Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 48  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 1, str. 25-45
Da li (porodično) pravo štiti porodicu?
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaG.KovacekStanic@pf.uns.ac.rs, Sandra.Samardzic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat: "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" za 2020. godinu

Ključne reči: porodično pravo; medijacija; vršenje roditeljskog prava; porodični sporovi
Sažetak
Iako ne možemo zanemariti činjenicu da pravo na izvestan način utiče na porodicu od samog početka tako što određuje ko se sve smatra članom porodice, kakva su njihova međusobna prava i obaveze, na koji način se određeni odnosi zasnivaju, a na koji prestaju, moderno shvatanje porodice ipak nužno podrazumeva poštovanje izuzetno širokog polja porodične, odnosno roditeljske autonomije. Ovakvo shvatanje bi moglo, u najekstremnijem vidu, imati za posledicu gotovo potpuno odsustvo odgovornosti države, odnosno pravnog sistema za sve što se dogodi u porodici. U navedenom smislu, primetne su sasvim slabe formalnopravne obaveze države u preduzimanju aktivne uloge na osnaživanju porodice, a u praksi praktično nepostojanje bilo kakvog angažovanja države na jačanju veza u okviru porodice pre nego što do izvesnih problema dođe. Sa druge strane, ako neko ima potencijal da zaštiti porodicu i njene članove, onda je to svakako pravni sistem. Zaštita porodice ne sme da se svede samo na pitanje kako to učiniti, već i u kom trenutku, tj. da li zaštita i razvijanje zdravih porodičnih odnosa mora biti pitanje kojim se treba baviti mnogo ranije, čak i pre nego što se porodica formira. U tom smislu, naročit značaj mogu imati savetovališta, odnosno razgovori sa kompetentnim licima. Takođe, iako su našoj kulturi relativno strani, popularizacija predbračnih ugovora i upoznavanje budućih supružnika, odnosno vanbračnih partnera sa mogućnostima koje ovaj ugovor pruža, može doprineti izbegavanju kasnijih imovinskih sporova. U ovom radu, fokus će, međutim, biti na izvesnim rešenjima koja mogu pomoći u situacijama kada već dođe do poremećaja odnosa između članova porodice, odnosno između supružnika ili vanbračnih partnera. Svaki pokušaj smirivanja situacije, odnosno umerenog i opreznog intervenisanja u porodičnim odnosima prvenstveno se može postići insistiranjem na određenim alternativnim načinima rešavanja sporova. Pored toga, postojanje specijalizovanih sudija, kao i advokata, koji bi sproveli značajne promene u sistemu obrazovanja budućih pravnika, ali i u domenu prakse, takođe može u velikoj meri doprineti navedenom cilju. Na kraju, i određene izmene u oblasti porodičnog materijalnog prava takođe mogu imati veliki značaj. U tom smislu, ovaj rad se prvenstveno fokusira na pojedina rešenja predložena u teoriji, njihovu analizu u kontekstu srpskog zakonodavstva, kao i na moguće dalje promene domaćih propisa. Naime, iako su neki predlozi već našli svoje mesto u pozitivnom zakonodavstvu Srbije, ostaje neizvesno u kojoj meri su ove odredbe primenjene i da li zaista doprinose održavanju stabilnih porodičnih odnosa u situacijama kada su odnosi ozbiljno narušeni.
Reference
*** (2005-2015) Porodični zakon - PZ. Službeni glasnik RS, br.18/05, 72/2011 - dr. Zakon i 6/2015
*** (2005) Zakon o posredovanju - medijaciji. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2014) Zakon o posredovanju u rešavanju sporova. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2006) Pravilnik o programu i načinu sticanja posebnih znanja iz oblasti prava deteta sudija koji sude u postupcima u vezi sa prodičnim odnosima. Službeni glasnik RS, 44
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020
*** (2004/2009) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 125 i 111
Archard, D. (2004) Children, Rights and Childhood. London-New York: Routledge
David, C.L. (1984) Rethinking the Substantive Rules for Custody Disputes in Divorce. Michigen Law Review, Vol. 83, 477-569
Despotović-Stanarević, V. (2014) Medijacija u slučajevima razvoda/razdvajanja. u: Džamonja-Ignjatović T. [ur.] Medijacija - principi, proces, primena, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Emery, R.E., Sbarra, D., Grover, T. (2005) Divorce mediation: Research and Reflections. Family Court Review, Vol. 43(1), 22-37
Gilson, R.J., Mnookin, R.H. (1994) Disputing through Agents: Cooperation and Conflict between Lawyers in Litigation. Columbia Law Review, 94(2): 509-509
Goldstein, J. (1977) Medical Care for the Child at Risk: On State Supervention of Parental Autonomy. Yale Law Journal, Vol. 86, 645-670, http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?=3449&context=fss_papers, 15.11.2020
Huntington, C. (2014) Failure to Flourish: How Law Undermines Family Relationships. Oxford University Press
Jovanović, V., Džamonja-Ignjatović, T. (2014) Alternativno rešavanje sporova i pregovaranje. u: Džamonja-Ignjatović T. [ur.] Medijacija - principi, proces, primena, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Jovanović, V. (2014) Pravni okvir primene medijacije u Srbiji. u: Džamonja-Ignjatović T. [ur.] Medijacija - principi, proces, primena, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 159-172
Kelsey, B. (1975) Shall These Children Live: A Conversation with Dr. Raymond S. Duff. Reflection: Yale Divinity School Magazine, No.72, Jan, 4-7; prema: J. Goldstein, 1977
Kelsey, B., Raymond, D.S. (1975) Which Infants Should Live? Who Should Decide?. Hastings Center Report, Vol. 5, No. 2 (Apr.), 5-8
Kovaček-Stanić, G. (2015) Najbolji interes deteta - zakonska pretpostavka za određivanje naizmeničnog boravišta deteta kao oblika zajedničkog vršenja roditeljskog prava. u: Keča Ranko [ur.] Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad: Pravni fakutet, tematski zbornik, Knj. 3, str. 137-156
Kovaček-Stanić, G. (2004) Princip samoodređenja u porodičnom pravu kroz istoriju i danas. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 116-117, str. 159-178
Kovaček-Stanić, G. (2007) Porodično pravo - partnersko, dečje i starateljsko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost, 169
Kovaček-Stanić, G.B., Samardžić, S.O. (2018) Kriterijumi za odlučivanje o vršenju roditeljskog prava posle razvoda braka u teoriji i praksi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 3, str. 869-890
Kovaček-Stanić, G.B., Samardžić, S.O., Kovačević, M.S. (2017) Razvod braka i zajedničko roditeljsko staranje kao posledica razvoda braka u teoriji i praksi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1285-1303
Mitrović, T.S. (2019) Specijalizacija sudija za rešavanje bračnih sporova. Pravo - teorija i praksa, vol. 36, br. 10-12, str. 15-28
Moore, C.W. (1986) The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. San Francisco: Jossey-Bass
Parkinson, P. (2011) Family Law and the Indissolubility of Parenthood. Cambridge University Press, 187-188
Ponjavić, Z. (2013) Pristanak deteta na medicinsku meru, Između autonomije i paternalizma. Pravni život, 564 (10): 91-106
Ruso, Ž. (1925) Emil ili o vaspitanju. Beograd: Knjižarnica Rajkovića i Ćukovića, knj. I
Scott, E.S. (1992) Pluralism, Paternal Preference, and Child Custody. California Law Review, Vol. 80
Watson, A.S. (1980) Children, Families, and Courts: Before the Best Interests of the Child and Parham v. J. R. Virginia Law Review, Vol. 66, 3, (The P. Browning Hoffman Memorial, Symposium on Law and Psychiatry), 653-679
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-30403
primljen: 18.01.2021.
prihvaćen: 07.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka