Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 10 od 48  
Back povratak na rezultate
Škola biznisa
2015, br. 1, str. 153-171
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/01/2016
doi: 10.5937/skolbiz1-8856
Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresa: djovicic@uns.ac.rs

Sažetak

Od same pojave marketinga i primene marketing koncepta u praksi naglašavao se značaj marketing miksa, pomoću koga organizacije prilagođavaju svoju ponudu ciljnim segmentima kupaca. Bez obzira na to što se obično proizvod naziva osnovnim (ključnim) instrumentom marketing miksa, u poslednjih desetak godina, usled brzog i snažnog razvoja nauke, tehnologije, a posebno informacione tehnologije, privrede i društva uopšte, na značaju sve više dobijaju integrisane marketing komunikacije (IMK), bez kojih u organizacijama više ne može ni da započne, niti da se završi ni jedna značajnija marketing aktivnost. U tom kontekstu, cilj autora ovog rada bio je da se istraži značaj integrisanih marketing komunikacija na plasman gasnih kotlova, tj. na tržišno učešće pojedinih proizvođača na vojvođanskom tržištu, što ujedno predstavlja i osnovnu hipotezu istraživanja. Rezultati istraživanja potvrdili su osnovnu hipotezu, odnosno potvrdili su izuzetan uticaj IMK na tržišno učešće proizvođača pri plasmanu gasnih kotlova. Dopunska hipoteza nije potvrđena, ekonomska propaganda nije ključni promotivni instrument. Zahvaljujući određenim specifičnostima, a pre svega visokoj tehničkoj složenosti gasnih kotlova, ključni promotivni instrument su edukacije i obuke prodajnih i instalaterskih kadrova u marketing kanalima, koji funkcionišu na vojvođanskom tržištu.

Ključne reči

Reference

Coughlan, T.A., Anderson, E., Stern, W.L., El-Ansary, I.A. (2001) Marketing Channels. New Jersey: Prentice-Hall
Cutlip, M.S., Center, H.A., Broom, M.G. (2003) Odnosi s javnošću. Zagreb: Mate
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data status
Jovičić, D. (2011) Specifične institucije marketing kanala pri plasmanu gasnih kotlova na tržištu Republike Srbije. Škola biznisa, 116-123; 3
Jovičić, D., Salai, S. (2011) Poslovno komuniciranje. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Jovičić, D., Sudarov, S. (2014) Savremeno tržišno poslovanje. Novi Sad: Alfa-graf NS
Jovičić, D. (2013) Uloga montažera termo-tehničkih instalacija pri kupovini gasnih kotlova. Marketing, vol. 44, br. 4, str. 361-371
Kotler, F., Vong, V., Sonders, D., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999) Principles of marketing. Prentice Hall Europe, Second European Edition
Kotler, P., Keller, K.L., Lalović, B., Lučić-Ţivanović, M., Gligorijević, B., Bogetić, Z. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Kurtz, L.D., Clow, E.K. (1998) Services marketing. New York: John Wiley & Sons
Porter, M.E. (1998) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press
Porter, M.E. (2008) Konkurentska prednost. Zagreb: Masmedia
Rosenbloom, B. (1999) Marketing channels: A management view. Chicago, itd: Dryden Press
Salai, S., Kovač, Ţ.R. (2008) Marketing. Novi Sad: Alfa-Graf
Salai, S., Božidarević, D. (2009) Marketing istraživanje. Subotica: Ekonomski fakultet
Salai, S., Jovičić, D. (2010) Tržišno komuniciranje. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Salai, S., Grubor, A. (2011) Marketing komunikacije. Subotica: Ekonomski fakultet
Silverstein, B. (2002) Business to business Internet marketing. Florida: Maximum press
Varey, R.J. (2002) Marketing communication: Principles and practice. London: Routledge