Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Timočki medicinski glasnik
2017, vol. 42, br. 3, str. 139-146
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/tmg1703139D
Primarni kolorektalni karcinom u našoj kliničkoj praksi u petogodišnjem periodu
Opšta bolnica, Odeljenje za opštu i vaskularnu hirurgiju, Kikinda

e-adresa: davidovicvladimir@yahoo.com

Sažetak

Uvod: Kolorektalni karcinom (KRK) je najčešći maligni tumor digestivnog trakta. Od KRK godišnje u svetu oboli oko 1,2 miliona ljudi, što čini 9,8% svih obolelih od malignih bolesti. U Srbiji godišnje oboli oko 4000 osoba (od toga u Vojvodini oko 800), i to nešto više od polovine čini karcinom kolona, a nešto manje od polovine karcinom rektuma. Cilj: Prikazati distribuciju KRK prema polu, godinama starosti, anatomskim segmentima, TNM stadijumu, primenjene operativne tehnike, odrediti stopu ranog postoperativnog mortaliteta i prosečan broj dana hospitalizacije. PACIJENTI I Metode: Retrospektivna analitička studija. Uključeni su pacijenti koji su elektivno ili urgentno operisani zbog primarnog KRK na Odeljenju hirurgije Opšte bolnice u Kikindi, u periodu od 01.01.2012.-31.12.2016. godine. Za statističku analizu podataka korišćen je χ2-test. REZULTATI: Operisano je 196 pacijenata, 114 muškaraca i 82 žene (χ2=5,22; p<0,05), prosečne starosti 67,45±10,41 godina (32-91). Mlađih od 60 godina je bilo 40 (20,41%), a 156 (79,59%) starijih od 60 godina (χ2=68,65; p<0,001). KRK je najveću distribuciju imao u starosnoj grupi 60-79 godina (131 vs 65, χ2=22,22; p<0,001). Prosečan broj dana hospitalizacije po pacijentu iznosio je 18,75±11,05 (2-89). 153 (78,06%) pacijenata je operisano elektivno, a 43 (21,94%) urgentno (χ2=61,74; p<0,001). Kod 132 (67,35%) pacijenata KRK je bio lokalizovan u rektumu i sigmoidnom kolonu, a kod 64 (32,65%) pacijenata u preostalim segmentima debelog creva (χ2=23,59; p<0,001). Urađeno je 37 (18,88%) desnih i 30 (15,31%) levih hemikolektomija, 18 (9,18%) subtotalnih i 4 (2,04%) totalnih kolektomija, 15 (7,65%) prednje-visokih i 45 (22,96%) prednje-niskih resekcija rektuma, 21 (10,71%) Miles-ovih procedura, 18 (9,18%) Hartmann-ovih procedura, 7 (3,57%) prizidnih ’loop’ kolostomija i 1 (0,51%) terminalna ileostomija. Kod 54 (27,55%) pacijenata je KRK bio u ranom (T1 i T2) stadijumu, a kod 142 (72,45%) u uznapredovalom (T3 i T4) stadijumu (χ2=39,26; p<0,001). Kod 172 (87,76%) pacijenata je dijagnostikovan adenokarcinom, kod 21 (10,71%) mucinozni adenokarcinom, kod 2 (1,02%) neuroendokrini tumor (carcinoid) i kod 1 (0,51%) karcinom ćelija pečatnog prstena. Metastaze u limfnim nodusima je imalo 110 (56,12%), a nije imalo 86 (43,88%) pacijenata (χ2=2,94; p>0,05). U perikoličnom masnom tkivu prosečno je pronađeno i histopatološki pregledano 13,42±3,4 (6-24) limfnih čvorova. Makroskopski vidljive metastaze u trenutku operacije je imalo 42 (21,43%), a nije imalo 154 (78,57%) pacijenata (χ2=64,0; p<0,001). Stopa ranog postoperativnog mortaliteta za elektivno operisane pacijente je iznosila 9,15% (14/153) i 37,21% (16/43) za urgentno operisane pacijente (χ2=20,4; p<0,001). Ukupna stopa ranog postoperativnog mortaliteta iznosila je 15,31% (30/196). Zaključak: KRK se 1,4 puta češće javlja kod muškaraca. Najzastupljeniji je u populaciji od 60-79 godina, mada je oko 20% obolelih mlađe od 60 godina. Iako se u lečenju KRK najčešće primenjuje elektivna hirurgija, oko 1/5 pacijenata se operiše urgentnom hirurgijom. Najčešća lokalizacija KRK je u rektumu (40%) i sigmoidnom kolonu (25%). U hirurškom lečenju se koriste dokazane operativne tehnike koje podrazumevaju resekciju tumora uz kreiranje crevnih anastomoza i/ili stoma, a u slučaju inoperabilnosti tumora neophodno je izvesti derivacione stome. Hirurško lečenje KRK zahteva relativno dugu hospitalizaciju (prosečno 2-3 nedelje). KRK se najčešće operiše u T3 stadijumu, sa prisutnim metastazama u limfnim čvorovima u više od 50% slučajeva. Po ovom istraživanju Dukes C stadijum je bio najviše zastupljen. Oko 20% pacijenata u trenutku operacije ima udaljene metastaze. Hirurgiju KRK prati visoka stopa ranog postoperativnog mortaliteta (oko 15%), i ona je statistički značajno veća kod pacijenata operisanih urgentnom hirurgijom.

