Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19
članak: 7 od 609  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2019, vol. 16, br. 2, str. 101-116
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/MegRev1902101S

Creative Commons License 4.0
Menadžment u predškolskim ustanovama
Visoka škola socijalnog rada, Beograd

e-adresa: salenono86@gmail.com

Sažetak

Razvoj obrazovanja u savremenom dobu, prateći globalni napredak znanja i tehnologije, neminovno iziskuje potrebu za angažovanjem menadžera u obrazovnim institucijama. Menadžerski rad se primarno oslanja na detaljno planiranje, donošenje odluka o ciljevima i strategijama ustanova i koordinisanje ljudskih resursa, u cilju efikasnijeg i efektivnijeg funkcionisanja svakog aspekta obrazovnog procesa. Kroz svoj rad, menadžer može doprineti kvalitetnijem toku znanja i podržati razvoj obrazovnog sistema, što je veoma relevantno za državu u razvoju kao što je Republika Srbija. U predškolskim ustanovama, u kojima se najmlađa generacija socijalizuje, uči i priprema za dalje školovanje, potrebno je ojačati ulogu menadžera. Inovativnošću, posvećenošću i kreativnošću u radu, menadžer može učvrstiti opštu organizaciju i mrežu zaposlenih, što se pozitivno može odraziti na podsticaj dečijih potencijala i ključnih kompetencija. Cilj ovog rada je ukazivanje na značaj koji menadžment ima u radu predškolske ustanove, sa akcentom na ljudske resurse i umreženost sa ulogom vaspitača. Dodatno, analizirano je stanje predškolskih ustanova u Republici Srbiji i ukazano je na određene slabosti i potencijalne šanse obrazovnog sistema, u kome implementacija menadžmenta može služiti kao podstrek za progres.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Andevski, M. (2007): Menadžment obrazovanja. Novi Sad: Cekom books
Apostolović, D. (2016): Kurikulumi predškolskog vaspitanja kao osnova za planiranje i programiranje rada vaspitača u predškolskoj ustanovi. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, "Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: Izazovi i dileme", Jagodina, 297-313
Buble, M. (2006): Osnove menadžmenta. Zagreb, Sinergija.
Bush, T. (2003): Theories of Educational Leadership and Management. London: SAGE Publications
Dukić, D., Milivojević, T. (2011): Model menadžment konsaltinga za preduzetnike i vlasnike malih preduzeća, Industrija, Vol. 39, Br. 2, 336-355
Đorđević, J. (2011): Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Univerzitet Singidunum, Beograd
Đurić, I. (2015): Smisao i značaj menadžmenta u obrzovanju, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Vol.15. Br. 4., 117-135
Georgescu, S. (2013): The moral manager: Regaining etics for business, Business Excellence and Management, Vol. 3, No. 4, 24-29
Headley, N. (1965): The kindergarten: Its place in the program of education, The Center for Applied Research in Education, New York
Hersey, P. (1996): Management of organizational behavior: Utilizing human resources. New Jersey: Prentice Hall, Inc
Karavidić S. i Čukanović-Karavidić M. (2016): Menadžment. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
Moore, M. R. (2002): An American's journey to kindergarten's birthplace, www.naeyc.org/…s/yc/file/201003/Heritageweb0310.pdf
Nikić, J. (1996): Uloga vaspitaca u adaptaciji deteta u jaslicama i organizovanju obogacene strukturisane sredine. Novi Sad, Zbornik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 11
Orlić, B. (2005): Kadrovski menadžment, Zoran Damnjanović i sinovi, Beograd
Pećanas, R. (2010): Obavezno obrazovanje i vaspitanje u sistemu obrazovanja, Norma, Vol. 15, Br.2, 201-210
Pešić, M. (1989): Programiranje vaspitno obrazovnog rada po oblastima: jedno akciono istraživanje, Predškolsko dete broj 2, Beograd
Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti ustanova za decu (Sl. glasnik RS, br 50/94 i 6/96)
Pravilnik o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja, "Sl. glasnik RS", br. 38/2013
Staničić, S. (2006): Menadžment u obrazovanju, Vlastita naklada, Rijeka.
Stojanović, K. (2016): Primena menadžmenta u predškolskim ustanovama. Fakultet za primenjeni mednadžment, ekonomiju i finansije, Beograd. Doktorska disertacija
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine., "Sl. glasnik RS", br. 107/2012
Šormaz, G. Uloga i značaj menadžmenta u obrazovanju. Ekonomija: Teorija i Praksa, 4, 19-32
Terzić, E. (2016). Značaj komunikacijskih kompetencija u izvršavanju funkcija menadžmenta u obrazovanju. Međunarodna konferencija iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja. InSSED 2017, Travnik
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004): Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Vilijams, C. (2010): Principi menadžmenta. Beograd: Data Status.
Zuković, S., Knežević, O. (2014): Pedagoški menadžment u funkciji partnerstva obitelji i škole, Školski vjesnik, Vol. 63, Br. 1-2, 201-213
Yau, W.S.L., Sculli, D. (1990): Managerial traits and Skills. Journal of Management Development, 6, 32-40