Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 185  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2019, br. 15, str. 67-78
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/sinteze8-18387

Creative Commons License 4.0
Obrazovno-vaspitni rad škola za decu na bolničkom lečenju
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

e-adresa: draga.rankovic@yahoo.com

Sažetak

Bolest i hospitalizacija dovode do gubitka školskih dana i uskraćenosti obrazovanja hospitalizovanoj deci. Obaveza škole je da učenicima kroz nastavu omogući da stiču znanja, veštine i navike u skladu sa propisanim nastavnim programom. Bolničko lečenje pomaže deci da ostanu povezana sa redovnim obrazovnim i društvenim delatnostima. Cilj ovog rada jeste da se sagledaju i uporede načini obrazovnog rada sa decom na bolničkom lečenju u Srbiji kao i u zemljama u okruženju. Rad sa decom u bolnicama ima svoje specifičnosti, jer zahteva veliku odgovornost, ljudskost i humanost, kao i prilagođavanje nastave zdravstvenom stanju dece. Zadatak bolničkih škola je da nastavne sadržaje učine što sadržajnijim i kreativnijim. Postojanje škole u bolnici ima i terapeutsku funkciju, bez obzira na dužinu hospitalizacije. U svakom momentu nastavnik mora da pokazuje odgovornost prema svom radu, zbog specifičnih uslova u kojima se on odvija. Nastava u bolnici pruža radost, rasterećenje i skreće pažnju sa bolesti. U tom procesu treba obratiti pažnju na škole sa tzv. posebnim kategorijama učenika, među koje spadaju i škole za rad sa decom na bolničkom lečenju.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bečan, T., Babnik, T., Bricelj, D., Leban Dervišević, M., Marenče, M., Mavrič, P., . . . Kolenec, F. (2013). Koncept vzgojno-izobraževalnega dela za učenke in učence ter dijakinje in dijake, ki so na zdravljenju v bolnišnic. Preuzeto sa http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/de vetletka/program_drugo/Koncept_bolnisnicni_oddelki_.pdf
Filipušić, I., Opić, S., & Krešić, V. (2015). Some Specificities of Students' Satisfaction with Hospital School. Croatian Journal of Education, 17(1), 97-111. doi:10.15516/cje.v17i0.1578
O.E.C.D. (2007). Poglavlje 9 - Srbija. U Education Policies for Students at Risk and those with Disabilities in South Eastern Europe: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, FYR of Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania and Serbia. Preuzeto sa https://www.oecd.org/edu/school/38614308.pdf
Organizacija rada "Škola u bolnici. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zagreb Preuzeto sa http://os-igkovacic-zg.skole.hr/organizacijabolnica 2017 Jan 28
Povijest škole u bolnici. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zagreb Preuzeto sa http://os-igkovacic-zg.skole.hr/Povijest-bolnica 2018 Jun 1
Škola u bolnici. Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Zagreb Preuzeto sa http://www.os-ikrsnjavi-zg.skole.hr/bolnica 2017 Jan 29
Zašto škola u bolnici? Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zagreb Preuzeto sa http://os-igkovacic-zg.skole.hr/Zasto-bolnica 2017 Jan 29
Bolničko odeljenje, Osnovna škola "Đorđe Natošević" Novi Sad Preuzeto sa http://djordje-natosevic.edu.rs/index.php/n-s-v/b-lnic-dlj-nj 2018 Jun 1
Brkić, P. (2009). Škola pred sudom savesti (aposteriori). U: J. Gajić (Ur.), Naših prvih 40 godina. Beograd: Osnovna škola ,,Dr Dragan Hercog", Beograd.93-94
Gajić, J. (2009). Osnivanje škole. U: Naših prvih 40 godina. Beograd: Osnovna škola "Dr Dragan Hercog", Beograd.9-11
Godišnji plan rada OŠ "Dr Dragan Hercog", za period od 01.09.2012. Do 31.08.2013. godine. (2012). Beograd: Osnovna škola \"Dr Dragan Hercog\"
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Prosvetni glasnik, (2013). 55
Zuković, S., & Milutinović, J. (2008). Škola u duhu novog vremena: Obrazovanje za različitost. Nastava i vaspitanje, 57(4), 530-538
Lazor, M., Nikolić, S., & Marković, S. (2008). Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Novi Sad: Novosadski humanitarni centar (NSHC). Preuzeto sa http://www.milance.edu.rs/file.php/1/kutak/files/prirucnikzaradsadecom.p df
Markov, Z. (2010). Modeli pružanja podrške osobama sa posebnim potrebama. Inovacije u nastavi, 23(4), 32-42
Nedeljković, M. (1995). Osposobljavanje nastavnika za nastavni rad u bolnici i kućnim uslovima. U: Ž. Stojanović (Ur.), Škola za sve - školovanje u bolnici i u kućnim uslovima 12-14. April 1995. Beograd: OŠ "Dr Dragan Hercog".27-35
Rado, P., Čaprić, G., Najdanović Tomić, J., Đeliđ, J., Jeremić, J., Jovanović, V., & Jovanović, V. (2013). Koliko je inkluzivna naša škola? : Priručnik za samoevaluaciju i spoljašnju evaluaciju inkluzivnosti škole. Beograd: Centar za obrazovne politike
Santrač, J. (2016). Pedagoški pristupi u radu sa učenicima na bolničkom lečenju (Doktorska disertacija). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. Preuzeto sa http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7616
Stručno upustvo o organizovanju nastave učenika na kućnom ili bolničkom lečenju (br. 610-00-401/2006-07). (2006). Beograd: Ministarstvo prosveta i sporta
Trnavac, N. (1995). Transformacija školskog sistema i novi položaj škola za decu na bolničkom lečenju. Nastava i vaspitanje, 44(3), 258-269
Hadžić, V. (1995). Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada u bolničkim uslovima. U: Ž. Stojanović (Ur.), Škola za sve - školovanje u bolnici i u kućnim uslovima 12-14. April 1995. Beograd: Osnovna škola "Dr Dragan Hercog".47-48