Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26
članak: 5 od 278  
Back povratak na rezultate
Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar
2018, br. 17, str. 17-32
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/univmis1817001A


Nastava srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školamana području Opštine Preševo
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresa: kemal.dzemic@uninp.edu.rs

Sažetak

Predmet rada je analiza postignutih nastavnih rezultata iz predmeta srpski kao nematernji jezik koji izučavaju učenici albanske nacionalnosti u osnovnoj školi na području opštine Preševo. I pored obaveze izučavanja srpskog jezika u fondu od dva,odnosno tri časa sedmično, evidentno je da učenici ove nacionalne manjine veoma često ne vladaju elementarnim znanjem srpskog jezika, što nas je motivisalo na istraživanje koje smo sproveli u jednoj gradskoj i jednoj seoskojosnovnoj školi na području opštine Preševo.U tom cilju sproveli smo anketu među učenicima albanske nacionalnosti od petog do osmog razreda u osnovnim školama'Ibrahim Keljmendi' u Preševu i 'Selami Hallači' u selu Oraovica.Anketom smoosmislili i pitanja za nastavnike koji predaju srpski kao nematernji jezik u ovim školama,kako bismo na onovu dobijenih rezultata proisteklih iz njihovih odgovora imali potpuno jasnu sliku o problemima nastave iz ovoga predmeta i razlozima zbog kojih njihovi učenici veoma skromno poznaju srpski jezik.Osim teorijskog pedagoškog i zakonodavnog dijela koji propisuje obaveznost izučavanja srpskog kao obaveznog predmeta za nacionalne manjine u Republici Srbiji,u radu su sistematično prikazani i rezultati istraživanja, komentari i smjernice za dalje pedagoške aktivnosti kako bi se unaprijedila nastava iz predmeta srpski jezik. Rezultati istraživanja sprovedenog u osnovnim školama pokazali su davelikibroj učenika nijeu stanju ostvariti i najosnovniju komunikaciju na srpskom jeziku.Očekivanja prije sprovedene ankete bila su da učenici petog i šestog razreda slabije razumiju srpski jezik od učenika sedmog i osmog razreda.Međutim,ispostavilo se da, iako su učenici u velikom procentu izrazili pozitivan stav prema predmetu srpski jezik i značaju njegovoga poznavanja, rezultati upućuju na zaključak da su nedopustivi propusti u samom nastavnom procesu, čemu doprinose nedovoljna zainteresovanost,motivisanost i pripremljenost nastavnika,te odsustvo efektnog stručnog nadzora nastavnog procesa. Nastavnici, koji nisu željeli da učestvuju u anketi,osim jednog,su nam u neformalnom razgovoru,između ostalog kao problem sa kojimse susreću u nastavnoj praksi,istakli i potpunu nezainteresovanost učenika za ovaj predmet,što je u suprotnosti sa učeničkim odgovorima u anketi(smatramo iskrenim) u kojima oni izražavaju svijest o potrebi i koristi poznavanja srpskoga jezika.

Ključne reči

Srpski kao nematernji jezik; obrazovanje nacionalnih manjina; osnovna škola; Preševo; nastavni planovi; udžbenici; nastavni rezultati

Reference

Bošković, N. (2014) Studija o mogućnostima unapređenja nastave i učenja srpskog kao nematrnjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Beograd: Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu
Bugarski, R. (2008) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike
Ivić, P. (1990) O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. Beograd: BIGZ
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Riđanović, M. (1998) Jezik i njegova struktura. Sarajevo: TKP Šahinpašić
Stanojčić,, Micić, Ž.L. (2011) Gramatika srpskog jezika za gimnazije i srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Šipka, M. (2008) Kultura govora. Novi Sad: Prometej