Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 25  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 75, br. 10, str. 1009-1013
Faktori koji utiču na 'no reflow' fenomen kod bolesnika sa infarktom miokarda sa elevacijom ST-segmenta lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom
aVojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu, Beograd + Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu, Beograd
cVojnomedicinska akademija, Klinika za kardiologiju, Beograd
dKlinički centar Srbije, Beograd

e-adresadrnemanjadjenic@gmail.com
Sažetak
Uvod/Cilj. Nedovoljno je poznato koji faktori utiču na nastanak 'no-reflow' fenomena nakon uspešne primarne perkutane intervencije (pPCI) kod bolesnika sa infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI). Lošiji klinički tok i ishod lečenja kod bolesnika sa 'no-reflow' ukazuje na značaj dobre selekcije i agresivnijeg lečenja u grupi sa visokim rizikom. Cilj studije bio je da se proceni prediktivna vrednost određenih karakteristika na prijemu kod bolesnika sa STEMI koji su lečeni PPCI za razvoj 'no-reflow' fenomena. Metode. Radi se o retrospektivnoj i delom prospektivnoj studiji koja je obuhvatila 491 bolesnika sa STEMI, lečenih na Klinici za uregentnu internu medicinu Vojnomedicinske akademije u Beogradu, u periodu od 2000. godine do septembra 2015. godine pomoću pPCI. Deskriptivne karakteristike bolesnika, postojanje klasičnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, vreme od početka bola do pPCI, kao i klinički status na prijemu procenjivani su kao mogući prediktori za razvoj fenomena 'no-reflow'. 'No-reflow' fenomen definisan je kao tromboliza kod infarkta miokarda (TIMI) < 3 na kraju pPCI procedure ili rezolucija ST-segmenta za manje od 50% u prvih nekoliko sati nakon procedure. Značaj prisustva i prediktivne vrednosti ovih parametara, procenjivan je univarijantnom i multivarijantnom regresionom analizom. U univarijantnoj analizi, korišćen je x2, Mann Whitney i Studentov t-test. Rezultati. 'No-reflow' fenomen nađen je kod 84 (17,1%) bolesnika (prema kriterijumu TIMI < 3 koronarnog protoka) i kod 144 (29,3%) bolesnika (prema kriteriumu ST - sement rezolucija < 50%). U grupi bolesnika starijih od 75 godina (odds ratio - OR = 2.53; 95% CI 1.48-4.33; p = 0.001), kao i kod onih koji su imali srčanu slabost definisanu kao Killip > 1 [(OR), 1.59; 95% confidence interval (CI) 1.23-2.04; p < 0.001], postojao je statitistički značajno veći rizik za razvoj 'no-reflow' fenomena. Takođe, leva prednja descendentna arterija - left anterior descending (LAD), kao infarktna arterija (IRA) i ukupno ishemijsko vreme duže od četiri sata bili su povezani sa povećanim rizikom za razvoj 'no-reflow' fenomena, praćeno preko parametra izostanak rezolucije ST segmenta za > 50% nakon PPCI. Zaključak. Starije osobe i srčana slabost i Killip > 1 bili su glavni prediktori TIMI < 3 protoka, a Killlip, LAD kao infarktna arterija i duže trajanje ishemije bili su prediktori za sporiju rezoluciju ST-segmenta nakon pPCI.
Reference
Eeckhout, E., Kern, M.J. (2001) The coronary no-reflow phenomenon: A review of mechanisms and therapies. Eur Heart J, 22(9): 729-39
Harrison, R.W., Aggarwal, A., Ou, F., Klein, L.W., Rumsfeld, J.S., Roe, M.T., Wang, T.Y. (2013) Incidence and Outcomes of No-Reflow Phenomenon During Percutaneous Coronary Intervention Among Patients With Acute Myocardial Infarction. American Journal of Cardiology, 111(2): 178-184
Iwakura, K., Ito, H., Kawano, S., Shintani, Y., Yamamoto, K., Kato, A., Ikushima, M., Tanaka, K., Kitakaze, M., Hori, M., Higashino, Y., Fujii, K. (2001) Predictive factors for development of the no-reflow phenomenon in patients with reperfused anterior wall acute myocardial infarction. Journal of the American College of Cardiology, 38(2): 472-477
Kirma, C., Izgi, A., Dundar, C., Tanalp, A.C., Oduncu, V., Aung, S.M., Sonmez, K., Mutlu, B., Ozdemir, N., Erentug, V. (2008) Clinical and Procedural Predictors of No-Reflow Phenomenon After Primary Percutaneous Coronary Interventions. Circulation Journal, 72(5): 716-721
Mazhar, J., Mashicharan, M., Farshid, A. (2016) Predictors and outcome of no-reflow post primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction. IJC Heart & Vasculature, 10: 8-12
Steg, P.G., James, S.K., Atar, D., Badano, L.P., Blömstrom-Lundqvist, C., Borger, M.A., i dr. (2012) Task Force on the management of STsegment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J, 33(20); 2569-619
Vrints, C. (2009) Pathophysiology of the no-reflow phenomenon. Acute Cardiac Care, 11(2): 69-76
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/VSP160405030D
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0