Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 22  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 2, str. 493-507
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/01/2017
Psihofizički korelati sindroma izgaranja kod menadžera malih preduzeća
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za psihologiju

e-adresa: damjana1988@yahoo.com

Projekat

Indikatori i modeli usklađivanja porodičnih i poslovnih uloga (MPNTR - 179002)

Sažetak

Menadžerska profesija sve se češće ističe kao visoko stresna, međutim, pored karakteristika radnog mesta, izvore stresa i sa njima povezanih negativnih ishoda treba tražiti i u individulanim karakteristikama osobe. Shodno tome, cilj istraživanja bio je da se utvrde razlike u odnosu na prisustvo A tipa ponašanja, perfekcionizma, sindroma izgaranja i sklonosti ka psihosomatskim ispoljavanjima između menadžera i ispitanika koji ne obavljaju menadžerski posao, kao i da se ispita i uporedi povezanost navedenih varijabli u obema grupama ispitanika. Uzorak je činilo 150 ispitanika podeljenih u dve jednake grupe: top-menadžeri malih privatnih preduzeća i zaposleni ispitanici koji se ne bave menadžerskim aktivnostima. Od instrumenata su korišćene: Adaptirana verzija Dženkinsove skale za procenu A tipa ponašanja, Skala pozitivnog i negativnog perfekcionizma, Ček-lista za ispitivanje nivoa izgaranja i hi-test iz baterije KON 6. Rezultati ukazuju na to da su kod menadžera u odnosu na ispitanike koji se ne bave menadžerskim aktivnostima izraženiji A tip ponašanja i pozitivni perfekcionizam, dok u pogledu negativnog perfekcionizma, sindroma izgaranja i psihosomatskih ispoljavanja nisu utvrđene značajne razlike. Utvrđeni nalazi upućuju na to da kod ispitivanih menadžera pozitivne karakteristike A tipa ponašanja i perfekcionizma, ali i sama menadžerska pozicija, mogu biti zaštitni faktori u odnosu na sindrom izgaranja, te da mogu da prevagnu nad negativnim zdravstvenim posledicama, poput psihosomatskih ispoljavanja sa kojima su ove karakteristike uopšteno povezane. Rezultati su diskutovani u odnosu na teorijski kontekst problema istraživanja i upoređeni sa dosadašnjim empirijskim nalazima.

Ključne reči

A tip ponašanja; perfekcionizam; sindrom izgaranja; sklonost ka psihosomatskim ispoljavanjima; menadžeri