Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 22  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 33, br. 2, str. 211-219
Uticaj nivoa proteina u hrani i dužine trajanja tova na randman i mere konformacije trupova pilića
aUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
bInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun

e-adresavlade321@gmail.com
Projekat:
Održiva konvencionalna i revitalizovana tradicionalna proizvodnja živinskog mesa i jaja sa dodatom vrednošću (MPNTR - 31033)

Ključne reči: pilići; proteaza; dužina trajanja tova; klasično obrađen trup; mere konformacije
Sažetak
U radu je analiziran uticaj različitog nivoa proteina u hrani za tov pilića (uz dodatak enzima proteaze) i dužine trajanja tova na neke parametre kvaliteta obrađenih trupova. U ogledu je korišćen medium-growing linijski hibrid Master Gris, a ogled je trajao 63 dana. Na liniji klanja, na osnovu mase klasično obrađenog trupa i mase abdominalne masti pilića uzrasta 49. i 63.dana tova utvrđen je randman klasimično obrađenog trupa i udeo abdominalne masti, a na osnovu apsolutnih mera konformacije izračunati su indeksi mera konformacije. Rezultati ogleda su pokazali da je uticaj ispitivanih obroka ispoljio efekat samo na jednu relativnu meru konformacije trupova - telesna masa/dužina piska kod pilića starosti 49.dana, jer su pilići iz kontrolne grupe imali veću vrednost ovog indeksa u odnosu na piliće koji su hranjeni smešama sa nižim nivoima sirovih proteina, uz dodatak enzima proteaze (0,2% ili 0,3%). Različita dužina trajanja tova uticala je na skoro sve ispitivane parametre, izuzev na veličinu grudnog ugla, randman klasično obrađenog trupa i udeo abdominalne masti.
Reference
*** (2004) Master Gris M. http://www.hubbardbreeders.com/
Blagojević, M., Pavlovski, Z., Škrbić, Z., Lukić, M., Milošević, N., Perić, L. (2009) The effect of genotype of broiler chickens on carcass quality in extensive rearing system. Acta veterinaria, vol. 59, br. 1, str. 91-97
Blagojević, M. (2011) Uticaj genotipa na intenzitet porasta i kvalitet trupa i mesa brojlerskih pilića u ekstenzivnom sistemu gajenja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Bogosavljević-Bošković, S., Mitrović, S., Petrović, M.D., Đoković, R., Dosković, V. (2008) Uticaj uzrasta i sistema držanja na odabrane parametre kvaliteta mesa pilića u tovu. Savremena poljoprivreda, vol. 57, br. 3-4, str. 137-143
Grashorn, M.A., Clostermann, G. (2002) Mast- und Schlachtleistung von Broilerherkünften für die Extensivmast. Animal Feed Science and Technology, 66(4); 173-181
Han, Y., Baker, D. H. (1993) Effects of Sex, Heat Stress, Body Weight, and Genetic Strain on the Dietary Lysine Requirement of Broiler Chicks. Poultry Science, 72(4): 701-708
Milićević, Z. (2006) Dinamika porasta i razvoja pilića u različitim sistemima gajenja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Morris, T. R., Njuru, D. M. (1990) Protein requirement of fast‐ and slow‐growing chicks. British Poultry Science, 31(4): 803-809
Pavlovski, Z., Masić, B. (1983) Konformacija trupova pilića. 115-125
Pavlovski, Z., Lukić, M., Cmiljanić, R., Škrbić, Z. (2006) Conformation measures on carcass of chickens. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 22, br. 3-4, str. 83-96
Pavlovski, Z., Škrbić, Z., Cmiljanić, R., Lukić, M., Tomašević, D. (2007) Uticaj sistema gajenja i bioloških faktora na konformaciju trupa i klanične osobine pilića u tovu. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 23, br. 3-4, str. 59-66
Statsoft INC (1995) Statistica for Windows: Version 6.0, computer program manual. Tulsa, OK: StatSoft Inc
Zerehdaran, S., Vereijken, A.L.J., Arendonk, J.A.M., Waaij, E.H. (2005) Effect of age and housing system on genetic parameters for broiler carcass traits. Poult Sci, Vol. 84, No. 6, pp. 833-8
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1702211D
objavljen u SCIndeksu: 07.12.2017.
Creative Commons License 4.0