Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 10 od 130  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 12, br. 2, str. 74-89
Analiza ponude formalnog strukovnog zdravstvenog obrazovanja ljudskih resursa u zdravstvenom turizmu Srbije
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bVisoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

e-adresarabanyu@yahoo.com, lazarjanic@gmail.com, mitra68da
Ključne reči: zdravstveni turizam; ljudski resursi; formalno strukovno obrazovanje; zdravstveni radnici
Sažetak
Ljudski resursi predstavljaju primaran resurs u svim industrijama. Isti je slučaj i sa turističkom industrijom i segmentom zdravstvenog turizma. Što je veće učešće ljudskih resursa u kreiranju i isporuci proizvoda i usluga, to je sve veći njihov uticaj na uspeh nosioca turističke ponude. Zdravstveni turizam je, možemo slobodno smatrati, specifična grana turizma usled brojnih karakteristika koje ga definišu. Specifičan je između ostalog i po tome što postoji visok udeo visoko kvalifikovanog ljudskog faktora odnosno zaposlenih različitih profesionalnih orijentacija u kreiranju turističkih usluga (zdravstveni radnici). Upravo od znanja i stručnosti zdravstvenih radnika zavisi nivo potrošnje zdravstvenog turiste, dužina njegovog boravka i nivo zadovoljstva. Kako ljudske resurse čine zaposleni sa svojim specifičnim veštinama, osobinama i obrazovanjem, akcenat u istraživanju je stavljen na kvalitet obrazovanja ljudskih resursa u zdravstvenom turizmu, orijentišući se ka formalnom strukovnom obrazovanju zdravstvenih radnika u Srbiji.
Reference
*** (1999) Zajednička deklaracija evropskih ministara za obrazovanje, Bolonja 19. jun 1999. god. http://www.ehea.info, 06.11.2017
Bogićević-Milkić, B. (2016) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Čerović, S. (2013) Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum
FUR Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V (2016) Erste ausgewählte Ergebnisse der 46. Reiseanalyse zur ITB. http://www.fur.de/fileadmin/user_upload/RA_2016/RA2016_Erste_Ergebnisse_DE.pdf, 10.11.2017
Goodrich, J.N., Goodrich, G.E. (1987) Health-care tourism - an exploratory study. Tourism Management, 8(3): 217-222
Ikač, N. Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Eurotrend Marketing, [200]
Ilić, M., Radnović, B. (2010) Implementacija marketing koncepta u poslovnoj praksi domaćih banaka sa posebnim osvrtom na Vojvođansku banku a.d. Novi Sad. Bankarstvo, vol. 39, br. 5-6, str. 44-55
Janić, L., Knežević, M., Đorđević, J. (2015) Stavovi studenata o obrazovanju strukovnih zdravstvenih radnika. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, vol. , br. 7, str. 649-666
Jovanović-Tončev, M., Podovac, M., Stanišić, N. (2015) Kvantitativno-kvalitativna analiza tržišne privlačnosti i značajnosti banja Srbije. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 341-364
Kulić, Ž., Marković, A. (2012) Upravljanje ljudskim resursima. Novi Sad: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove
Kulić, Ž., Vasić, M. (2007) Menadžment ljudskih resursa. Banja Luka: Zavod distrofičara
Milićević, R. (2011) Zdravstveni turizam Mačvanskog okruga. Industrija, vol. 39, br. 3, str. 193-206
Milićević, S. (2013) Zdravstveni turizam - megatrend na turističkom tržištu. Megatrend revija, vol. 10, br. 4, str. 163-176
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. http://www.mpn.gov.rs, 06.11.2017
Spasojević, M., Šušić, V. (2011) Savremene tendencije u razvoju zdravstvenog turizma u svetu i Srbiji. Teme, vol. 35, br. 1, str. 149-162
Spasojević, M., Šušić, V. (2010) Savremeni medicinski turizam kao tržišna niša zdravstvenog turizma. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 7, br. 2, str. 201-208
Stanojević, S. (2014) Komercijalni programi u zdravstvenom sistemu Srbije. Zdravstvena zaštita, vol. 43, br. 6, str. 37-44
Sušić, V., Dimitrijević, D. (2015) Welnes spa - specifičan oblik zdravstvenog turizma. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 12, br. 1, str. 69-81
Tarcan, E., Ates, M., Sait, V.E. (2015) Vrednovanje efekata strategijskog menadžmenta ustanova na izbor zdravstveno turističke destinacije. Marketing, vol. 46, br. 2, str. 124-131
Univerzitet Brimingen, Velika Britanija (University of Brimingham) Program: Advanced manipulative physiotherapy MSc/postgraduate diploma. http://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/sport-exercise/advanced-manipulative-physio.aspx, 06.11.2017
Univerzitet Koventri, Velika Britanija (University of Coventry) (2014) Program: manual therapy MSc/postgraduate diploma. http://www.coventry.ac.uk/course-structure/2014/faculty-of-health-and-life-sciences/postgraduate/manual-therapy-msc/, 06.11.2017
Vlada Republike Srbije (2016) Strategija ravoja turizma Republike Srbije za period od 2016-2025 godine. Beograd
Vujić, D. (2011) Upravljanje ljudskim resursima - Izvor poslovne uspešnosti. Beograd: USCEE
Živković, R., Ilić, M. (2008) Trijada kvalitet-satisfakcija-lojalnost u turizmu. u: Zbornik radova nacionalne konferencije o kvalitetu, Kragujevac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko14-17195
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.