Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 4, str. 1715-1733
Poseban upravni postupak za priznanje patenta
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresazoranmkg@gmail.com, svarga@jura.kg.ac.rs, v_jelenao4o5@yahoo.com
Sažetak
Postupak za priznanje patenta je poseban upravni postupak koji je po mnogo čemu specifičan. Autori ukazuju da je u pitanju strogo formalan, izuzetno složen, dugotrajan i skup postupak. Ističu da je najveća specifičnost ovog postupka u našem pravu što se protiv upravnih akata Zavoda za intelektualnu svojinu ne može izjaviti žalba, već se ovi akti preispituju u upravnom sporu kod nadležnog suda. Autori ukazuju da je rešenje koje se predlaže u Nacrt zakona o patentima prema kome bi se uvelo pravo na žalbu, a o žalbama protiv upravnih akata Zavoda bi odlučivala Vlada Republike Srbije, necelishodno i ne samo da ga ne treba unositi u budući zakon o patentima, već ga treba izbaciti i iz postojećih zakona koji uređuju postupak sticanja žiga, dizajna i oznake geografskog porekla. Predlažu da se kao drugostepeni organ formira Komisija ili Veće za žalbe koji bi odlučivao o žalbama koje u prvom stepenu donosi Zavod.
Reference
*** (1993) Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br. 3/93
*** (1974) Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine iz 1883. godine. Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori, br. 5
*** (1997-2001) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list SRJ, broj 33/97 i 31/01
*** (2010) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list RS, br. 30
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (2004) Zakon o patentima. Službeni list SCG, br. 32
*** (2004) Uredba o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka. Službeni list SCG, br. 62
*** Nacrt Zakona o patentima iz 2010. Zavod za intelektualnu svojinu, www.zis.gov
*** (2009) Zakon o žigovima. Sl. glasnik RS, br. 104
*** (2009) Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Sl. glasnik RS, br. 104
*** (2010) Zakon o oznakama geografskog porekla. Službeni glasnik, br. 18
*** (2010) Zakon o patentu BiH. Službeni glasnik BiH, 134
*** (2007) Zakonom o izmenama i dopunama zakona o patentu Hrvatske iz godine. Narodne novine, broj 76
*** Zavoda 1920-2000. Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu, knjiga 1, 43-56
Bačanin, N.M. (2000) Upravno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet
Besarović, V.M. (2005) Intelektualna svojina - industrijska svojina i autorsko pravo. Beograd: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Brinkhof, J. (2001) Existiert eine Europaische Aquivalenzlehre. GRUR, 10-11, 880-87
Idris, K. (2003) Intelektualna svojina moćno sredstvo ekonomskog rasta. Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu
Jestaedt, B. (2001) Die erfinderishche Tatigkeit in der neuren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. GRUR, 10-11, 939-46
Klajn, I., Šipka, M. (2007) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Lilić, S., Dimitrijević, P., Marković, M. (2007) Upravno pravo. Beograd: Savremena administracija
Marković, B. (1995) Položaj i uloga stranke u upravnom postupku. Beograd: Naučna knjiga
Marković, S.M. (1997) Patentno pravo. Beograd: Nomos
Marković, S.M. (2007) Pravo intelektualne svojine. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Miladinović, Z. (2004) Subjektivna prava intelektualne svojine. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Miladinović, Z. (2007) Pravo industrijske svojine. Kragujevac: Pravnog fakultet - Centar za pravne i društvena nauke
Novaković, B. (2004) Novi Predlog Zakona o patentima. Pravo i privreda, vol. 41, br. 5-8, str. 1019-1031
Popović, J. (2002) Informacioni servisi Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu. U. u: Seminar 'Zaštita industrijske svojine u Jugoslaviji', Zbornik radova, Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu, 22-36
Popović, S. (1962) Načelo zabrane retroaktivnosti upravnih akata. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4, 83-97
Šarboh, S.D., Tešankić, V. (1998) Ispitivanje novosti pronalaska. Pravni život, vol. 47, br. 11, str. 1119-1125
Teschemacher, R. (1985) Offenbarungder Erfindung. u: Muenchener Gemeinschaftskommentar, Munchen: VII Lieferung, Art 83
Torremans, P. (2008) Holyoak and Torremans intellectual property law. Oxford: Oxford University Press
Varga, S. (2010) Pravo industrijske svojine. Kragujevac: Pravni fakultet - Centar za pravne i društvene nauke
Verona, A. (1977) Zaštita izuma. Zagreb: Informator
Verona, A. (1978) Pravo industrijskog vlasništva. Zagreb: Informator
Vlašković, B.B. (1989) Patentna zaštita pronalazaka iz oblasti hemije. Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu
Vukajlović, M. (2000) Patentne informacije na internetu sa primerima iz oblasti mašina za pakovanje. u: Izbor objavljenih radova stručnjaka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka