Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 7 od 21  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2015, br. 16, str. 53-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/01/2016
doi: 10.5937/TurPos1516053J
Pristupačnost pojedinih segmenata hotelskih kapaciteta osobama sa invaliditetom
Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd

Sažetak

Imajući u vidu da samo u Evropi ima preko 80 miliona osoba sa nekim oblikom invaliditeta, kao i da će se prema predviđanju Svetske zdravstvene organizacije, taj broj iz godine u godinu povećavati, tržište pristupačnog turizma ima veliki razvojni potencijal, koji je nažalost za sada prilično zanemaren. Sam termin 'pristup' označava odsustvo barijera u korišćenju objekata, i kao takav, posmatran u okviru tržišta turizma i hotelijerstva, prvenstveno podrazumeva pristupačnost smeštajnih kapaciteta osobama sa invaliditetom. Cilj ovog rada je da bliže objasni termin invalidnost i ukaže na značaj pristupačnog turizma, kao i na neophodnost prilagođavanja smeštajnih kapaciteta osobama sa invaliditetom. Metode korišćene za prikupljanje podataka zasnivaju se na kabinetskom istraživanju uz upotrebu domaće i strane literature, pre svega iz oblasti turizma i hotelijerstva. Za obradu podataka najviše su korišćene metode analize, sinteze i komparacije. Rad se sastoji iz tri dela. Prvi deo rada nosi naziv 'Definisanje i modeli invalidnosti', drugi deo 'Pristupačnost i zakonodavstvo' a treći deo 'Pristupačnost u hotelijerstvu'. Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da se osobe sa invaliditetom susreću sa velikim problemima prilikom odabira hotela što je prouzrokovano nepoštovanjem njihovih prava, neprilagođenošću smeštajnih kapaciteta, neznanjem zaposlenih o potrebama osoba sa invaliditetom.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2006) Uvod u međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Beograd: Centar za samostalni život invalida Srbije, www.accessibletourism.org, http://www.addc.org.au, 28.10.2015
*** Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata. član 30
*** (2006) Službeni glasnik RS, br. 33
Bowtell, J. (2015) Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies. Journal of Tourism Futures, 1(3): 203-222
Buhalis, D., Darcy, S. (2011) Accessible Tourism, Concept and Issue. United Kingdom: Channel View Publications
Cucić, V. (2001) Osobe sa invaliditetom i okruženje. Beograd: Institut za mentalno zdravlje
Darcy, S., Dickson, T. (2009) A Whole-of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences. Journal of Hospitality and Tourism Management, 16(1): 32-44
Khatri, K., Shrestha, R., Mahat, U. (2012) A study of accessibility in hotel chains, public transportation and ferry companies in Helsinki
Kim, S., Lehto, X. (2012) The voice of tourists with mobility disabilities: insights from online customer complaint websites. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(3): 451-476
Poria, Y., Reichel, A., Brandt, Y. (2011) Dimensions of hotel experience of people with disabilities: an exploratory study. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(5): 571-591
Tatić, D. (2003) Ključ za jednakost: standardna pravila UN za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom. Beograd: Centar za samostalni život invalida Srbije
Tatić, D. (2008) Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom, Udruženje distrofičara. Beograd: Službeni glasnik
Trkulja, J. (2003) Prava osoba sa invaliditetom. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija