Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33
članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2019, vol. 13, br. 1, str. 27-36
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/07/2019
doi: 10.5937/timsact13-20421
Creative Commons License 4.0
Integracija pokreta u metodičkim aktivnostima studenata - budućih vaspitača
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

e-adresa: pedagogns@gmail.com, mirjanamtvc@gmail.com, otilia.velisek@gmail.com

Sažetak

Predmet istraživanja je povezivanje više oblasti vaspitno-obrazovnog rada prilikom realizacije aktivnosti iz pet oblasti praktičnog delovanja studenata u radu sa decom u predškolskoj ustanovi. Cilj istraživanja je procena mere u kojoj studenti tokom pripreme za realizaciju pet metodičkih oblasti planiraju integraciju pokreta, primenu kretnih aktivnosti i angažovanje lokomotornog aparata. Analizirane su 144 studentske pripreme iz stručnoaplikativnih, programom obaveznih, nastavnih predmeta koje studenti - budući vaspitači - pohađaju na drugoj i trećoj godini osnovnih studija. Utvrđeno je da postoji integracija sadržaja, ali ne i delovanja. U anticipaciji sopstvenog rada kao uslova za podsticanje i razvoj kretnih aktivnosti kod dece, studenti ne integrišu u dovoljnoj meri sadržaj i praksu.

Ključne reči

Reference

*** (2011) National Curriculum for Basic Schools. Riigi Teataja, Riigi
*** (2018) Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 16/2018
Bojanin, S. (2006) Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom. Psihijatrija danas, vol. 38, br. 1, str. 11-27
Center on the Developing Child at Harvard University (2007) Naučno zasnovani okvir za politiku ranog detinjstva: Korišćenje dokaza za poboljšanje ishoda u učenju, ponašanju i zdravlju ranjive dece. Dostupno na: http://www.developingchild.harvard.edu
Colić, V., Lazić, S., Ulić, J., Janković, M., Galić, M. (2018) Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćenje dečje igre. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Đokić, Z. (2017) Fizičko obrazovanje u tranziciji. TIMS. Acta, vol. 11, br. 2, str. 103-110
Galikowska-Gajewska, A. (2018) Eurithmics method for children: Teaching, entertainment and treatment. Krugovi detinjstva, 6(2), 89-101
Goffin, S.G., Wilson, C. (2001) Curriculum Models and Early Childhood Education: Appraising the relationship. New Jersey: Marril Prentice Hall
Gray, C., Ryan, A. (2016) Aistear vis-à-vis the Primary Curriculum: The experiences of early years teachers in Ireland. International Journal of Early Years Education, 24(2): 188-205
Klemenović, J. (2009) Savremeni predškolski programi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Lazić, S., Popov, S. (2015) Pedagogija. Novi Sad: CNTI
Lazić, S.T., Colić, V.Đ. (2017) Kontekstne dimenzije u jaslama viđene očima budućih vaspitača. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 1, str. 129-142
Lepeš, J. (2011) Socijalno-porodična sredina, ishrana i fizički razvoj. Sportske nauke i zdravlje, 1(1): 12-17
Matović, M., Lazić, S. (2018) Primena muzike u praktičnom radu studenata budućih vaspitača. Krugovi detinjstva, 6: 138-147
McKeown, K., Haase, T., Pratschke, J. (2015) Determinants of child outcomes in a cohort of children in the Free Pre-School Year in Ireland, 2012/2013. Irish Educational Studies, 34(3): 245-263
Milošević, B., Zorić, M., Ulić, J., Colić, V., Matović, M. (2017) Integrisani pristup u razvoju veština dece predškolskog uzrasta. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Priručnik
Nešić, M., Srdić, V., Jezdimirović, T. (2016) Evaluacija skale percepcije aktivnog životnog stila studenata. Sportske nauke i zdravlje, 6(1): 5-12
Pavlović-Breneselović, D., Krnjaja, Ž. (2017) Kaleidoskop - osnove diversifikovanih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: IPA
Petrović, M. (2015) Interdisciplinarni pristup u početnoj nastavi muzike. Krugovi detinjstva, 3: 118-126
Polish Eurydice Unit (2010) The System of Education in Poland. Warsaw
Rađević, N., Vukadinović, S. (2017) Stavovi studenata akademije dramskih umjetnosti u Banjoj Luci prema fizičkom vježbanju. Sportske nauke i zdravlje, 7(1): 37-43
Stephens, T., Jacobs, D.R., White, C.C. (1985) A descriptive epidemiology of leisure time physical activity. Public Health Report, 100(2): 147-158
Ulić, J., Velišek-Braško, O. (2017) Integrisan metodički pristup u obrazovanju vaspitača. u: Izazovi savremene nastave - zbornik radova naučnih konferencija Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Subotica: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, 757-769
Valenčič-Zuljan, M., Blanuša-Trošelj, D. (2014) Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj. Andragoška spoznanja, 20(1): 43-43
Velišek-Braško, O. (2015) Inkluzivna pedagogija. Novi Sad: Graphic
Velišek-Braško, O., Miražić-Nemet, D. (2018) Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Vračan, D., Pisačić, T., Slačanac, K. (2009) Stavovi prema vježbanju i interesi prema pojedinim sportskim aktivnostima studenata Arhitektonskog i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. u: 18. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez - Zbornik radova, 522-527
Wood, E. (2010) Reconceptualising the Play-Pedagogy Relationship: From Control to Complexity. u: L. Brooker, S. Edwards [ur.] Engaging Play, Maidenhead: Open University Press, 11-24
Wood, E. (2014) Free choice and free play in early childhood education: Troubling the discourse. International Journal of Early Years Education, 22(1): 4-18