Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 1 od 196  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2020, vol. 66, br. 2, str. 63-74
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 12/08/2020
doi: 10.5937/ekonomika2002063M
Creative Commons License 4.0
Kauzalitet preduzetničke motivacije kod mladih i uočenih ambijentalnih prepreka
aBelgrade Business Academy for Applied studies
bHigher Economic School of Professional Studies Peć, Leposavić

e-adresa: neimar.marija@gmail.com, sladjana.musikic@vpskp.edu.rs, zeljkodv@gmail.com

Sažetak

Glavnu ulogu u pokretanju preduzetničkog procesa ima prepoznavanje prilika u okruženju i nakon toga kreiranje ideja. Istraživačko polje ovog rada obuhvata subjektivni doživljaj ambijentalnih prilika za razvoj preduzetničke inicijative od strane mladih ljudi koji su upoznati sa značajem preduzetništva kroz srednje i visoko obrazovanje u Srbiji. Autori u ovom radu postavljaju pitanje da li će percepcija ambijentalnih uslova, tj. uočeni racio prilika i prepreka ima uticaja za na razvoj preduzetničke i motivacije kod mladih. Iz njihove percepcije poslovnog okruženja i otežavajućih okolnosti sa kojima se susreću rađa se ili nestaje motivacija za uključenje u preduzetnički proces. Ukoliko je percepcija mladih da su ograničavajući faktori dominantniji od stimulišućih, motivacija za ulaz u preduzetničku zonu će biti niska i obratno. Podaci dobijeni anketom su obrađeni deskriptivnom statistikom. Dobijeni rezultati mogu služiti za ublažavanje uskih grla u preduzetničkoj edukaciji i informisanosti mladih kao i u eventualnom rigoroznijem pristupu barijerama sa kojima se mladi suočavaju.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bakovljev, M. (1997). Osnovi metodologije pedagoških istraživanja, Beograd: Naučna knjiga
Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive, Journal of Political Economics, No. 98, p.893
Bobić, D. (2017). Mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih, CEVES, Centar za visoke ekonomske studije, Beograd
Hasni che Ismail.che (2011). An Exploratory Study of Motivational Factors on Women Entrepreneurship Venturing in Malaysia. Business and Economic Research. 2. 10.5296/ber.v2i1.1434
Davidsson, P. (1989). Continued entrepreneurship and small firm growth. Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute
Erić-Nielsen,J et al. (2019). The challenges of managing the entrepreneurial organization, Ekonomika, vol. 65, iss. 2, pp. 87-98
Gavrić, G., Simonović, Z., & Lazović, K. (2015). Knowledge as a factor of survival and competitiveness in modern business. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, (33), pp. 389-400
Jovičić A., Đokić A.,Denić N., (2019) Ekonomsko-ekološki aspekti održivog razvoja preduzeća. Ecologica, Vol. 26, No 93, pp 26-30
Kirkwood, J. (2009). Motivational factors in a push-pull theory of entrepreneurship. Gender in Management: An International Journal, Vol. 24 Issue: 5, pp.346-364, https://doi.org/10.1108/17542410910968805
Kulić, R. (1998). Sadržaj rada i obrazovanje, Andragoška biblioteka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Lekovic, B., Berber, N., (2012). Barrier to entrepreneurship in Autonomous Province of Vojvodina: Research from aspects of age and gender. Employment Education and Entrepreneurship, pp. 267-286
Leković, B. (2015). Kauzalitet preduzetničkog ponašanja, faktora uspešnosti preduzetničkog poduhvata i ambijentalnih uslova. (doktorska disertacija), Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu
Levie, J., Autio, E. (2008). A theoretical grounding and test of the Gem model. Small Business Economics, Vol. 31 (3), pp. 235-263
Locke, E. (1996). Motivation through conscious goal setting. Applied & Preventive Psychology, No. 5, pp.117-124
Pelham, A. M., Wilson, D. T. (1995), A longitudinal study of the impact of market structure, firm structure, strategy, and market orientation culture on dimensions of smallfirm performance. Journal of the academy of marketing science, vol. 24(1), pp. 27-43
Petrović, M., Leković, B. (2019). Characteristics of ambitious entrepreneurs in Southeast Europe region: High-growth expectation concept. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, iss. 41, pp. 55-66
Stewart, W. H., Roth, P. L. (2001). Risk propensity differences between entrepreneurs and managers: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86(1), pp.145153
Taomina J.Kin & Hyphen., Mei Lao Sammi. (2007). Measuring Chinese entrepreneurial motivation: Personality and environmental influences. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 13, Issue 4, pp. 200-221
Venkataraman, S., Sarasvathy, D. S., Dew, N., Foster, W. R., (2012). Reflections on the 2010 AMR decade award: whither the promise? Moving forward with entrepreneurship as a science of the artificial. Academy of Management Review, 37(1), pp.21-33, doi:10.5465/amr.2011.0079