Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2007, vol. 64, br. 12, str. 807-811
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 23/01/2008
doi: 10.2298/VSP0712807J
Izometrička snaga mišića kuka kod osoba sa posttraumatskom potkolenom amputacijom
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Dr M. Zotović', Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-adresa: slavicajandric@yahoo.com

Sažetak

Uvod/Cilj. Trauma i ratne povrede su, pored hronične okluzivne bolesti arterija i komplikacija diabetes mellitusa, najčešći uzrok amputacije donjih ekstremiteta. One pogađaju uglavnom mlađe ljude kojima je potreban viši nivo aktivnosti u odnosu na stariju populaciju. Medicinska rehabilitacija je veoma značajna za poboljšanje mišićnih performansi tih osoba i omogućuje im reintegraciju u društvo. Cilj rada bio je da se ispita stanje mišića i efekat rehabilitacije na promenu snage mišića kuka kod osoba sa potkolenom amputacijom (PA), kao posledicom ranjavanja. Metode. Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno 40 osoba sa PA, posledicom ratne povrede, prosečne starosti 35,6±10,5 godina, koje su uključene u primarni program rehabilitacije sa protetisanjem. Za evaluaciju terapijskih efekata korišćeni su objektivni parametri. Snaga mišića merena je dinamometrom i predstavljena u njutnima (N). Merena je izometrička snaga mm. flexores, mm. extensores, mm. abductores i mm. adductores kuka na prijemu, kontrolnom pregledu i otpustu sa lečenja za svakog ispitanika. Prosečna dužina lečenja iznosila je 51±34,1 dana. Rezultati. Nađena je slabost svih ispitivanih mišića na ostatku amputiranog i očuvanog ekstremiteta posle PA. Izometrička snaga mm. flexores (t = -1,99346, p < 0,05), mm. extensores (t = - 4,629073, p < 0,001), mm. abductores (t = -4,9408, p < 0,001) i mm. adductores kuka (t = -2,00228, p < 0,05) bila je značajno manja na strani amputacije u odnosu na očuvanu stranu. Najveća procentna razlika u snazi mišića između strane amputacije i očuvane strane na početku rehabilitacije nađena je za mm. abductores (26,6%) i mm. extensores kuka (23,3%). Tokom primenjenog lečenja, zaključno sa aplikacijom proteze, značajno se povećala izometrička snaga mišića kuka obostrano (p < 0,001) u odnosu na početak lečenja. Procentno najizraženije odstupanje u odnosu na očuvani ekstremitet posle lečenja pokazali su mm. abductores kuka (19,4%). Zaključak. Osobe sa PA usled traume imaju slabost mišića kuka, više na strani amputacije. Terapijske vežbe i rehabilitacioni protokol, koji uključuje i protetičku fazu, značajno poboljšavaju izometričku snagu mišića kuka na oba ekstremiteta.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Muscular weakness assessment: Use of normal isometric strength data. The National Isometric Muscle Strength (NIMS) Database Consortium. Arch Phys Med Rehabil, 77(12): 1251-5
Czerniecki, J.M., Gitter, A. (1992) Insights into amputee running. A muscle work analysis. Am J Phys Med Rehabil, 71(4): 209-18
Czerniecki, J.M., Gitter, A., Weaver, K. (1994) Effect of alterations in prosthetic shank mass on the metabolic costs of ambulation in above-knee amputees. Am J Phys Med Rehabil, 73(5): 348-52
Gitter, A., Czerniecki, J.M., DeGroot, D.M. (1991) Biomechanical analysis of the influence of prosthetic feet on below-knee amputee walking. Am J Phys Med Rehabil, 70(3): 142-8
Gunawardena, N.S., Seneviratne, R.A., Athauda, T. (2006) Functional outcomes of unilateral lower limb amputee soldiers in two districts of Sri Lanka. Mil Med, 171(4), str. 283-7
Kulkarni, J., Adams, J., Thomas, E., Silman, A. (1998) Association between amputation, arthritis and osteopenia in British male war veterans with major lower limb amputations. Clin Rehabil, 12(4): 348-53
Lim, T.S., Finlayson, A., Thorpe, J.M., Sieunarine, K., Mwipatayi, B.P., Brady, A., i dr. (2006) Outcomes of a contemporary amputation series. ANZ Journal of Surgery, 76(5): 300-5
Powers, C.M., Boyd, L.A., Fontaine, C.A., Perry, J. (1996) The influence of lower-extremity muscle force on gait characteristics in individuals with below-knee amputations secondary to vascular disease. Phys Ther, 76(4): 369-77; discussion 378-85
Sadeghi, H., Allard, P., Duhaime, P.M. (2001) Muscle power compensatory mechanisms in below-knee amputee gait. Am J Phys Med Rehabil, 80(1): 25-32
Seroussi, R.E., Gitter, A., Czerniecki, J.M., Weaver, K. (1996) Mechanical work adaptations of above-knee amputee ambulation. Arch Phys Med Rehabil, 77(11): 1209-14
Sharp, M. (1994) The Jaipur limb and foot. Med War, 10(3): 207-11