Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 1 od 21  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2018, vol. 15, br. 2, str. 233-254
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 25/04/2019
doi: 10.5937/MegRev1802233J
Creative Commons License 4.0
Inkluzivna uloga civilnog sektora u pružanju usluga osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji
aUdruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Kraljevo
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: milica.jelic@ymail.com.

Sažetak

Reforma sistema socijalne zaštite od početka 2000. godine bila je usmerena prema proširivanju aktera u sistemu, uz razvoj kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti prava i usluga koje se pružaju korisnicima sistema socijalne zaštite. Angažovanje civilnog sektora u pružanju usluga osobama sa invaliditetom, kontinuirano je unapređivano u pravcu povećanja efektivnosti usluga za osnaživanje korisnika. U skladu sa tim, osnovni ciljevi ovog rada su mapiranje usluga socijalne zaštite koje pruža civilni sektor, detekcija prepreka u razvoju i sprovođenju socijalnih usluga civilnog sektora na lokalnom nivou, kao i procena zadovoljstva korisnika pruženim uslugama. Analizom sadržaja dokumenata biće predstavljene aktivnosti i evaluirano učešće civilnog sektora, uz mapiranje prednosti i teškoća u sprovođenju socijalnih usluga. Dodatak istraživanju predstavlja empirijsko istraživanje u Gradu Kraljevu, u kome su se putem upitnika koji su upućeni pružaocima usluga na lokalnom nivou i korisnicima usluga ispitivali sadržaj, kvalitet i mogućnosti unapređenja socijalnih usluga. Rezultati teorijskog i empirijskog istraživanja pokazuju da su određene vrste socijalnih usluga zastupljenije, dnevne usluge i usluge za samostalan život, dok se u Gradu Kraljevu češće sprovode projektne aktivnosti i kao glavni problem se javlja odsustvo kontinuiranog finansiranja. Korisnici usluga u najvećoj meri su zadovoljni angažovanjem pružalaca usluga i unapređenjem informisanosti o dodatnim aktivnostima u kojima mogu učestvovati i pravima koja mogu ostvariti. Zaključci istraživanja su da civilni sektor unapređuje socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom, ali i da je neophodno dodatno angažovanje državnog sektora u razvoju i sprovođenju socijalnih usluga na lokalnom nivou.

Ključne reči

Reference

*** (2016) Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. Službeni glasnik Republike Srbije, 18
*** (2011) Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 24
*** (2013) Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. Službeni glasnik Republike Srbije, 42
*** (2013) Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite. Službeni glasnik Republike Srbije, 42
Jeremić, B., Mladenović, I. (2017) Vodič za lokalne samouprave - modeli i preporuke za unapređenje sprovođenja zakonodavnog okvira u oblasti socijalne zaštite. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
Jovanović, V. (2012) Zakon o socijalnoj zaštiti i socijalna zaštita osoba sa invaliditetom. u: Trkulja Jovica, i dr. [ur.] Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom - zbornik radova, Beograd: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, 179-194
Jovanović, V., Stevkovski, D. (2014) Priručnik za udruženja građana kao pružaoce usluga socijalne zaštite. Beograd: Građanske inicijative
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (2015) Saradnja organa državne uprave i organizacija civilnog društva - Početno istraživanje za potrebe izrade prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2015-2019. godine. Beograd
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (2015) Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije za 2013. godinu. Beograd
Matković, G. (2009) Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite. u: Matković G., i dr. [ur.] Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite, Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije, 7-50
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs/cir/usluge, posećeno (27.04.2017)
Rajkov, G. (2012) Sistemi podrške osobama sa invaliditetom. u: Trkulja Jovica, i dr. [ur.] Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom - zbornik radova, Beograd: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (2016) Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Beograd
Vuković, O., i dr. (2013) Uporedno istraživanje lokalnih pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji: konkurentnost i inovativnost civilnog sektora. Beograd: Trag fondacija