Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 45  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 3, str. 263-280
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/10/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-23026
Creative Commons License 4.0
Osobine ličnosti kao prediktori afektivnih stilova kod mladih
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za psihologiju

e-adresa: jelena.davidovic.rakic@pr.ac.rs, miljanapavicevic@yahoo.com

Sažetak

Rad je usmeren na sagledavanje predikcije osobina ličnosti u predviđanju afektivnog stila mladih. Uzorak ispitanika čini 171 student Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, oba pola, uzrasta od 18 do 26 godina. Prikupljeni podaci obrađeni su deskriptivnom statistikom, korelacionom i regresionom analizom, kao i t-testom. Najizraženija dimenzija ličnosti je prijatnost, a od afektivnih stilova prilagođavanje. Potvrđena je predikcija dimenzija ličnosti u predviđanju određenog afektivnog stila, i to tako da je neuroticizam ključan u predikciji sva tri afektivna stila. U predikciji afektivnog stila prikrivanje osobine ličnosti kao model objašnjavaju 10,7% varijanse, a doprinos pored neuroticizma (b= -298; p<0,01) daje i ekstraverzija (b= -221, p<0,05). Osobine ličnosti objašnjavaju 36,1% varijanse prilagođavanja, a jedinstveni doprinos daje neuroticizam (b= -,596, p<0,01), dok u predikciji afektivnog stila tolerisanje osobine ličnosti objašnjavaju 9,8% ukupne varijanse, a kao značajan prediktor se izdvojio neuroticizam (b= -,241, p<0,05). Pol se nije pokazao kao značajan izvor razlika u izraženosti afektivnih stilova, dok postoje polne razlike u izraženosti ekstraverzije i prijatnosti u korist ispitanika ženskog pola.

Ključne reči

Reference

Amstadter, A. (2007) Emotion regulation and anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 22, 211-221
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2002) Social Psychology. New York: Prentice Hall
Berk, L. (2005) Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap
Costa, P.T., McCrae, R.R. (1980) Still stable after all these years: Personality as key to some issues in adolthood and old age. u: Beltes P.B., Brim O.G. [ur.] Lifespan development and behavior, New York: Academic Press, 3: 65-102
Dankić, K. (2004) Emocionalna kontrola i zdravlje. Psihologijske teme, 13, 19-32
Fleeson, W., Malanos, A.B., Achille, N.M. (2002) An intraindividual process approach to the relationship between extraversion and positive affect: Is acting extraverted as 'good' as being extraverted?. Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1409-1422
Gratz, K.L., Roemer, L. (2004) Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54
Graziano, W.G., Tobin, R.M. (2002) Agreeableness: Dimension of personality or social desirability artifact. Journal of personality, 70(5), 695-727
Gross, J.J. (2008) Emotion regulation. u: Lewis M., Haviland-Jones J.M., Barrett L.F. [ur.] Handbook of Emotions, New York: The Guilford Press, str. 497-512
Gross, J.J. (1999) Emotion and emotion regulation. u: Pervin L.A., John O.P. [ur.] Handbook of personality: Theory and research, New York: The Guilford Press, 525-552
Gross, J.J., Levenson, R.W. (1997) Hiding feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. Journal of Abnormal Psychology, 106(1), 95-103
Gutiérrez, Z.J.L., Jiménez, B.M., Hernández, E.G., Puente, P.C. (2005) Personality and subjective well-being: Big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences, 38, 1561-1569
Hofmann, S.G., Kashdan, T.B. (2010) The affective style questionnaire: Development and psychometric properties. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(2), 255-263
Knežević, G., Džamonja-Ignjatović, T., Đurić-Jočić, D. (2004) Petofaktorski model ličnosti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Larsen, R.J., Buss, D.M. (2008) Psihologija ličnosti - područja znanja o ljudskoj prirodi. Jastrebarsko: Naklada Slap
Mauss, I.B., Bunge, S.A., Gross, J.J. (2007) Automatic emotion regulation. Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 146-167
Mauss, I.B., Cook, C.L., Gross, J.J. (2007) Automatic emotion regulation during anger provocation. Journal of Experimental Social Psychology, 43(5), 698-711
Milivojević, Z. (2014) Emocije - psihoterapija i razumevanje emocija. Novi Sad: Psihopolis Institut
Mroczek, D.K., Kolarz, C.M. (1998) The effect of age on positive and negative affect: A developmental perspective on happiness. Journal of Personality and Social Psychology, 75(5), 1333-1349
Pervin, L.A., Cervone, D., John, O.P. (2008) Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga
Peterson, J.B., Smith, K.W., Carson, S. (2002) Openness and extraversion are associated with reduced latent inhibition: Replication and commentary. Personality and Individual Differences, 33(7), 1137-1147
Popov, S. (2010) Relacije kognitivne emocionalne regulacije, osobina ličnosti i aktiviteta. Primenjena psihologija, 1, 59-76
Reeve, J. (2010) Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Ross, S.R., Canada, K.E., Rausch, M.K. (2002) Self-handicapping and the five factor model of personality: Mediation between neuroticism and conscientiousness. Personality and Individual Differences, 32(7), 1173-1184
Smederevac, S., Mitrović, D. (2018) Ličnost - metode i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju društva psihologa Srbije, Treće dopunjeno i izmenjeno izdanje
Watson, D., Clark, A.L. (1994) The PANAS-X manual for the positive and negative affect schedule-expanded form. The University of Iowa
Žuljević, D., Radović, D., Gavrilov-Jerković, V. (2013) Psihometrijska provera i validacija upitnika afektivnih stilova na srpskom uzorku. Primenjena psihologija, vol. 6, br. 1, str. 45-65