Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2010, br. 24, str. 83-92
Mogućnosti i prepreke razvoja faktoringa u Srbiji
OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
Sažetak
Potreba za izučavanjem faktoringa u Srbiji proizilazi iz sve rastućih problema nelikvidnosti domaćih privrednih subjekata, o čemu svedoči i sve veći broj blokiranih računa. S obzirom da obezbeđuje značajan izvor likvidnosti, ovom instrumentu naplate potraživanja se u domaćoj stručnoj javnosti i privrednoj praksi poklanja sve veća pažnja. Ciljevi rada: ukazati na značaj faktoringa u finansiranju domaće privrede i izvoza, analizirati prednosti ovog oblika finansiranja u odnosu na klasične forme kreditiranja; identifikovati prepreke za dalji razvoj faktoringa u Srbiji. Analiza prikupljenih podataka ukazuje da bi se uklanjanjem zakonskih smetnji i većom afirmacijom faktoringa stvorili uslovi za njegov brži razvoj i time ubrzao protok novca i privredna aktivnost, a kroz uspostavljanje dvofaktorskog sistema faktoringa povećao izvoz, što bi rezultiralo u boljoj likvidnosti i konkurentnosti naše zemlje na međunarodnom tržištu.
Reference
*** (2006) Uredba o bližim uslovima i načinu naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu. Sl. Glasnik RS, 112
*** (2006) Uredba o bližim uslovima i načinu prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljotrgovinskim poslovima rezidenata. Sl. Glasnik RS, 112
*** (2006) Zakon o deviznom poslovanju. Sl. glasnik RS, br. 62
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78; 39/85; 45/89; 57/89; br. 31/93
*** (2010) Factor chain international. http://www.factor-chain.com
*** (2009) Neobjavljen Upitnik o faktoring tržištu u Srbiji. Privredna Komora Srbije
*** (2006) Feasibility study for the establishment of a factoring company in Serbia. Southeast Europe Enterprise Development, Preuzeto u septembru 2009. sa sajta
d'Arcy Leo,, Murray, C., Cleave, B. (2000) Schmitthoff's export trade: The law and practice of international trade. London: Sweet and Maxwell, str. 240
International Bank for Reconstruction and Development, World Bank (2009) Doing business in Serbia. http://www.doingbusiness.org
Milenković-Kerković, T. (2006) Bankarski poslovi zasnovani na ugovornom ustupanju potraživanja i njihova pravna regulativa. Ekonomske teme, vol. 44, br. 1-2, str. 321-333
Narodna banka Srbije (2007-2009) Odluka NBS o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilasnih stavki. Službeni glasnik RS, 129/2007, 63/2008 i 104/2009
UNIDROIT (1988) UNIDROIT Konvencija o međunarodnom faktoringu. http://www.unidroit.org/english/conventions/1988factoring/main.htm
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka