Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2017, vol. 58, br. 1, str. 31-36
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 16/03/2017
doi: 10.5937/ZasMat1701031K
Creative Commons License 4.0
Svojstva pamučne pređe posle oksidacije kalijum-permanganatom u kiseloj sredini
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Katedra za tekstilno inženjerstvo
bUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM

e-adresa: katarinac2008@gmail.com

Sažetak

Cilj ovog rada je proučavanje uticaja neselektivne oksidacije celuloze (pamučna pređa) kalijumpermanganatom u kiseloj sredini, na promenu sorpcionih svojstava (joni srebra) i sadržaj deponovanog mangan(IV)-oksida. Tokom eksperimenta korišćene su standardne metode i metode razvijene na Katedri za tekstilno inženjerstvo Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Za određivanje sadržaja mangan(IV) oksida deponovanog na pamučnoj pređi je korišćena optička emisiona spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES). Promene ispitivanih svojstava pamučnih pređa su ispraćene u funkciji koncentracije i pH rastvora oksidacionog sredstva. Rezulati dobijeni u ovom radu su pokazali da je oksidovana pamučna pređa pogodna polazna sirovina za dobijanje širokog spektra tekstilnih proizvoda specijalne namene. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 172029.

Ključne reči

Reference

Goldwaith, F.G., Guthrie, J.D. (1954) Matthews Textile Fibers. New York: Wiley Interscience
Heinze, T., Liebert, T. (2001) Unconventional methods in cellulose functionalization. Progress in Polymer Science, 26(9): 1689
Jovanović, R. (1989) Edicija Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana, II Celulozna prirodna i hemijska vlakna. Beograd: Građevinska knjiga
Jovanović, R.S. (1981) Struktura i svojstva vlakana. Beograd: TMF
Kostic, M.M., Milanovic, J.Z., Baljak, M.V., Mihajlovski, K., Kramar, A.D. (2014) Preparation and characterization of silver-loaded hemp fibers with antimicrobial activity. Fibers and Polymers, 15(1): 57-64
Kostić, M.M., Škundrić, P.D., Praskalo, J.Z., Pejić, B.M., Medović, A. (2007) New functionalities in cellulosic fibers developed by chemical modification. Hemijska industrija, vol. 61, br. 5, str. 233-237
Lewin, M. (2007) Handbook of fiber chemistry. New York: Taylor & Francis, Third edition
Wang, Y., Zhang, X., He, X., Zhang, W., Zhang, X., Lu, C. (2014) In situ synthesis of MnO2 coated cellulose nanofibers hybrid for effective removal of methylene blue. Carbohydrate Polymers, 110: 302-308