Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 72, br. 3-4, str. 98-104
Instrumentalna i integrativna motivacija u nastavi engleskog kao jezika medicinske struke
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra opšteobrazovnih predmeta, Srbija

e-adresazoran.marosan@mf.uns.ac.rs
Sažetak
Uvod. Cilj ovog rada je da se utvrdi stepen i vrsta motivacije u učenju engleskog jezika struke kod studenata prve godine medicine na Medicinskom fakultetu Novi Sad. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja instrumentalne i integrativne motivacije sprovedenog na uzorku od 61 studenta prve godine medicine na Medicinskom fakultetu Novi Sad. Materijal i metode. Rad je zasnovan na anketi sprovedenoj tokom letnjeg semestra 2017/2018. školske godine. Anketa je bila anonimna, a istraživanje je izvedeno putem upitnika kojim se testira instrumentalna i integrativna motivacija. Pored toga, upitnik je sadržao i podatke o godini studija, polu, broju godina učenja engleskog jezika i redovnosti pohađanja nastave. Rezultati. Rezultati istraživanja prikazani su tabelarno i odgovori studenata izraženi su u procentima. Rezultati su analizirani u dva segmenta na osnovu vrste motivacije koja je testirana. Istraživanje je potvrdilo hipoteze o visokom stepenu instrumentalne motivacije kod studenata medicine, koja je u najvećoj meri usmerena ka njihovom daljem napretku u struci. Istraživanje je pokazalo i snažnu integrativnu motivaciju ispitanika i zainteresovanost za elemente kulture i civilizacije ciljnog jezika. Zaključak. U zaključku se razmatraju mogući uticaji ovog istraživanja na praktičnu nastavu engleskog kao jezika medicinske struke i daju smernice za dalja istraživanja.
Reference
Al-Tamimi, A., Shuib, M. (2009) Motivation and attitudes towards learning English: A study of petroleum engineering undergraduates at Hadhramout University of Sciences and Technology. GEMA: Online Journal of Language Studies, 9(2): 29-55
Bernaus, M., Wilson, A., Gardner, R. (2009) Teachers' motivation, classroom strategy use, students' motivation and second language achievement. Porta Linguarum, (12):25-36
Brown, H.D. (2000) Principles of language learning and teaching. Harlow: Longman, 4th ed
Crookes, G., Schmidt, R. (1991) Motivation: Reopening the research agenda. Language Learning, 41(4):469-512
Dabić, T. (2014) Stavovi i motivacija studenata informacionih tehnologija u Srbiji. u: Radić-Bojanić B. [ur.] Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, Novi Sad: Filozofski fakultet, p. 82-202
Daftarifard, P., Shirkhani, S., Lavasani, M. (2014) Investigating English reading motivation across time. International Journal of Language and Linguistics, 2(5):305-9
Dörnyei, Z. Motivational strategies in the language classroom. Cambridge-New York: Cambridge University Press
Dörnyei, Z. (1998) Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31(3): 117-135
Dörnyei, Z. (2005) The Psychology of the Language Learner: Individual differences in Second Language Acquisition. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc
Đurović, T., Silaški, N. (2014) Motivacija studenata ekonomije u nastavi engleskog jezika struke. u: Radić-Bojanić B. [ur.] Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, Novi Sad: Filozofski fakultet, p. 162-81
Gardner, R.C., Macintyre, P.D. (1991) An Instrumental Motivation in Language Study. Studies in Second Language Acquisition, 13(1): 57-72
Gardner, R.C. (2007) Motivation and second language acquisition. Porta Linguarum, 8: 9-20
Gardner, R.C. (1983) Learning another language: A true social psychological experiment. J Lang Soc Psychol, 2(2-4):219-39
Gardner, R.C., Lambert, W.E. (1972) Attitudes and motivation in second-language learning. Stanford: Stanford University Press
Gardner, R.C. (2006) The socio-educational model of second language acquisition: A research paradigm. EUROSLA yearbook, Foster Cohen SH, Medved Krajnović M, Mihaljević Djigunović J, editors. Vol 6, p. 237-60
Khansir, A.A., Jafarizadegan, N., Karampoor, F. (2016) Relation between socio-economic status and motivation of learners in learning English as a foreign language. Theory and Practice in Language Studies, 6(4):742-50
Lamb, M. (2004) Integrative motivation in a globalizing world. System, 32(1):3-19
Lifrieri, V. (2005) A sociological perspective on motivation to learn EFL: The case of escuelas plurilingues in Argentina. Buenos Aires: University of Pitsburg, master thesis
Liuoliene, A., Metiuniene, R. (2006) Second language learning motivation. Santalka, 14(2): 93-101
Marković, V., Marošan, Z. (2011) Analiza jezičke kompetencije i potreba studenata medicine, stomatologije i zdravstvene nege u nastavi engleskog kao jezika medicinske struke. Medicinski pregled, vol. 64, br. 1-2, str. 21-24
Martinović-Ivan, A., Poljaković, I. (2010) Attitudes towards ESP among university students. Fluminensia, 22(2):145-61
Masgoret, A.M., Gardner, R.C. (2003) Attitudes, Motivation, and Second Language Learning: A Meta-Analysis of Studies Conducted by Gardner and Associates. Language Learning, 53(S1): 167-210
Mihaljević-Djigunović, J., Bagarić, V. (2007) A comparative study of attitudes and motivation of Croatian. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 52:259-81
Mihaljević-Đigunović, J. (2007) Afektivni profil, aspiracije i zadovoljstvo nastavom engleskoga jezika kod hrvatskih učenika. Metodika, Zagreb, vol. 8, br. 1, 104-114
Oller, J.W., Hudson, A.J., Liu, P.F. (1977) Attitudes and attained proficiency in ESL. Lang Learn, 27(1):1-23
Pavičić-Takač, V., Berka, N. (2014) Motivation in foreign language learning: A look at type of school environment as a contextual variable. Explorations in English Language and Linguistics, 2(2):77-103
Skehan, P. (1991) Individual Differences in Second Language Learning. Studies in Second Language Acquisition, 13(2):275-98
Topalov, J. (2011) Motivacija u nastavi stranog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet
Topalov, J. (2008) Motivation and its role in foreign language learning. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, vol. 33, br. 2, str. 351-361
Vuković-Vojnović, D., Knežević, L. (2007) Ispitivanje motivacije u nastavi engleskog jezika struke. Primenjena lingvistika, br. 8, str. 337-344
Zanghar, A. (2012) Instrumental and integrative motivation among undergraduate Libyan students of English as a foreign language. Colorado: Colorado State University, Thesis
Zendehboodi, K., Khansir, A.A., Karampoor, F. (2015) The study of some motivational factors on English language learning process: Evidence from Iranian English learners. International Journal of Innovation Sciences and Research, 4(7):293-8
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/MPNS1904098M
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka