Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 4, str. 1595-1617
Troškovi upravnog postupka
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaZ.Loncar@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat: Pravna tradicija i novi pravni izazovi za 2018. godinu, nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu

Ključne reči: upravni postupak; troškovi upravnog postupka; organ uprave; stranka
Sažetak
S obzirom na to da su dobro uređena pravila o troškovima postupka pretpostavka, ne samo pravne sigurnosti stranaka, već i kvalitetnog vođenja upravnog postupka, od velikog značaja je to što je novi Zakon o opštem upravnom postupku iz 2016. godine doneo brojne novine u pogledu troškova upravnog postupka. U radu se ukazuje na najvažnije novine u pogledu pravila o naknadi troškova postupka i ocenjuje u kojoj meri one doprinose unapređenju pravnog položaja stranaka, kao jednom od osnovnih ciljeva zakonodavne reforme upravnog postupka.
Reference
*** (1956-1994) Zakon o opštem upravom postupku SFRJ. Službeni list FNRJ, br. 52/1956 i 'Službeni list SFRJ', br. 10/1965, 4/1977, br. 11/1978, 9/1986 i 24/1994
*** (1992) Službeni glasnik RS, br. 80
*** (1997-2010) Služben list SRJ, br. 33/1997, 31/2001 i 'Službeni glasnik RS', br. 30/2010 - ZUP iz 1997
*** (2014-2017) Zakon o upravnom postupku Crne Gore. Službeni list Crne Gore, br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017
*** (2012) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje, 301
*** (2011) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje, 282-283
*** (2009) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje, 282-283
*** (2002) Upravno pravo. Beograd: Službeni list SRJ, 396
*** (1995) Upravno pravo. Beograd: Draganić, 277-278
*** (1991) Upravno pravo. Beograd: Nomos, 420-421
*** (2009) Zakon o općem upravnom postupku. Narodne novine, br. 47
*** (2014-2017) Zakon o upravnom postupku. Službeni list Crne Gore, br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017
*** (2015) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje, 307
*** (2005-2018) Zakon o državnim službenicima. Službeni glasnik RS, br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2006, 67/2006, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018, čl. 13
*** (2006-2018) Zakon o platama državnih službenika i nameštenika. Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018, čl. 27 i 28
*** (2016-2017) Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava. Službeni glasnik RS, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017, čl. 27
*** (2017-2018) Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Službeni glasnik RS, br. 113/2017 i 95/2018, čl. 27-30
*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku - ZUP. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2015) Zakon za opštata postapka. Službeni Vesnik na RM, br. 145
Dimitrijević, P. (2016) Upravno pravo. Niš: Sven, 374-375
Dimitrijević, P. (2017) Pravna sredstva u novom ZUP-u Republike Srbije. u: Zbornik na trudovi od megunarodnata konferencija 'Iskustva od primenata na novite zakoni za opšte upravna postapka vo zemljite od regionot', Pravni fakultet 'Justinijan Prvi' vo Skopje, Ohrid 5-7. ma, 45-63
Jovanović, Z. (2017) Osvrt na pojedine novine u Zakonu o opštem upravnom postupku. u: Zbornik na trudovi od megunarodnata konferencija 'Iskustva od primenata na novite zakoni za opšta upravna postapka vo zemjite od regionot', Pravni fakultet 'Justinijan prvi' vo Skopje, Ohrid 5-7. maj, 133-143
Lilić, S. (2014) Upravno pravo - upravno procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje, 494
Lončar, Z. (2017) Povodom novog Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku. u: Zbornik radova 'Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma', Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Pravni fakultet, 318-320
Lončar, Z. (2016) Evropski pravni standardi i upravni postupak u Srbiji. u: Zbornik 'Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije', Novi Sad, 461-478
Lončar, Z. (2017) Najvažniji novi pravni instituti u upravnom postupku Republike Srbije. Pravna riječ, 50, 277-295
Lončar, Z. (2013) O Nacrtu Zakona o opštem upravnom postupku. Pravna riječ, 35, 427-428
Lončar, Z. (2018) Troškovi zastupanja stranke u upravnom postupku. Pravni život, 10, str. 169-183
Lončar, Z. (2018) Evropski principi reforme upravnog postupka u Srbiji. Pravna riječ, 54, 363-364
Lončar, Z. (2017) Neka pitanja primene novog Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srbije. u: Zbornik 'Iskustva od primenata na novite zakoni za opšta upravna postapka vo zemjite od regionot', Pravni fakultet 'Justinijan prvi' vo Skopje, Ohrid 5-7. maj 2017. godine, 101-114
Lončar, Z. (2017) Osnovna načela upravnog postupka u Srbiji i evropski pravni standardi. u: Zbornik 'Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije', Novi Sad, 391-392
Lončar, Z. (2013) Neka pitanja reforme upravno-procesnog zakonodavstva. Pravni život, 10, 322-323
Lončar, Z. (2017) Osnovna načela upravnog postupka u Srbiji i evropski pravni standardi. u: Zbornik 'Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije', Novi Sad, 379-400
Lončar, Z.J. (2017) Pravna sredstva u novom zakonu o opštem upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1505-1523
Milkov, D. (2015) Državna uprava Srbije i evropski standardi. u: Zbornik 'Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije', Novi Sad, 59-75
Milkov, D. (2017) Upravno pravo. Novi Sad: Izdavački centar Pravnog fakulteta, II, 147-150
Milkov, D. (2016) Povodom novog Zakona o opštem upravnom postupku - kritički osvrt uvodne odredbe i načela. u: Zbornik 'Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije', Novi Sad, 47-63
Milkov, D. (2013) Povodom Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku - korak napred ili deset u stranu?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 85-99
Milkov, D. (2014) O potrebi usklađivanja srpskog upravnog postupka sa pravom Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 83-96
Milkov, D.L., Radošević, R.S. (2016) Neke novine u Zakonu o opštem upravnom postupku 'upravno postupanje'. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 733-752
Milkov, D.L., Radošević, R.S. (2017) Obaveštavanje u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1207-1227
Milovanović, D. (2017) Vremensko važenje Zakona o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, str. 267-282
Milovanović, D., Cucić, V. (2015) Nova rešenja Nacrta zakona o opštem upravnom postupku u kontekstu reforme javne uprave u Srbiji. Pravni život, vol. 64, br. 10, str. 95-110
Radošević, R. (2016) Pojam upravne stvari i novi Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srbije. Pravna riječ, 46, 325-342
Tomić, Z., Milovanović, D., Cucić, V. (2016) Praktikum za primenu Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd, 132
Tomić, Z. Komentar Zakona o opštem upravnom postupku. 386
Tomić, Z. (2017) Upravni ugovori - element pravnog režima u Srbiji. Pravni život, 10, 240-265
Tomić, Z. (2018) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje, 312
Tomić, Z. (2017) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje, 305
Tomić, Z. (2017) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd: Službeni glasnik RS, 383, 392
Tomić, Z. (2018) O upravnoj stvari u srpskom pravu. u: Zbornik radova 'Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva', Budva 3-7. jun 2018. godine, 225-238
Vasiljević, D. (2015) Upravno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 359
Vasiljević, D. (2016) Koncept vanrednih pravnih sredstava po novom Zakonu o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, 215-223
Vasiljević, D. (2017) Oblici upravnog postupanja po novom Zakonu o opštem upravnom postupku Republike Srbije. Pravni život, 10, 351-36
Vučetić, D. (2014) Evropska upravno-procesna pravila i opšti upravni postupak Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 175-186
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-20573
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka