Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 45  
Back povratak na rezultate
Civitas
2019, vol. 9, br. 2, str. 177-193
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/03/2020
doi: 10.5937/Civitas1902177M
Osobine ličnosti i asertivnost kao korelati perfekcionizma kod zaposlenih
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresa: kristina.stikovic@gmail.com

Sažetak

Problem istraživanja odnosi se na pitanje: da li postoje relacije između osobina ličnosti, perfekcionizma i asertivnosti, kao i da li postoji uticaj sociodemografskih varijabli na ova tri psihološka konstrukta? Istraživanje je sprovedeno na 185 zaposlenih različitog pola, starosti, radnog staža i obrazovanja. Za merenje osobina ličnosti korišćena je skraćena verzija Neo-Pi-R (NEOFFIDELTA, Costa & McCrae, 1989). Za merenje perfekcionizma korišćen je upitnik PI (Perfectionism Inventory; Hill et al., 2004), a za procenu asertivnosti Skala asertivnosti (A skala, Tovilović i sar., 2009). Osobine ličnosti i asertivnost značajno koreliraju sa ukupnim perfekcionizmom i njegovim dimenzijama. Koeficijent determinacije ukazuje da osobine ličnosti i asertivnost objašnjavaju 12,7% varijanse ukupnog skora sa skale PI, što je statistički značajno. Kao značajni prediktori iz ovog modela izdvojile su se dve osobine ličnosti - neuroticizam, kao pozitivan predictor, i prijatnost, kao negativan prediktor ukupnog perfekcionizma.

Ključne reči

Reference

Antony, M.M., Swinson, R.P. (1998) Dimensions of perfectionism across the anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 36(12), 1143-1154
Bojanić, Ž. (2010) Osnove komunikologije - veštine poslovnog komuniciranja. Novi Sad: Prometej
Bojanić, Ž., Šakan, D., Nedeljković, J. (2018) Personality traits as predictors of Perfectionism. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 16, br. 1, str. 57-71
Čolović, P., Mitrović, D., Smederevac, S. (2005) Evaluacija modela Pet velikih u našoj kulturi primenom upitnika FIBI. Psihologija, vol. 38, br. 1, str. 55-76
Flett, G.L., Hewitt, P.L. (2002) Perfectionism: Theory, research, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association
Goldberg, L. (1990) An alternative 'description of personality': The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229
Greblo, Z. (2012) What is hidden behind the term 'perfectionism'?: Historical overview of different approaches to the study of perfectionism. Psychological Topics, 21(1), 195-212
Hamachek, D.E. (1978) Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology: A Journal of Human Behavior, 15(1), 27-33
Knežević, G.D., Radović, B.R., Opačić, G.Đ. (1997) Evaluacija 'Big Five' modela ličnosti kroz analizu inventara ličnosti NEO PI-R. Psihologija, vol. 30, br. 1-2, str. 7-40
Mccrae, R.R., Costa, P.T.Jr. (1987) Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81-90
Rice, K., Slaney, R. (2002) Perfectionism and the five-factor model of personality. Assessment, 14(4), 385-398
Shafran, R., Mansell, W. (2001) Perfectionism and psychopathology: A review of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21(6), 879-906
Slade, P.D., Owens, G.R. (1998) A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory. Behavior Modification, 22(3), 372-390
Smederevac, S. (2000) Istraživanje faktorske strukture ličnosti na osnovu leksičkih opisa ličnosti u srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Smederevac, S. (2010) Ličnost - metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju