Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2021, br. 3, str. 343-359
Pravnoteorijske karakteristike i pravnodogmatski razvoj nemačkog prava opštih uslova poslovanja
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresaslobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs
Sažetak
Cilj rada je da istraži specifičnosti nemačkog pristupa u rešavanju pravnih pitanja koja se otvaraju u vezi sa opštim uslovima poslovanja. Primenom pravnodogmatskog, komparativnog i pravnoistorijskog metoda ispituju se karakteristike i osnovni pravci razvoja nemačke pravne teorije i zakonodavstva o opštim uslovima. Hronološki, po vremenu nastanka i periodu dominantnog uticaja, izlažu se osnove shvatanja pravne doktrine o karakteru i pravnoj prirodi opštih uslova. Pravnoteorijski razvoj se u nemačkom pravu kretao od snažnog utemeljenja i dominacije normativne teorije do njenih oštrih kritika koje su dovele do osnaživanja ugovorne teorije. Pozitivnopravni razvoj karakteriše princip od posebnog zakona ka delu opšteg građanskog zakonika. Noveliranjem BGB-a očuvana je pravna koncepcija koja se u nemačkoj teoriji i zakonodavstvu prethodno oblikovala u poseban zakon o uređenju prava opštih uslova poslovanja. Odredbe tog zakona su suštinski preuzete u nemački Građanski zakonik 2002. godine u okviru reforme nemačkog obligacionog prava. Razmatrani nemački poseban zakon ne samo što je uticao na razvoj drugih nacionalnih zakonodavstava već je izvršio i određeni uticaj na razvoj potrošačkog prava na nivou EU tako što su pojedine njegove odredbe korišćene kao osnova u pripremi teksta jedne od najznačajnijih direktiva koja se odnosi na nepoštene ugovorne odredbe. U radu se ukazuje i na aktuelne mehanizme kontrole opštih uslova poslovanja kroz kontrolu punovažnosti inkorporacije, kao i kombinovane mehanizme sadržinske kontrole kroz crnu i sivu listu ugovornih odredaba i generalnu klauzulu.
Reference
*** Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
*** (1979) Änderungen des ABGB: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, ausgegeben am 30. März 1979. https://www.ris.bka.gv.a t/Dokumente/BgblPdf/1979_140_0/1979_140_0.pdf
*** Bürgerliches Gesetzbuch. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
*** (1993) Council Directive 93/13 EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML, 12.03.2015
*** Il Codice Civile Italiano. http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/ Codciv.htm
*** (1964) Italijanski građanski zakonik. Beograd: Institut za uporedno pravo, preveo V. Radmilović
*** (2014-2018) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016. -dr. zakon i 44/2018. -dr. zakon
Commission Of European Contract Law The (2005) Principles of European Contract Law. The Hague: Kluwer Law International, Parts I and II
Großmann-Doerth, H. (2005) Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft und Staatliches Recht. u: Blaurock U.; Goldschmidt N.; Hollerbach A. [ur.] Das selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft: Zum Gedenken an Hans Großmann-Doerth (1894-1944), Tübingen: Mohr Siebeck
Hellwege, P. (2010) Allgemeine Geschäftsbedingungen, einseitig gestellte Vertragsbedingungen und die allgemeine Rechtsgeschäftslehre. Tübingen: Mohr Siebeck
Krulj, V. (1970) Zakon o jednoobraznim ugovorima Izraela od 1964. godine. Strani pravni život, 68-69, pp. 19-23, (prevod sa italijanskog na srpski jezik)
Krulj, V. (1978) Zakon o uređenju prava opštih uslova poslovanja - od 9. decembra 1976. godine. Strani pravni život, 100, pp. 25-37
Neumayer, K.H. (2008) Contracting subject to Standard terms and conditions. u: Von Mehren A. [ur.] International Encyclopedia of Comparative Law, vol. VII: Contracts in General, Tübingen: Mohr Siebeck, vol. VII
Petrić, S. (2011) Institut općih uvjeta poslovanja u potrošačkom pravu Bosne i Hercegovine. u: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse - zbornik radova devetog međunarodnog savetovanja, Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, pp. 51-74
Ranieri, F. (2009) Europäisches Obligationenrecht: Ein Handbuch mit Texten und Materialien. Wien-New York: Springer, 3. vollständig überarbeitete Auflage
Vilus, J. (1977) Zakon o zabrani nekorektnih ugovornih klauzula Švedske od 1971. godine. Strani pravni život, 97, pp. 25-26, (prevod sa engleskog na srpski jezik)
Vilus, J. (1976) Opšti uslovi formularnih ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Vodinelić, V. (2014) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Univerzitet Union u Beogradu-Pravni fakultet
von Bieberstein, M. (1978) Novi zapadnonemački Zakon o regulisanju opštih uslova poslovanja. Strani pravni život, 100, pp. 13-24
Vukadinović, S. (2019) Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu - pojam, zaključenje, tipične klauzule i kontrola. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, (doktorska disertacija)
Vukadinović, S.G. (2020) Adhezioni ugovori u francuskom pravu. Strani pravni život, br. 1, str. 5-15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/spz65-33895
primljen: 11.09.2021.
revidiran: 27.09.2021.
prihvaćen: 25.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.11.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka