Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 48  
Back povratak na rezultate
Škola biznisa
2018, br. 2, str. 56-67
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/04/2019
doi: 10.5937/skolbiz2-20530
Creative Commons License 4.0
Efikasni marketing kanali - preduslov za konkurentnost na srpskom tržištu gasnih kotlova
Novi Sad School of Business, Novi Sad

e-adresa: djovicic@uns.ac.rs

Sažetak

U poslednjih deset godina intenzivno se razvijalo srpsko tržište gasnih kotlova. Paralelno sa porastom tražnje, povećavao se broj prisutnih brendova, ali i broj distributera, koji su se bavili plasmanom ovih proizvoda. Konkurencija je postajala sve oštrija, i samo oni distributeri koji su imali efikasan marketing miks mogli su ostvariti konkurentsku prednost i obezbediti opstanak na srpskom tržištu. Želeći da istraže značaj pojedinih instrumenata marketing miksa pri plasmanu gasnih kotlova u Srbiji, autori su preliminarno intervjuisali kupce, eksperte - tehnička lica, ali i menadžere prodaje, koji možda i najbolje poznaju ovu, veoma kompleksnu, problematiku. Istraživanje se zasniva na istraživačkoj hipotezi koja glasi: Efikasni marketing kanali su ključni faktor ostvarivanja konkurentske prednosti na srpskom tržištu gasnih kotlova. Nakon terenskih istraživanja, prikupljeni podaci su obrađeni primenom odgovarajuće metodologije, a rezultati istraživanja su potvrdili istraživačku hipotezu.

Ključne reči

marketing kanali; marketing miks; konkurentnost; srpsko tržište gasnih kotlova

Reference

Blackwell, R.D., Miniard, P.W., Engel, J.F. (2001) Consumer Behavior. The Dryden Press
Clow, K., Baack, D. (2012) Cases in Marketing Management. Los Angeles: Sage
Coughlan, T.A., Anderson, E., Stern, W.L., El-Ansary, I.A. (2001) Marketing Channels. New Jersey: Prentice Hall
Fill, C. (2011) Essentials of Marketing Communications. Harlow: Pearson Education Limited
Galogaža, M. (1999) Industrijski marketing. Novi Sad: Marketing Management College
Hair, F.J., Wolfinbarger, C.M., Oritinav, J.D., Bush, P.R. (2013) Essentials of Marketing Research. New York: McGraw-Hill, 3rd edition
Jovičić, D. (2011) Specifične institucije marketing kanala pri plasmanu gasnih kotlova na tržištu Republike Srbije. Škola biznisa, 116-123; 3
Jovičić, D., Sudarov, S. (2014) Savremeno tržišno poslovanje. Novi Sad: Alfa-graf NS
Jovičić, D., Vranješ, M., Stankov, B. (2015) Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa, vol. , br. 1, str. 153-171
Jovičić, D. (2012) Dužina marketing kanala pri plasmanu gasnih kotlova. Škola biznisa, br. 1, str. 102-112
Jovičić, D. (2013) The role of installers for thermo-technical installations when buying gas boilers. Marketing, vol. 44, br. 4, str. 361-371
Kotabe, M., Helsen, K. (2011) Global Marketing Management. John Wiley & Sons
Kotler, F., Vong, V., Sonders, Dž., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Kurtz, L.D., Clow, E.K. (1998) Services Marketing. New York: John Wiley & Sons
Lovreta, S., Končar, J., Petković, G. (2005) Kanali marketinga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Malhotra, N.K., Birks, D.F., Wills, P. (2012) Marketing Research. Harlow: Pearson
Mooradian, T.A., Matzler, K., Ring, L.J. (2012) Strategic Marketing. Pearson, Prentice Hall
Porter, M.E. (1998) Competitive Strategy. New York: Free Press
Porter, M.E. (2008) Konkurentska prednost. Zagreb: Masmedia
Rosenbloom, B. (1999) Marketing Channels. Orlando: The Dryden Press
Silverstein, B. (2002) Business to Business Internet Marketing. Florida: Maximum Press
Sims, J.T., Foster, J.R., Woodside, A.G. (1977) Marketing channels (Systems and strategies). New York: Harper & Row
Varey, R. (2002) Marketing Communication. Informa UK Limited