Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19
članak: 7 od 169  
Back povratak na rezultate
Civitas
2019, vol. 9, br. 2, str. 126-139
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/03/2020
doi: 10.5937/Civitas1902126V
Relacije anksioznosti i asertivnosti
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresa: kristina.stikovic@gmail.com

Sažetak

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste da se utvrdi postojanje povezanosti između anksioznosti i asertivnosti, da se proveri da li postoje polne razlike u sklonosti ka asertivnosti, a prema izraženosti anksioznosti, kao i da li postoji povezanost asertivnosti i anksioznosti kod muškaraca i žena. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 201 ispitanika starosti od dvadeset do pedeset godina. Upitnik za merenje anksioznosti (AT 29: Snežana Tovilović i Zdenka Novović, Novi Sad, Filozofski fakultet) sastoji se od 29 stavki koje opisuju crte i ponašanja tipične za ispoljavanje anksioznosti: Izrazito nisko ispoljena crta anksioznosti; Nisko ispoljena crta anksioznosti; Prosečno ispoljena crta anksioznosti; Visoko ispoljena crta anksioznosti; Izrazito visoko ispoljena crta anksioznosti. Upitnik za merenje asertivnosti (Tovilović, Okanović i Krstić, 2009) sastoji se od 27 ajtema koji mere stepen izraženosti asertivnosti: Izrazito nisko izražena asertivnost; Nisko izražena asertivnost; Prosečno izražena asertivnost; Visoko izražena asertivost; Izrazito visoko izražena asertivnost. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji statistički značajna i negativna korelacija između anksioznosti i asertivnosti (r= -.536; p<.01), što je u skladu sa polaznim pretpostavkama. U ovom istraživanju nisu potvrđene polne razlike na nivou anksioznosti i asertivnosti.

Ključne reči

Reference

Alinčić, M. (2013) Osobine ličnosti i asertivnost kao prediktori samopoštovanja i socijalne anksioznosti. Primenjena psihologija, vol. 6, br. 2, str. 139-154
Aronson, E., Wilson, D.T., Akert, R. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: MATE
Bojanić, Ž. (2010) Osnove komunikologije - veštine poslovnog komuniciranja. Novi Sad: Prometej
Bojanović, R. (1988) Psihologija međuljudskih odnosa. Beograd: Naučna knjiga
Downing, R., Rickels, K. (1974) Mixed anxiety-depression-facta or myuth. Arch. of Gen. Psych, 30, 3,312-317
Erić, Lj., Kaličanin, P. Psihijatrija/neuroze
Erić, Lj., Kaličanin, P. (1977) Anksioznost, anksiozna stanja i lečenje lekovima. Ljubljana: Lek
Fenihel, O. (1961) Psihoanalitička teorija neuroza (prevod). Beograd - Zagreb: Med. knjiga
Freud, A. (1946) The Ego and the mechanisms of defense. New York: International Univerities Press
Gvozdanović, A. Pristupi u proučavanju masovne komunikacije. Sveučilište u Zagrebu
Kathleen, K.R. (1998) Interpersonalna komunikacija, gde se misli susreću. Zagreb: Alinea
Kostić, A. (2006) Govor lica. Niš: Filozofski fakultet
Marić, J., Divac-Jovanović, M. (1978) Parcijalna hospitalizacija kao činilac u kupiranju anksioznosti - anksioznost-fenomen i problem današnjice - documenta. Beograd: Galenika
Marić, J. (2000) Klinička psihijatrija. Beograd, osmo prerađeno i dopunjeno izdanje
Milovanović, D. (1977) Anksioznost, neuroze, psihosomatski poremećaji i njihovo lečenje. Ljubljana: Lek
Nedić, A., Živanović, O. (2014) Psihijatrija. Novi Sad: Medicinski fakultet
Offer, D., Sabshin, M. (1974) Normality. New York: Basic Book, Second Edition
Petar, S. (2004) Osnove uspješne komunikacije. Zagreb: Euro hoper
Rockwell, D. (1973) Physicians' knowledge and attitudes about suicide. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 225(11), 1347-1349
Stojiljković, S. (1975) Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Beograd - Zagreb: Medicinska knjiga
Tovilović, S. (2005) Asertivni trening - efekti tretmana, održivost promena i udeo terapeuta u terapijskom ishodu. Psihologija, vol. 38, br. 1, str. 35-54
Tovilović, S., Novović, Z., Mihić, L., Jovanović, V. (2009) The role of trait anxiety in induction of state anxiety. Psihologija, vol. 42, br. 4, str. 491-504
Vagos, P., Pereira, A. (2010) A proposal for evaluating cognition in assertiveness. Psychological Assessment, 22(3), 657-665
Willis, L., Daisley, J. (1995) The assertive trainer. London: McGraw Hill Book Company