Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 137  
Back povratak na rezultate
Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku
2019, vol. 1, br. 1, str. 69-84
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.7251/ZBK1901071P


Struktura motoričkih sposobnosti studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Banja Luka, Republika Srpska
bOsnovna škola Kozice, Oštra Luka, Republika Srpska

e-adresa: darko.paspalj@fbn.unibl.org

Sažetak

Na uzorku od 84 studenta Fakulteta bezbjednosnih nauka iz Banjaluke, primijenjen je sistem od 16 motoričkih varijabli s ciljem da se utvrdi struktura njihovih motoričkih sposobnosti. Primjenom faktorske analize po Kajzer-Gutmanovom kriterijumu utvrđeno je 6 latentnih motoričkih dimenzija. Prvi faktor definisan je kao faktor mehanizma za strukturiranje kretanja, jer je predstavljen varijablama za procjenu koordinacije i frekvencije pokreta. Drugi faktor definisan je kao faktor mehanizma za regulaciju trajanja ekscitacije, jer je predstavljen mjerama za procjenu repetitivne i statičke snage ruku, trupa i nogu. Treći faktor definisan je kao faktor mehanizma za regulaciju tonusa i sinergijsku regulaciju, jer je predstavljen varijablama za procjenu mjera fleksibilnosti. Četvrti faktor definisan je kao faktor mehanizma intenziteta ekscitacije, jer je predstavljen varijablom kojom se ispituje eksplozivna snaga kroz sposobnost brzine trčanja. Peti faktor je takođe definisan kao faktor sinergijske regulacije i regulacije tonusa, jer je prestavljen varijablom za procjenu ravnoteže, dok je šesti faktor definisan kao faktor intenziteta ekscitacije, jer je predstavljen sa tri varijable za procjenu eksplozivne snage i jednom varijablom za procjenu fleksibilnosti. Ovaj rad je pokušaj da se pokaže da je izdvojena hijerarhijska struktura motoričkih sposobnosti od izuzetne teorijske i praktične vrijednosti, pri čemu bi pomenuti faktori trebali predstavljati odrednicu za predikciju motoričkih sposobnosti i programiranje trenažnih operatora u nastavi Specijalnog fizičkog obrazovanja.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Anderson, S.G., Plecas, D., & Segger, T. (2001). Police officer physical ability testing. Revalidating a selection criterion. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 24(1), 8-31
Blagojević, M., Ćirković, Z., Milošević, M., Stojičić, R., Jovanović, S., Arlov, D. & Dopsaj, M. (1994), Uticaj nekih adaptacionih karakteristika pripravnika milicionara na efekte učenja motoričkih algoritama i programa u Specijalnom fizičkom obrazovanju, Zbornik radova prvog savjetovanja iz Specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu, 49 -56
Blagojević, M. (1996). Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika policajaca na efikasnost učenja džudo tehnika, Policijska akademija Beograd, Beograd
Blagojević, M., Dopsaj, M. & Vučkovcić, G. (2006), Specijalno fizičko obrazovanje 1 za studente Policijske akademije , Inpress-Beograd, Beograd
Božić, S. Milošević, M. & Zulić, M. (1990). Uticaj nekih antropoloških karakteristika radnika na strukturiranje motoričkih algoritama u Specijalnom fizičkom obrazovanju. Beograd. 13. Maj, (2), 128 -135
Vučković, G. (2002). Uticaj motoričkih sposobnosti na efikasnost savladavanja situacionog pištoljskog poligona kod studenata Policijske akademije. Magistarska teza, Beograd. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
Vučković, G., Blagojević, M. & Dopsaj, M. (2011). Specijalno fizičko obrazovanje 2. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. & Momirović, K. (1975). Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti, 1. rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. Kineziologija, 5(1-2), 7-81
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M. & Vučković, G. (2002). Evaluacija valjanosti testova za procenu kontraktilnog potencijala mišića ruku kod policajaca. Bezbednost, 44(3), 434-444
Dopsaj, M. & Vučković, G. (2006). Pokazatelji maksimalne sile pregibača leve i desne šake u funkciji selekcionog kriterijuma za potrebe policije. Sport Mont, 4(10-11), 148-154
Dopsaj, M; Blagojević, M. & Vučković, G. (2007). Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, Bezbednost, 49(4), 166-183
Đorđević, D. (1989). Opšta antropomotorika. Beograd. Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu
Zaciorski (1975). Fizička svojstva sportiste. Savez za fizičku kulturu Jugoslavije. Beograd, 1975
Janković, R. & Dimitrijević, R. (2012). Stanje i mogućnosti unapređenja načina procene motoričkih sposobnosti u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Kultura polisa, 9(1)
Kukolj, M. (1996). Opšta antropomotorika. Beograd. Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. & Viskić-Štalec, N. (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje. Beograd
Metikoš D,. Hofman E,. Prot F,. Pintar Ž. & Oreb G. (1989). Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša, Fakultet za Fizičku kulturu, Zagreb
Milošević, M. (1985). Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara, VŠUP. Beograd
Milošević, M., Gavrilović, P. & Ivančević, B. (1988). Modeliranje i upravljanje sistemom samoodbrane. Naučna knjiga: Beograd
Milošević,M., i Zulić, M. (1988). Uticaj nekih dimenzija snage na efikasnost gađanja iz pištolja.13.maj,41 (2), 89 -92
Milošević, M., Mudrić, R., Jovanović, S., Amanović, Đ. & Dopsaj, M. (2005). Konstituisanje sistema za upravljanje trenutnim i kumulativnim edukativnim i trenažnim efektima u SFO-u. Monografija iz istraživačkog projekta "Policija u funkciji bezbjednosti i zaštite u Srbiji na početku XXI veka". VŠUP. Beograd
Strating, M., Bakker, R., Dijkstra, G., Lemmink, K., & Groothoff, J.W. (2010). A jobrelated fitness test for the Dutch police. Occupational Medicine, 60, 255-260
Shakiri, K., Lolić, D., Ademi, A., Saiti, B. & Kostovski, Ž. (2013). Struktura varijabli za procjenu bazično-motoričkih dimenzija kod mladih džudista. Zbornik radova sa petog međunarodnog kongresa "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije" Vol. (5) 144 -150. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci