Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 166  
Back povratak na rezultate
Arhitektura i urbanizam
2020, br. 50, str. 49-64
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 07/07/2020
doi: 10.5937/a-u0-26410
Creative Commons License 4.0
Konkursna praksa kao deo planiranja obnove priobalja Beograda početkom 21. veka
ULUPUDS, Beograd

e-adresa: miroslavarharh@gmail.com

Sažetak

Aktuelni procesi planiranja priobalja Beograda zahtevaju rešavanje pitanja veoma važnih lokacija kroz transparentne demokratske procedure. Potreba da se unapred pripremaju projekti za potencijalne buduće investitore nastala je kao rezultat novih društvenoekonomskih prilika. Urbanističko planiranje u periodu društva u tranziciji nije više odraz težnji ka najvišim dometima struke, već ide u susret pretpostavljenim namerama i interesima potencijalnog privatnog kapitala. U uslovima neoliberalnije ekonomije dolazi do zanemarivanja javnog interesa i odsustva osećaja za zajedništvo, što ostavlja posledice na kvalitet arhitekture i postupak planiranja. Istraživanje se bavi studijom slučaja, identifikacijom i analizom nove aktuelne pojave koja usmerava pažnju arhitektonske struke i šire javnosti prema sporadičnim konkursnim aktivnostima na obalama reka Save i Dunava. U isto vreme, pažnja gradskih institucija je nužno usmerena prema interesu privatnih kompanija kao nosilaca novog kapitala. U najvećem broju slučajeva taj interes uslovljava i pripremu lokacija u priobalju Beograda, odnosno pripremu teritorija za buduće potencijalne divelopere. Analizirani primeri su realizovani uz podršku i učešće strukovnih arhitektonsko-urbanističkih udruženja. Dokumentacija i hronološka analiza otkrivaju parcijalne sporadične konkursne prakse koje daju nadu da će pojedini delovi priobalja biti rešavani kroz savremene koncepte. Novi mehanizmi utiču na pokretanje arhitektonskih konkursa kao provera potencijala određene teritorije, ali kod nas njihovi izbori više pri realizaciji nisu obavezujući. Ovakva praksa ostaviće dalekosežne posledice na urbani pejzaž priobalnih zona.

Ključne reči

priobalje; planiranje; nezavisne lokacije; sporadični konkursi; urbani pejzaž; Beograd

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Vučo, N. (1995) Istorija Beograda, Urbanistički razvoj Beograda 1944-1980 godine, Balkanološki institut SANU, Beograd, IK Draganić, str. 347-373
Đorđević-Ciganović, J., V. Ristić Mihaljević (2004) Program plana detaljne regulacije Kosančićevog venca, DaNS 48, Novi Sad, str. 17-19
Marshall, R., (2001) Waterfronts in Post-Industrial Cities, USA and Canada, Spon Press &Taylor and Francis Group, pp. 3-12
Mihaljević, V., J. Đorđević-Ciganović (2005) Program za izradu urbanističkog plana Kosančićev venac, INFO 9, časopis Urbanističkog zavoda Beograda, str.3-18
Milovanović, M. (2019) Mitološke osobine reka i njihov uticaj na razvoj beogradskog priobalja, Beograd, Zadužbina Andrejević -Biblioteka Dissertatio, str. 43-46
Petrović, M. (2009) Transformacija gradova: ka depolitizaciji urbanog pitanja, Beograd, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str.123-127
Petrović Balubdžić, M. (2014) New Identity of waterfronts in the post-industrial cities, 2nd International Conference On Architecture -Facing the Future, On Influence of Globalization on Architectural, Gallery of Science and Technology, Belgrade, pp.145-152
Petrović Balubdžić, M. (2017) Creating the Belgrade Waterfront identity through a prism of architecture and urban planning competitions, SPATIUM 37, Beograd, IAUS, pp. 74-81
Petrović Balubdžić, M. (2018) Projektovanje i planiranje urbane strukture priobalja Beograda: transformacija urbanog pejzaža i tretman nasleđa, doktorska disertacija, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Beograd, str. 3-140
Smith, N. (1986) The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, London, Routledge, pp.15-34
Panić, V. (2013) Načela moderne u arhitekturi javnih objekata u Beogradu, period 1918-1941, doktorska disertacija, Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 269-297
Čubrilović, V. (1974) Razvoj privrede do ekonomske krize 1930, Istorija Beograda III, Odeljenje istorijskih nauka Sanu, Beograd, Prosveta, str. 219