, tj. bazirano je na upotrebi znanja i veština u konkretnim situacijama. Savladavanjem studijskog programa studenti stiču opšte sposobnosti i predmetno-specifične sposobnosti. One su kompatibilne sa evropskim okvirima kvalifikacija i za svaki vid studija i svaki stepen studija definisani su očekivani ishodi učenja i opisi kvalifikacija. Razvoj posebnih kompetentnosti studenata i stimulisanje istraživačkog rada neophodno je uvrstiti u planove realizacije nastave, a njih operacionalizovati kroz akcione planove, za periode trajanja školovanja (3 ili 4 godine za studije prvog nivoa, za studije drugog i trećeg nivoa - jedna, odnosno tri godine). U radu je nakon odgovarajuće analize definisan model, a zatim i akcioni plan za razvoj posebnih kompetencija i stimulisanje istraživačkog rada studenata Fakulteta za poslovne studije u Beogradu.

Ključne reči

Reference

Cvetković, N. (2003) Analiza poslovanja preduzeća. Beograd: Megatrend Univerzitet
Cvetkovski, T., Ocokoljić, C.V., Babić, S. (2010) People as a key resource and the driving force of organizational and economic development. u: 8th International scientific conference: Forces Driving the Revival of the Companies and Economy, 3rd December, Megatrend University, Belgrade, Proceedings of, 497-507
Cvetkovski, T., Langović, M.A., Ocokoljić, C.V. (2011) The role of human resources and education in regional development. u: 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: From Entepreneuiral Learning to Innovations and Regional Development - ICEIRD 2011, 5-7 My 2011 Ohrid, Proceedi
Cvetkovski, T., Milićević, A., Cvetkovska-Ocokoljić, V. (2012) Human capital of Serbia in the light of new census population. u: Proceedings of Cross Culture Conference 2012, University of Applied Sciences Upper Austria, School of Management, Cross-Culture Management and Emerging Markets Center, Stayer, 9th May., 9-16
Cvetkovski, T., Langović-Milićević, A., Cvetkovska-Ocokoljić, V. (2014) Srbija u globalnoj ekonomiji baziranoj na znanju. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, vol. 6, br. 6, str. 509-527
Jovanović-Božinov, M., Živković, M., Cvetkovski, T. (2007) Organizaciono ponašanje. Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka
Levi-Jakšić, M., Komazec, G. (2008) Menadžment operacija. Beograd: Megatrend univerzitet
Macmillan, I. (1978) Strategy formulation: Political concepts. St. Paul: West
Mašić, B. (2004) Knowledge management. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Mašić, B.M. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Milisavljević, M. (2010) Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) (2016) Mesečni statistički bilten, decembar, http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6959-bilten-nsz-12-2016-broj_172.pdf(04.05.2017)
Nacionalni savet za visoko obrazovanje (2017) Standardi za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog nivoa visokog obrazovanja. Službeni Glasnik R. Srbije, br. 88
Pienaar, H., Penzhorn, C. (2000) Using the Balanced Scorecard to Facilitate Strategic Management at an Academic Information Service. Libri, 50(3):
Senge, P. (2006) The five disciplines: The art and practice of the learning organization. Doubleday/Currency, ISBN 0385260954
Stamenković, S., i dr. (2009) Corporate social responsibility in the Post-communist countries. New York: Denbridge Press, ISBN 978-1-935494-06-5, Library of Congress Control Number - LCCN: 2009912818
Stamenković, S. (2007) Strategijski menadžment u saobraćaju Srbije. Negotin-Bor, Monografija, Inorog (ISBN 978-86-83413-04-1, COBISS - ID 140995084)
Stamenković, S. (2007) Strategije kontrakcije i zaokreta put u poslovni uspeh preduzeća i privrede u tranziciji. Beograd: Megatrend univerzitet, 339-348
Vlada R. Srbije (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine
Vlada R. Srbije (2016) Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2016 do 2020. godine. Beograd