Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2014, br. 66, str. 295-306
jezik rada: srpski
vrsta rada: komentar sudske prakse
objavljeno: 08/07/2015
doi: 10.5937/zrpfni1466295T
Naknada nematerijalne štete u antidiskriminacionim parnicama - komentar sudske odluke
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: andjelija@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Sažetak

U radu su analizirane odluke prvostepenog, drugostepenog i revizijskog suda donete u parničnom postupku koji je sproveden po tužbi zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. Otvoreno je pitanje parametara po kojima sudovi odlučuju o postojanju osnova za dosuđivanje naknade nematerijalne štete, kao i kriterijuma po kojima se visina te naknade određuje. Osnovna hipoteza rada jeste da, naspram prava sudije na slobodno sudijsko uverenje, stoji pravo stranke na jasno i argumentovano obrazloženje donete odluke. Ukazano je na ulogu suda u suzbijanju diskriminacije u društvenim odnosima.

Ključne reči

antidiskriminaciono pravo; nematerijalna šteta; osobe sa invaliditetom

Reference

Büyüksagis, E. (2009) The calculation of damages according to article 41 of the European Convention on human rights. Retrieved: 22, March 2014 from http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=The%20calculation%20of%20da-mages%20according%20to%20article%2041%20of%20the%20European%20Convention%20on%20Human%20Rights&kimli
Mijačić, M. (1992) Oblici naknade štete. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, XXXII-XXXIII, 21-29
Petrušić, N. (2005) Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti prava na rešavanje građanskopravne stvari u razumnom roku. u: Evropski sistem zaštite ljudskih prava - iskustva i novi izazovi, Niš: Pravni fakultet: Centar za publikacije
Petrušić, N., Simonović, D. (2011) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Petrušić, N. (2010) Građanskopravna zaštita od diskriminacije na prostoru Zapadnog Balkana - materijalnopravni aspekt. u: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava, Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije, sv. 2, str. 157−170
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku prema tekstu Zakona iz 1976. godine sa docnijim izmenama i dopunama. Beograd: Službeni glasnik
Stanković, G. (2010) Građansko procesno pravo - parnično procesno pravo. Niš: Centar za publikacije, prva sveska
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine
Vodinelić, V. (2012) Sadržina građanskopravne zaštite od diskriminacije. u: Petrušić N. [ur.] Sudska građanskopravna zaštita od diskriminacije, Beograd: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 218-238
Vodinelić, V. (1989) Pravo na ljudsko dostojanstvo. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5-6, str. 713-744