Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 28  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2016, br. 3, str. 161-171
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/05/2017
Disciplinska odgovornost sudija u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj, Republici Sloveniji i Republici Makedoniji
Apelacioni sud, Kragujevac

e-adresa: tanja.kandic@open.telekom.rs

Sažetak

Jedna od garancija nezavisnosti sudija su i imunitet i disciplinska odgovornost sudija. Disciplinska sudska vlast obuhvata ovlašćenja da se odlučuje o disciplinskoj odgovornosti sudija i predsednika sudova. Norma­tivni model disciplinske odgovornosti sudija osnova je za imunološku zašti­tu sudskog sistema i da sudije donesu kvalitetne odluke u razumnom roku. Pojedine države u tranziciji usaglasile su normativni model disciplinske odgovornosti sa međunarodnim standardima, dok druge države stvaraju normativni model disciplinske odgovornosti pod uticajem političkih vlasti, ne poštujući međunarodne standarde što dovodi do udaljavanja od međunarodnih integracija.

Ključne reči

nezavisnost sudija; imunitet sudija; disciplinska odgovornost; međunarodni standardi; uticaj političkih vlasti

Reference

*** Recommendation no. R. (94) 12 of the Committee of Ministers to Member States on the independence, efficiency and role of judges, adopted by the Committee of Ministers on 13 October 1994 at the 518 the meeting of the Ministers Deputies
*** (2010-2015) Zakon o Državnom sudbenom vijeću. Narodne novine, br. 116/2010, 57/2011, 130/2011, 13/2013, 28/2013 i 82/2015, Članak 66
*** (2010-2015) Član 79 tačka 2, 3 i 4 Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Narodne novine, br. 116/2010 i 57/2011, 130/2011, 13/2013, 28/2013 i 82/2015
*** (1994-2007) Članovi 86 i 87 Zakona o sudijskoj službi, (Zakon o sodniški službi). br. 19/1994, 8/1996, 24/1998, 48/2001, 67/2002, 71/2004, 17/2006, 127/2006, 57/2007 i 94/07
*** (2006-2015) Zakon za Sudskiot sovet na Republika Makedonija. Službeni vesnik na Republika Makedonija, Članovi 24 - 31, br. 60/2006, 150/2010, 100/2011 i 20/2015
*** Načelo VI Preporuke R (94) 12, član 19 Osnovnih načela nezavisnosti sudija koje je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih Nacija
*** (2008-2015) Zakona o sudijama. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15 i 106/15, Član 90
*** (2008-2015) Član 93 i 94 Zakona o sudijama i član 5 do 10 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15 i 106/15, Službeni glasnik RS, br. 41/15
*** (2008-2015) Zakona o sudijama. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15 i 106/15, Član 93 stav 3
*** (2015) Član 21 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 41
*** CCJE, Preporuka R (94) 12, Mišljenje broj 3
*** (2015) Član 27 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2015) Član 30 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2008-2015) Član 97 Zakona o sudijama i član 34 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 i 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, Službeni glasnik RS, br. 41/15
*** (2015) Član 36 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2008-2015) Zakon o sudijama. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/1, 106/15, Član 98 stav 1 i 2
*** (2015) Član 38 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 41
*** Visoki savet sudstva u Francuskoj odlučuje o disciplinskim prestupima sudija i proti ove odluke ne može se podneti žalba. član 57, Ordonansa 58-1270
*** (2008-2015) Član 98 Zakona o sudijama i 47 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09, 104/09 i 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 i 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, Službeni glasnik RS, br. 41/15
*** (2008-2015) Član 92 Zakona o sudijama i član 43 Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 i 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, Službeni glasnik RS, br. 41/15
Bačić, A. (2009) Sudac i ustavna demokratija - Dr. sc Jadranko Crnić kao čuvar Ustava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br 2, 279
Basta, L.R. (1982) Anglo-saksonski konstitucionalizam u teoriji i praksi - ideja o ograničavanju i kontroli političke vlasti i njena primena u Engleskoj. Beograd, doktorska disertacija
Božović, R. (2006) Leksikon kulturologije. Beograd: Agencija Matić, Dijalog je geometrija govora, Duša i podstrekač mišljenja, 174
Brajić, V.M. (2001) Radno pravo. Beograd: Savremena administracija, str. 156
Elster, J., i dr. (1998) Institutional design in post-communist societies: Rebuilding the ship at sea. Cembridge, 350
Elstr, J., i dr. (1998) Institutional design in post-communist societes - rebulding the ship at sea. Cambridge, 63
Fira, A. (1993) Nezavisnost sudstva u Jugoslaviji i komparativno. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 79, br. 3, str. 443-456
Gasmi, G. (2006) Pravo Evropske unije. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, 274
Jovičić, M. (2006) Odgovornost nosilaca javnih funkcija. u: Demokratija i odgovornost - Izabrani spisi, Beograd: Službeni glasnik, 116, knjiga I
Kandić, T. (2013) Sudska vlast u ustavnom i zakonodavnom razvoju Republike Srbije. Beograd: Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, 340; doktorska disertacija
Knežević-Bojović, A. (2008) Građanska, krivična, i disciplinska odgovornost sudija - međunarodni dokumenti i pravo Srbije. Strani pravni život, br. 3, str. 122-138
Kuzmanović, R. (2010) Institut raspuštanja skupštine u funkciji ostvarivanja ustavnosti s osvrtom na primjenu u Srbiji. u: Dva veka srpske ustavnosti, zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11-12. marta 2010. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 14
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet
Milosavljević, B. (2010) Reforma političkog sistema. Pravni život, br. 12, 907
Orlović, S. (2008) Načelo podele vlasti u ustavnom razvoju Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, 212
Pajvančić, M. (2009) Ustavni principi nezavisnog sudstva. u: Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Niš, 31
Perović, S. (2011) Prirodno pravo i odgovornost - završni dokument. Kopaonik: Kopaonička škola prirodnog prava, 24
Petrov, V. (2011) Slobodan mandat poslanika i odgovornost. Pravni život, br. 12, 761
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (1999) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Radojević, Z. (2009) Međunarodni standardi nezavisnosti sudstva. u: Lazić M., Pejić I. [ur.] Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Niš: Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu, 37-52
Stojanović, R.M. (1996) Međunarodno pravo i pravna država. Pravni život, vol. 45, br. 12, str. 1125-1140
Svorcan, S. (2012) Komentar zakona o parničnom postupku. Kragujevac: Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, 826-834
Vasić, R.R. (2004) Pravna država i tranzicija, teorijski model i kontekstualno uslovljavanje. Beograd