Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 6 od 48  
Back povratak na rezultate
Škola biznisa
2016, br. 1, str. 43-61
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/10/2016
doi: 10.5937/skolbiz1-11568
Creative Commons License 4.0
Istraživanje zadovoljstva studenata uslugom visokog obrazovanja uz primenu anketnog upitnika
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bEkonomsko-trgovinska škola 'Jovan Trajković', Zrenjanin

e-adresa: bilja.l.stankov@gmail.com

Sažetak

Problem istraživanja odnosi se na ulogu i značaj obrazovne usluge kao instrumenta marketing miksa u sistemu upravljanja institucijom visokog obrazovanja, kao i na zadovoljstvo studenata kvalitetom obrazovne usluge. Pored utvrđivanja njihovih stavova i mišljenja o istraživanoj problematici, problem istraživanja bavi se i uticajem pomenutog instrumenta na kretanje broja korisnika obrazovne usluge. Predmet istraživanja odnosi se na utvrđivanje veze između instrumenata marketing miksa, kao i zadovoljstva i opredeljenja studenata za određenu instituciju visokog obrazovanja i njenu uslužnu ponudu. U radu su istraživane dve grupe varijabli: opšta obeležja studenata i obeležja obrazovne usluge. Opšti cilj istraživanja odnosi se na utvrđivanje najznačajnijih grupa faktora koje utiču na zadovoljstvo studenata dobijenom obrazovnom uslugom i uslovljavaju njihovu opredeljenost za određenu instituciju visokog obrazovanja i njenu uslužnu ponudu, a takođe obuhvata i utvrđivanje stepena povezanosti među pomenutim grupama faktora. Poseban cilj istraživanja je da se u okviru dobijenih rezultata odredi intenzitet uticaja svakog pojedinačnog faktora na zadovoljstvo i opredeljenje studenata, kako bi se ustanovilo koji faktori ispoljavaju najjači, a koji najslabiji uticaj na pomenuti predmet istraživanja. Pri istraživanju definisanog predmeta, kao osnovna metoda primeniće se deskriptivna metoda, a od pomoćnih se koriste analiza sadržaja i uporedna metoda, dok će u postupku prikupljanja istraživačkih podataka autori primeniti metodu ispitivanja.

Ključne reči

institucija viokog obrazovanja; obrazovna usluga; marketing miks; zadovoljstvo studenata; anketni upitnik

Reference

Branković, S. (2007) Uvod u metodologiju - kvalitativni metodi istraživanja društvenih pojava. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Davies, B., Ellison, L. (1991) Marketing the secondary school. Longman
Dibb, S., Simian, L., Pride, W.M., Ferrell, O.C. (1995) Marketing. Zagreb: MATE
Gaćinović, R. (2010) Metodološki proces u pisanju naučnog rada. Vojno delo, vol. 62, br. 2, str. 9-28
Gronroos, C. (1989) Defining marketing: A market-oriented approach. European Journal of Marketing, vol. 23, br. 1, str. 52
Jovičić, D., Stankov, B., Vranješ, M. (2014) Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu. Škola biznisa, br. 2, str. 107-123
Jovičić, D., Vranješ, M., Stankov, B. (2015) Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa, br. 1, str. 153-171
Kotler, P. (1989) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Mozer, K.A. (1962) Metodi anketiranja u istraživanju društvenih pojava. Beograd: Kultura
Nikolić, Z.S. (2010) Metodologija naučno-istraživačkog rada. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Rust, R.T., Zahorik, A.J., Keiningham, T.L. (1996) Service marketing. New York: Harper Collins College Publishers
Vujević, M. (2002) Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga