Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 85  
Back povratak na rezultate
Uslovi za uspešnu realizaciju nastave hora na mlađem školskom uzrastu
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresamiona.ilic@pef.uns.ac.rs
Sažetak
Svojim značajem i benefitima koje pruža tokom odrastanja dece, horska muzika zavređuje veliku pažnju. Ovim radom želeli smo da ukažemo na elemente koji čine metodički pristup u radu sa horom mlađih razreda osnovne škole jedinstvenim. Da bi se omogućili uslovi za realizaciju nastave hora na mlađem školskom uzrastu, u radu se razmatra uloga dirigenta i predstavlja se način planiranja rada sa ovakvim tipom hora, u okviru kog se vrši i izbor kompozicija za rad, kao i izbor pevača. Ovaj pregledni članak daje uvid u metodički postupak koji se primenjuje prilikom obrade novih pesama, a u okviru kog relevantna literatura nikako ne zaobilazi pojedine elemente u radu sa horom kao što su pravilno disanje, upevavanje, pripreme za javni nastup, a naposletku i sam javni nastup kao krajnji cilj ka kom bi trebalo da bude usmeren svaki rad sa horom.
Reference
Anđelković, A.Ž. (2005) Dečji hor u osnovnoj školi. Pedagoška stvarnost, vol. 51, br. 5-6, str. 490-494
Arsić, A. (2016) Horsko pevanje kao način podsticanja muzikalnosti kod učenika niže muzičke škole. Pedagoška stvarnost, vol. 62, br. 2, str. 338-347
Ashworth-Bartle, J. (2003) Sound Advice: Becoming a Better Children's Conductor. New York: Oxford University Press
Bjelobrk-Babić, O., Amidžić, B. (2014) Primjer obrade nastavne jedinice iz vokalno-instrumentalne muzike primjenom Power Point-a. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 8, str. 231-241
Bjørkvold, J. (2005) Nadahnuto biće - dete i pesma, igra i učenje kroz životna doba. Beograd: Plato
Goble, S.J. (2010) What's So Important About Music Education. New York: Routledge
Hallam, S. (2006) Music Psychology in Education. London: Institute of Education
Hennessy, S. (2005) Coordinating music across the primary school. Bristol: Taylor & Francis Inc
Heveler, K. (1961) Muzički leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Jeremić, B. (2009) Istorijski osvrt na značaj pevanja na mlađem školskom uzrastu u nastavnim planovima i programima od 1948 do 1984. godine. Norma, vol. 14, br. 3, str. 307-322
Jeremić, B. (2011) Modelovanje procesa saznavanja horskim pevanjem na mlađem školskom uzrastu. Zbornik VŠSSOV, VI(2): 95-106
Jeremić, B. (2012) Modeli komunikacije tokom horskog izvođenja. Nastava i vaspitanje, vol. 61, br. 2, str. 333-349
Jeremić, B. (2015) Od pevanja do muzičke kulture. Metodika nastave muzičke kulture - izvođenje muzike pevanjem pesama po sluhu. u: Praktikum za vaspitače i učitelje, Sombor: Pedagoški fakultet
Jeremić, B., Stanković, E. (2019) Metodika nastave muzičke kulture za predškolski i mlađi školski uzrast. Sombor: Pedagoški fakultet
Kojov-Bukvić, I. (1989) Metodika nastave muzičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kovačević, K. (1977) Muzička enciklopedija. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod, 3
Kusovac, S. (2011) Metodika nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi: priručnik za studente i učitelje razredne nastave. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Letica, M. (2014) Vjerujem svakom detetu, tekstovi iz ostavštine Elly Bašić. Zagreb: Glazbeno učilište Elly Bašić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2017) Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 10
Neumann, C. (2006) The Kodály Method and Learning Theories. Canadian Music Educator, 47(4): 48-49
Pavićević, A. (2017) Hor u osnovnoj školi - od audicije do javnog nastupa. Beograd: AGM knjiga
Pavlović, B., Cicović-Sarajlić, D. (2015) Specifičnosti i značaj muzičkog vaspitanja dece uzrasta do tri godine u predškolskoj ustanovi. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 9, str. 289-302
Pavlović, B., Cicović-Sarajlić, D., Kovač, A. (2016) Horsko pevanje u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, XLVI(1): 259-277
Pavlović, S. (2018) SmartMusic kao interaktivno nastavno sredstvo u nastavi muzičke pismenosti. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 12, str. 111-126
Plavša, D., Popović, B., Erić, D. (1968) Muzičko vaspitanje, prvi deo. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke republike Srbije
Požgaj, J. (1988) Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga
Rašković, B.M. (2019) Poznavanje narodne muzičke građe Raškog kraja učenika četvrtog razreda osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 13, str. 241-250
Ward-Steinman, P.M. (2010) Becoming a Choral Music Teacher. New York: Routledge
Završki, J. (1979) Rad sa dječjim pjevačkim zborom - metodički priručnik za nastavnike glazbenog odgoja i voditelje dječjih pjevačkih zborova. Zagreb: Školska knjiga
Zdravković, V. (2014) Muzičke sposobnosti učenika I razreda osnovnih škola u Vranju. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, br. 5, str. 453-466