Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 22  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 49, br. 1-2, str. 46-50
Meso pilića - namirnica ili prenosilac Campylobacter jejuni
aNaučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd
bInstitut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
Ključne reči: Campylobacter jejuni; pilići; meso; jetra
Sažetak
Kampilobakter enteriti kod ljudi, bez sumnje, predstavlja važan zdravstveni problem. Posebno je ugrožena populacija u zemljama sa intenzivnom stočarskom proizvodnjom. Ova bakterija se može preneti na ljude sa životinja, kao izvora infekcije, na više načina, a najčešće preko kontaminiranog mesa, mleka i vode. Pretpostavka je da se čovek, najčešće, inficira preko nedovoljno termički obrađenog pilećeg mesa. Campylobacter jejuni je značajan uzročnik gastroenteritisa kod ljudi. Infektivna doza, prema nekim autorima, može da bude manja od 500 ćelija/ml ili gramu namirnice. Imajući u vidu ove podatke ispitivano je prisustvo Campylobacter jejuni u mišićnom tkivu i jetri zaklanih pilića. Ispitano je 115 uzoraka mišićnog tkiva (2-3 g iz dubine M. pectoralis) i 115 uzoraka jetre (2-3 g) koja je pripadala istim trupovima. Uzorci su uzeti od pilića zaklanih u industrijskoj klanici. Za izolaciju Campylobacter jejuni korišćene su dve podloge: tečna - Brucella bujon sa dodatkom antibiotika, i čvrsta - po Skirrow-u. Mikroaerofilni uslovi potrebni za rast ovih bakterija obezbeđeni su upotrebom posude za anaerobe po McIntoshu, uz primenu Genbox microaer kesica. Za identifikaciju Campylobacter jejuni korišćen je katalaza test, test razlaganja hipurata i temperatura rasta. Prisustvo Campylobacter jejuni utvrđeno je u mišićnom tkivu 35 pilećih trupova, što iznosi 40,25 posto. U uzorcima jetre je prisustvo ove bakterije ustanovljeno u 46 uzoraka, što iznosi 52,9 posto. Nalaz Campylobacter jejuni u pilećem mesu i jetri, u ovom istraživanju manji je u odnosu na rezultate do kojih su došli pojedini autori, gde je prisustvo ove bakterije utvrđeno u 82,60 posto uzoraka mesa pilića, odnosno u 85 posto uzoraka živinskih jetri. Rezultati dobijeni u ovom istraživanju u korelaciji su sa ranije dobijenim rezultatima.
Reference
Albrecht, J. (2003) Campylobacter jejuni. http://foodsafetty.unl.edu/files/campy-lobacter.pdf
Clemmesen, J. (1989) Antitumor effect of lactobacilli substances: 'L. bulgaricus effect'. Mol Biother, 1(5): 279-82
Harvey, S.A., Winch, P.J., Leontsini, E., Torres-Gayoso, C., López-Romero, S., Gilman, R.H., Oberhelman, R.A. (2003) Domestic poultry-raising practices in a Peruvian shantytown: Implications for control of Campylobacter jejuni-associated diarrhea. Acta tropica, 86, 1, 41-54
Heisick, J. (1984) Comparasion of enrichment methods and atmosphere modification procedures for isolating Campylobacter jejuni from foods. App. Environ. Microbiol, 48, 6, 1254
Ivanović, S. (1999) Nalaz Campylobacter jejuni/coli na površini visceralne šupljine kod zaklane živine. u: Savetovanje veterinara Srbije (11), Zlatibor, Zbornik radova i kratkih sadržaja
Ivanović, S. (2001) Uticaj temperature vode za šurenje svinja na preživljavanje Campylobacter coli. Veterinarski glasnik, 55, 3-4, 161-165
Ivanović, S. (2003) Ispitivanje uticaja probiotika na odabrane pokazatelje kvaliteta i higijenske ispravnosti pilećeg mesa. Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Doktorska disertacija
Ivanović, S., Lilić, S. (2004) Učestalost nalaza Campylobacter spp. kod zaklanih pilića i higijenski principi na liniji klanja. u: Savetovanje dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u zaštiti životne sredine sa međunarodnim učešćem (XV), Tara, Zbornik radova, str. 74-78
Ivanović, S., Lilić, S. (2007) Presence of Campylobacter coli in slaughtered pigs and its resistance to antibiotics. u: International congress on animal husbandry new perspectives and challenges of sustainable livestock farming (2nd), Belgrade-Zemun, Zbornik radova, 23, 5-6, str. 403-410
Kirby, R.M., Bartram, J., Carr, R. (2003) Water in food production and processing: Quantity and quality concerns. Food Control, 14, 283-299
Ono, K., Yamamoto, K. (1999) Contamination of meat with Campylobacter jejuni in Saitama, Japan. Int J Food Microbiol, 47(3): 211-9
Oosterom, J., de Wilde,, de Boer, L.H., de Blaauw-Karman, H. (1983) Survival of Campylobacter jejuni during poultry processing and pig slaughtering. J. Food prot, 8, 702
Sebald, M., Veron, M. (1963) Teneur en bases de 1'ADN et classification des Vibrios. Ann. Inst. Pasteur, 105, 897
Tauxe, R.V. (1997) Evolving foodborne diseases: An evolving public health challenge. Emerging Infectious Diseases, 3, 425-434
Walker, R.I., Caldwell, M.B., Lee, E.C., Guerry, P., Trust, T.J., Ruiz-Palacios, G.M. (1986) Pathophysiology of Campylobacter enteritis. Microbiol Rev, 50(1): 81-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Biotech Anim Husbandry (2008)
Campylobacter spp. Zoonotski mikroorganizam
Ivanović Snežana

Veterinarski glasnik (2004)
Campylobacter spp. u sluznici tankog creva i jetri jagnjadi
Ivanović Snežana, i dr.

Ekon: teor praks (2015)
Virtuelna voda - skriveni prirodni resurs u Srbiji
Galonja-Coghill Tamara, i dr.

prikaži sve [9]