Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2010, vol. 36, br. 1, str. 76-84
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/05/2010
Tehnika aplikacije preparata u cilju hemijskog proređivanja plodova jabuke
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: alek@polj.uns.ac.rs

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20078: Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20134: Savremene tehnologije i inovacije u voćarstvu i vinogradarstvu

Sažetak

Proređivanje može biti ručno, mehaničko i hemijsko. Hemijsko proređivanje se obavlja sa NAA (naftil-sirćetna kiselina), NAD (amid naftil-sirćetne kiseline) i BA (benziladenin) preparatima. NAA i NAD preparati se primenjuju pri veličini centralnog plodića od 6-12, odnosno 5-6 mm. BA preparatima se primenjuju kad je prosečan prečnik centralnog plodića 10-15 mm. Da bi hemijsko proređivanje bilo uspešno neophodno je izvesti pravilnu aplikaciju preparata. Orošivači treba da omoguće prodornost regulatora rasta u krunu voćke, sa minimalnim zanošenjem (driftom). Za efikasan rad orošivača neophodno je isti podesiti prema uslovima koji vladaju u voćnjaku i činjenici da je kod proređivanja neophodno sa više radne tečnosti istretirati gornje 2/3 voćke, a donju trećinu sa manjom količinom. Svetska istraživanja su pokazala da je uticaj podešenosti orošivača na kvalitet aplikacije preparata veliki i da je toj meri neophodno posvetiti posebnu pažnju. Podešavanja orošivača podrazumeva: provere radne ispravnosti, podešavanje geometrije mlaza, podešavanje kapaciteta ventilatora i norme tretiranja prema voćnjaku koji se tretira.

Ključne reči

voćnjak; hemijsko proređivanje; aplikacija; orošivač; podešavanje

Reference

Bangerth, F. (2000) Abscission and thinning of young fruit and their regulation by plant hormones and bioregulators. Plant Growth Regulation, 31(1-2), 43-59
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2008) Testiranje i kalibracija, kao preduslov efikasnog rada orošivača. u: Knjiga apstrakata, XIII kongres voćara i vinogradara Srbija, 158
Doruchowski, G., Jaeken, P., Holownicki, R. (1998) Target detection as a tool of selective spray application on trees and weeds in orchards. u: SPIE Conference on Precision Agriculture and Biological Quality, Boston, 290-301
Đukić, N., Keserović, Z., Bugarin, R., Sedlar, A. (2008) Tehnika aplikacije regulatora rasta u voćarstvu. u: Kongres voćara i vinogradara Srbija, (XIII), Knjiga apstrakata, str. 159
Gvozdenović, D., Keserović, Z. (1996) Dinamika cvetanja sorti jabuke. Jugoslovensko voćarstvo, 30(34): 201-208
Keserović, Z., Vračević, B., Magazin, N., Kurjakov, A. (2009) Priručnik za proređivanje plodova jabuke. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu
Link, H. (2000) Significance of flower thinning on fruit quality. Plant Growth Regulation, 31(1/2): 17
Ramirez, H., Torres, J., Benavides, A., Hernandez, J., Robledo, V. (2004) Fruit bud initiation in apple cv Red Delicious linked to gibberellines and Cytokinins. Rev. Soc. Quim. Mex, 48: 7-10
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2008) Savremena tehnička rešenja i mere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 117-128
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Ekološki prihvatljive mašine za aplikaciju pesticida u voćnjacima i vinogradima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 16-25
Stopar, M., Simončić, A. (2004) Tehnika škropljenja sredstev za redčenje plodičev jablane. u: Slovenskoga sadjarskega kongresa z mednardono udeležbo, I, Zbornik referatov, Krško
Stopar, M., Simončić, A., Leskošek, G. (2006) NAA thinning of Jonogold/M9 apples in relation to spray volume, dose and spray deposition in the crown. Acta Hort. (ISHS), 727: 445-450
Vittone, G. (2003) Frutticoltura integrate. Cuneo: Piemonte Aprofrut
Zadravec, P., Donik, B. (2009) Regulisanje rodnosti sorti jabuke rezidbom i proređivanjem plodova. u: Unapređenje proizvodnje jabučastog voća, Savetovanje Inovacije u voćarstvu, (II), Beograd, 11-12, 71-78