Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 637  
Back povratak na rezultate
Ekonomski signali: poslovni magazin
2019, vol. 14, br. 1, str. 73-87
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ekonsig1901073T

Creative Commons License 4.0
Interna revizija u funkciji upravljanja
aVisoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
bOpština Smederevska Palanka

e-adresa: radatrklja@gmail.com

Sažetak

U savremenim uslovima poslovanja usled dinamičnih promena na tržištima kapitala, vlasnicima kapitala i investitorima potrebno je pouzdano i nezavisno mišljenje o finansijskim izveštajima preduzeća koja su predmet njihovog interesovanja. S tim u vezi sve se više pažnje posvećuje uvođenju interne revizije u svakodnevnu praksu, njenom razvoju i usavršavanju. Pitanje koje se ovde postavlja jeste da li i u kom stepenu je dostignut razvoj interne revizije u Republici Srbiji, korespondira li taj stepen sa dostignutim stepenom razvoja te profesije u zemljama razvijene tržišne privrede, kao i kakva je uloga interne revizije u funkciji upravljanja. To pitanje predstavlja osnovnu tematiku ovoga rada.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Borović N. & Zakić V., (2013). Uloga i značaj interne revizije za unapređenje upravljačke funkcije budžetskih korisnika, Finansije, Beograd.
Chambers, A.D., Selim, G.M. & Vinten, G., (1993). Internal Auditing, Pitman Publishing, London.
Hayes, R., Schilder, A., Dassen, R. & Wallage, P., (2002). Principi revizije - međunarodna perspektiva, Savez računovođa i revizora Republika Srpska, Banja Luka.
Ljubisavljević, S., (2001). Revizija kao instrument provere kvaliteta finansijskog izveštavanja. U Stojanović R., (ured.), Kvalitet finansijskog izveštavanja - izazovi, perspektive i ograničenja, 42. Simpozijum "Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja", Zlatibor, Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd.
Milenković, D., (2012). U potrazi za vezom između principa dobre uprave i pojma interne revizije, Dobra uprava i interna revizija, Institut za uporedno pravo, Udruženje ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru, Beograd.
Meigs, W.B., Whittington, O.R., Pany, K.J. & Meigs, R.F., (1988). Principles of Auditing, Irwin, Homewood, Illions.
Popović, S., Eremić-Đođić, J. & Grublješić, Ž., (2014). International control management functions. U: IV International Symposium Engineering Management and Competitiveness, Zrenjanin.
Popović, S., Miljić, R. & Grublješić, Ž., (2014a). Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta, Škola biznisa br.1. str.100.
Trklja, R. & Bovan, M., (2019). Računovodstvo, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć sa sedištem u Leposaviću, Leposavić.
Šuput, J., (2012). Interna finansijska kontrola u prevenciji krivičnog dela namenskog trošenja budžetskih sredstava, NBR - Žurnal za kriminalistiku i pravo, Vol.XII No.1.
International Auditing Practices Committee - IAPS, (2019). (Međunarodni komitet za revizorsku praksu), Dostupno na sajtu: www.ifac.org/auditingassurance;
Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije - MFIN, (2011). Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, "Sl.glasnik RS, 99/2011", Beograd.
Savez računovođa i revizora Srbije - SRRS, (2002). Međunarodni standardi revizije, Beograd.
Službenik glasnik RS - SGRS, (2011). Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, "Sl. Glasnik br. 99/2011", Beograd