Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2015, vol. 70, br. 1, str. 60-65
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/11/2015
doi: 10.5937/tehnika1501060S
Određivanje mehanizma i kinetičkih parametara oksidacije sulfidnih minerala bakra na povišenim temperaturama
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
bInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča

Projekat

Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija (MPNTR - 34023)
Savremeni višekomponentni metalni sistemi i nanostrukturni materijali sa različitim funkcionalnim svojstvima (MPNTR - 172037)

Sažetak

U radu su prikazani rezultati DTA/TG analize polimetaličnog sulfidnog koncentrata bakra iz rudnog ležišta 'Veliki Krivelj' (Srbija) u temperaturnom intervalu 25 - 1000 °C, na osnovu koje je predložen mehanizam oksidacije prisutnih sulfida u atmosferi vazduha na povišenim temperaturama. Kao potvrda predloženom mehanizmu, u radu su prezentovani rezultati EDXRF analize polaznog uzorka, XRD analize polaznog uzorka i produkata oksidacije na 550 i 950°C i rezultati SEM/EDS analize polaznog uzorka i produkata oksidacije na 675 °C. Upoređivanjem eksperimentalnih rezultata dobijenih XRD i DTA/TG analizom može se zaključiti da se proces oksidacije ispitivanog koncentrata može podeliti u dva stupnja: prvi stupanj čine reakcije oksidacije sulfida sa karakterističnim egzotermnim efektima ispod 650 °C, dok obrazovanje sulfata i oksisulfata i njihovo razlaganje do oksida bakra i železa čini drugi stupanj, praćen karakterističnim endotermnim efektima na višim temperaturama. Kinetička analiza procesa oksidacije ispitivanog koncentrata izvršena je po metodama Kissingera i Ozawe u neizotermskim uslovima. Rezultati kinetičkih ispitivanja i vrednosti energije aktivacije pokazali su da se proces oksidacije u celom ispitivanom temperaturnom intervalu nalazi u kinetičkoj oblasti.

Ključne reči

Reference

Bakirdžiev, P.N., Grozdanov, I.S. (1986) Cvetnie Metalli, 4, p. 42-45
Emlin, B.I., Gasik, M.I. (1978) Reference Book on Electro- chemical Processes. Moscow: Metallurgya
Kissinger, H.E. (1957) Reaction kinetics in differential thermal analysis. Anal. Chem., 29, 1702-6
Mitovski, A., Štrbac, N., Mihajlović, I., Sokić, M., Stojanović, J. (2014) Thermodynamic and kinetic analysis of the polymetallic copper concentrate oxidation process. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118(2): 1277-1285
Ozawa, T. (1970) Kinetic analysis of derivative curves in thermal analysis. Journal of Thermal Analysis, 2(3): 301
Prasad, S., Pandey, B. (1998) Alternative processes for treatment of chalcopyrite: A review. Minerals Engineering, 11(8): 763
Sargsyan, L.E., Hovhannisyan, A.M. (2010) Metallurgical and Mining Industry, 2, 3, p. 225-229
Sokić, M., Ilić, I., Živković, D., Vučković, N. (2008) Investigation of mechanism and kinetics of chalcopyrite concentrate oxidation process. Metallurgy, 47, 109-113
Štrbac, N., Živković, D., Živković, Ž., Mihajlović, I. (2005) Sulfidi - termijska, termodinamička i kinetička analiza. Niš: Punta
Utkin, N.I. (2004) Non-Ferrous Metals Manufacture, second edition. Moscow: Intermet Engineering
Yazawa, A. (1979) Thermodynamic evaluations of extractive metallurgical processes. Metallurgical Transactions B, 10(3): 307