Ključne reči

primarni kolorektalni karcinom; operativno lečenje; TNM stadijum

Reference

Benson, A.B. (2007) Epidemiology, disease progression, and economic burden of colorectum cancer. JMCP, 13: 5-18
Breberina, M., Petrović, T., Radovanović, Z. (2009) Bolesti tankog i debelog creva. u: Pajić D. [ur.] Hirurgija - odabrana poglavlja, Novi Sad: Symbol, 1758-9
Brkić, T., Grgić, M. (2006) Kolorektalni karcinom. Medicus, 15(1): 89-97
Brunicardi, F.C., i dr. (2015) Schwartz's Principles of Surgery. Mc Graw Hill Education, Tenth edition
Ceelen, W., van Nieuwenhove, Y., Pattyn, P. (2010) Prognostic value of the lymph node ratio in stage III colorectal cancer: a systematic review. Annals of surgical oncology, 17(11): 2847-55
Ferlay, J., Soerjomataram, I., Dikshit, R., Eser, S., i dr. (2015) Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. International Journal of Cancer, 136(5): E359-86
Gomez, D., Dalal, Z., Raw, E., Roberts, C., Lyndon, P.J. (2004) Anatomical distribution of colorectal cancer over a 10 year period in a district general hospital: is there a true 'rightward shift'?. Postgrad Med J., 80(949): 667-9
González, H., Ruiz, M.E., Grases, P.J. (1990) Colorectal cancer: anatomopathological findings in 100 cases treated with surgery. G E N., 44(2): 134-40
Jemal, A., Siegel, R., Ward, E., i dr. (2008) Cancer statistics. 2008. CA Cancer J Clin, 58 (2):71-96
Joksimović, Z. (2016) Kolorektalni karcinom. Timočki Medicinski Glasnik, 41 (Suppl 1): 10
Krivokapić, Z., i dr. (2012) Karcinom rektuma. Beograd: Zavod za udžbenike
Leitman, I.M., Sullivan, J.D., Brams, D., DeCosse, J.J. (1992) Multivariate analysis of morbidity and mortality from the initial surgical management of obstructing carcinoma of the colon. Surgery, gynecology & obstetrics, 174(6): 513-8
Peedikayil, M.C., Nair, P., Seena, S.M., Radhakrishnan, L., Sadasivan, S., Naryanan, V.A., Balakrishnan, V. (2009) Colorectal cancer distribution in 220 Indian patients undergoing colonoscopy. Indian journal of gastroenterology, 28(6): 212-5
Steele, G.D. (1994) The National Cancer Data Base report on colorectal cancer. Cancer, 74(7): 1979-89