Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
Hemijska industrija
2015, vol. 69, br. 6, str. 657-665
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 06/02/2016
doi: 10.2298/HEMIND140905088R
Poređenje ultraljubičasto zračenje/vodonik- peroksid, Fenton i foto-Fenton procesa za dekolorizaciju reaktivnih boja
Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek Hemija

e-adresa: mimaradovic@gmail.com

Projekat

Razvoj i karakterizacija novog biosorbenta za prečišćavanje prirodnih i otpadnih voda (MPNTR - 34008)

Sažetak

U ovom radu ispitivana je efikasnost dekolorizacije komercijalno važnih teks- tilnih boja Reactive Orange 4 (RO4) i Reactive Blue 19 (RB19) procesima UV/H2O2, Fenton i foto-Fenton. Tretmani fotodekolorizacije su vršeni u UV reaktoru, originalne izrade, sa živinim lampama niskog pritiska čiji je maksimum energije zračenja na talasnoj dužini 254 nm. Ispitivan je uticaj parametara procesa kao što su inicijalni pH, inicijalna koncentracija H2O2, inicijalna koncentracija Fe2+ i inicijalna koncentracija boja, na efikasnost dekolorizacije boja RO4 i RB19. Rezultati su pokazali da je potpuna dekolorozacija UV/H2O2 procesom postignuta za manje od 20 min za tekstilnu boju RO4, odnosno za manje od 40 min za tekstilnu boju RB19. Fenton procesom potpuno uklanjanje boje bilo je postignuto u vremenskom periodu od 30 min. Najefikasnija metoda za dekolorizaciju ove dve boje bio je foto-Fenton proces gde je efikasnost dekolorizacije od 95% postignuta za 15 min. Daljim istraživanjem utvrđeno je da je foto-Fenton proces bio efikasniji od UV/ /H2O2 i Fenton procesa za dekolorizaciju boja u simuliranim otpadnim vodama kada za bojenje, pri optimalnim uslovima procesa. U simuliranim kadama za bojenje efikasnost uklanjanja je nešto niža u odnosu na efikasnost uklanjanja u vodenim rastvorima boja. Rezultati su pokazali da se ispitivani unapređeni oksidacioni procesi mogu primeniti kao efikasni tretmani za uklanjanje boja RO4 i RB19 iz otpadnih i prirodnih voda.

Ključne reči

boje; Fenton proces; oksidacija; Foto-Fenton proces; UV/H2O2proces