Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 4 od 194  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2019, br. 15, str. 67-78
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 30/08/2019
doi: 10.5937/sinteze8-18387
Creative Commons License 4.0
Obrazovno-vaspitni rad škola za decu na bolničkom lečenju
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

e-adresa: draga.rankovic@yahoo.com

Sažetak

Bolest i hospitalizacija dovode do gubitka školskih dana i uskraćenosti obrazovanja hospitalizovanoj deci. Obaveza škole je da učenicima kroz nastavu omogući da stiču znanja, veštine i navike u skladu sa propisanim nastavnim programom. Bolničko lečenje pomaže deci da ostanu povezana sa redovnim obrazovnim i društvenim delatnostima. Cilj ovog rada jeste da se sagledaju i uporede načini obrazovnog rada sa decom na bolničkom lečenju u Srbiji kao i u zemljama u okruženju. Rad sa decom u bolnicama ima svoje specifičnosti, jer zahteva veliku odgovornost, ljudskost i humanost, kao i prilagođavanje nastave zdravstvenom stanju dece. Zadatak bolničkih škola je da nastavne sadržaje učine što sadržajnijim i kreativnijim. Postojanje škole u bolnici ima i terapeutsku funkciju, bez obzira na dužinu hospitalizacije. U svakom momentu nastavnik mora da pokazuje odgovornost prema svom radu, zbog specifičnih uslova u kojima se on odvija. Nastava u bolnici pruža radost, rasterećenje i skreće pažnju sa bolesti. U tom procesu treba obratiti pažnju na škole sa tzv. posebnim kategorijama učenika, među koje spadaju i škole za rad sa decom na bolničkom lečenju.

Ključne reči

Reference

*** (2012) Godišnji plan rada OŠ 'Dr Dragan Hercog', za period od 01.09.2012. Do 31.08.2013. godine. Beograd: Osnovna škola \'Dr Dragan Hercog
*** (2013) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Prosvetni glasnik, 55
*** Povijest škole u bolnici. Zagreb: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, http://os-igkovacic-zg.skole.hr/Povijest-bolnica 2018 Jun 1
*** Zašto škola u bolnici?. Zagreb: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, http://os-igkovacic-zg.skole.hr/Zasto-bolnica 2017 Jan 29
*** (2006) Stručno upustvo o organizovanju nastave učenika na kućnom ili bolničkom lečenju. Beograd: Ministarstvo prosveta i sporta, br. 610-00-401/2006-07
*** Organizacija rada 'Škola u bolnici. Zagreb: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, http://os-igkovacic-zg.skole.hr/organizacijabolnica 2017 Jan 28
*** Bolničko odeljenje. Novi Sad: Osnovna škola 'Đorđe Natošević, http://djordje-natosevic.edu.rs/index.php/n-s-v/b-lnic-dlj-nj 2018 Jun 1
*** Škola u bolnici. Zagreb: Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, http://www.os-ikrsnjavi-zg.skole.hr/bolnica 2017 Jan 29
Bečan, T., Babnik, T., Bricelj, D., Leban-Dervišević, M., Marenče, M., Mavrič, P., Kolenec, F. (2013) Koncept vzgojno-izobraževalnega dela za učenke in učence ter dijakinje in dijake, ki so na zdravljenju v bolnišnic. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/de vetletka/program_drugo/Koncept_bolnisnicni_oddelki_.pdf
Brkić, P. (2009) Škola pred sudom savesti (aposteriori). u: Gajić J. [ur.] Naših prvih 40 godina, Beograd: Osnovna škola ,,Dr Dragan Hercog, 93-94
Filipušić, I., Opić, S., Krešić, V. (2015) Some specificities of students' satisfaction with hospital school. Croatian Journal of Education, 17(1), 97-111
Gajić, J. (2009) Osnivanje škole. u: Naših prvih 40 godina, Beograd: Osnovna škola 'Dr Dragan Hercog, 9-11
Hadžić, V. (1995) Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada u bolničkim uslovima. u: Stojanović Ž. [ur.] Škola za sve - školovanje u bolnici i u kućnim uslovima 12-14. April 1995, Beograd: Osnovna škola 'Dr Dragan Hercog, 47-48
Lazor, M., Marković, S., Nikolić, S. (2008) Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Novi Sad: Novosadski humanitarni centar, http://www.milance.edu.rs/file.php/1/kutak/files/prirucnikzaradsadecom.pdf
Markov, Z. (2010) Modeli pružanja podrške osobama sa posebnim potrebama. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 23, br. 4, str. 32-42
Nedeljković, M. (1995) Osposobljavanje nastavnika za nastavni rad u bolnici i kućnim uslovima. u: Stojanović Ž. [ur.] Škola za sve - školovanje u bolnici i u kućnim uslovima 12-14. April 1995, Beograd: OŠ 'Dr Dragan Hercog, 27-35
O E.C.D. (2007) Poglavlje 9 - Srbija. u: Education Policies for Students at Risk and those with Disabilities in South Eastern Europe: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, FYR of Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania and Serbia, https://www.oecd.org/edu/school/38614308.pdf
Rado, P., Čaprić, G., Najdanović, T.J., Đeliđ, J., Jeremić, J., Jovanović, V., Jovanović, V. (2013) Koliko je inkluzivna naša škola? - priručnik za samoevaluaciju i spoljašnju evaluaciju inkluzivnosti škole. Beograd: Centar za obrazovne politike
Santrač, J. (2016) Pedagoški pristupi u radu sa učenicima na bolničkom lečenju. Univerzitet u Novom Sadu, Doktorska disertacija, http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7616
Trnavac, N.D. (1995) Transformacija školskog sistema i novi položaj škola za decu na bolničkom lečenju. Nastava i vaspitanje, vol. 44, br. 3, str. 258-269
Zuković, S., Milutinović, J. (2008) Škola u duhu novog vremena - obrazovanje za različitost. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 4, str. 530-538