Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 281  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2018, vol. 31, br. 4, str. 103-116
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/inovacije1804103S

Creative Commons License 4.0
Činioci efikasnog upravljanja razredom u nastavi muzike u osnovnoj školi
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresa: sarica@Eunet.rs

Sažetak

Rad se bavi pitanjima i činiocima uspešnosti nastavnika muzike u rukovođenju razredom, te, otvarajući područja muzičke i opšte pedagogije, ima za cilj definisanje efikasnih činilaca u upravljanju razredom i njihovu primenu u osnovnoj školi. Teorijska razmatranja su zasnovana na aktuelnoj i relevantnoj naučnoj i stručnoj literaturi i obuhvataju teme i pitanja koja se odnose na specifičnost nastave muzike u osnovnoj školi i činioce efikasnog upravljanja razredom sagledane kroz sposobnost nastavnika da kreiraju socijalnu sredinu za učenje. U empirijskom delu rada prikazani su rezultati eksplorativnog istraživanja. Činioci efikasnog upravljanja razredom u osnovnoj školi sagledani su kroz tri oblasti: školski kontekst učenja, socijalni kontekst učenja i socijalno-pedagoška svojstva i kompetencije nastavnika, prikazanih iz ugla samih nastavnika i učenika. Osnovni nalazi potvrđuju pretpostavke o značajnom udelu svih triju grupa činilaca u efikasnom upravljanju razredom u starijim razredima osnovne škole. U istraživanju je učestvovalo tridesetoro nastavnika muzike iz različitih gradova iz Srbije i šeststo osamdeset devet njihovih učenika osnovne škole.

Ključne reči

Reference

*** Nastavni plan i program. Posećeno 11. 2. 2016. from www: http://www.zuov.gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os-i-ss/?lng=lat
Barnes, R. (2006) Primary Classroom Management. London: Paul Chapman Publishing
Božanović-Šaranović, N., Nahod-Milanović, S. (2004) Teorijske osnove planiranja kurikuluma. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 26-39
Cummings, C.B. (2000) Winning strategies for classroom management. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development
Cvetković, J. (2015) Imanentni sluh i recepcija muzike. Niš: Univerzitet u Nišu - Fakultet umetnosti - Centar za naučnoistraživački rad SANU
Gašić-Pavišić, S. (2005) Modeli razredne discipline. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Good, T.L., Brophy, J.E. (1990) Education psychology: A realistic approach. New York: Holt, Rinehart and Winston
Hargreaves, D.J. (2009) The Developmental Psychology of Music. Cambridge: Cambridge University Press
Ivanović, N. (2007) Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu. Beograd: Zavod za udžbenike
Lavender, C. (1991) Making each minute count: time-savers, tips and kid/tested strategies for the music class. USA: Jenson publications
Marzano, R.J., Marzano, J.S., Pickering, D.J. (2003) Classroom Management that works. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development
Mcleod, J., Fisher, J., Hoover, G. (2003) The key elements of classroom management: Managing time and space, student behavior, and instructional strategies. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development
Merrion, M. (1999) Classroom management for beginning music educators. London: Routledge, 25, 32-3, 34-5, 36
Rossman, R.L. (1989) Discipline in the music classroom. u: Music Educators National Conference, Virginia, SAD
Slavin, R.E. (2006) Educational Psychology, Theory and Practice. USA: Pearson
Stefanović, S. (2014) Muzičke kompetencije nastavnika muzike u osnovnoj školi. u: Marinković Sonja, i dr. [ur.] Zbornik radova sa naučnog skupa Tradicija kao inspiracija, Banja Luka: Univerzitet umjetnosti, 652-600
Stefanović, S. (2014) Nastava muzike u osnovnoj školi - disciplina učenika i strategije nastavnika. u: Petrović M. [ur.] Sociološki aspekt pedagogije i izvođaštva u scenskim umetnostima, Tematski zbornik, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 70-81
Stefanović, S. (2010) Savremeni i/ili tradicionalni pogled na Didaktički materijal u nastavnim planovima i programima. u: Marinković Sonja, i dr. [ur.] Zbornik Međunarodnog naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka: Univerzitet umjetnosti, 75-83
Stojiljković, S. (2014) Psihološke karakteristike nastavnika. Niš: Filozofski fakultet
Swanwick, K. (1999) Teaching Music Musically. London: Rutledge
Tadić, A. (2014) Nastavnički modeli i strategije uspostavljanja i održavanja razredne discipline. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 4, str. 7-20
Valon, A. (1999) Psihološki razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vulfolk, A., Hjuz, M., Volkap, V. (2014) Psihologija u obrazovanju I. Beograd: Clio