Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 8 od 169  
Back povratak na rezultate
Civitas
2019, vol. 9, br. 1, str. 69-85
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 19/02/2020
doi: 10.5937/Civitas1901069S
Relacije asertivnosti i perfekcionizma
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresa: Kristina.stikovic@gmail.com

Sažetak

Cilj ovog rada bio je da se ispita da li postoji povezanost asertivnosti i perfekcionizma i da li postoje polne razlike u izražavanju asertivnosti i perfekcionizma. Istraživanje je sprovedeno na 201 ispitaniku starosti od 20 do 50 godina. Upitnik za merenje asertivnosti (Tovilović, Okanović i Krstić, 2009) sastoji se od 27 ajtema, koji mere stepen izraženosti asertivnosti: Izrazito nisko izražena asertivnost, Nisko izražena asertivnost, Prosečno izražena asertivnost, Visoko izražena asertivnost, Izrazito visoko izražena asertivnost. Upitnik za merenje perfekcionizma (Perfectionism Inventory, PI; Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicente & Kennedy, 2004) sastoji se od 59 ajtema razvrstanih u osam dimenzija za merenje perfekcionizma: Zabrinutost zbog grešaka (Concern over Mistakes), Visoki standardi za druge (High Standards for Others), Potreba za odobravanjem (Need for Approval), Organizacija (Organization), Percepcija roditeljskih očekivanja (Perceived Parental Pressure), Planiranje (Planfulness), Preispitivanje ili ruminacija (Rumination), Besprekornost ili težnja ka savršenosti (Striving for excellence). Rezultati istraživanja su pokazali da postoji značajna i negativna korelacija između asertivnosti i ukupnog skora na skali perfekcionizma (r=-.28, p<.01). Dalje, asertivnost je u negativnoj i značajnoj korelaciji sa sledećim dimenzijama perfekcionizma: zabrinutost zbog grešaka (r=-.49, p<.01), potreba za odobravanjem (r=-.53, p<.01), negativan stav i razmišljanje (r=-.42, p<.01), dok sa organizacijom korelira pozitivno (r=.29, p< .01). Kada su u pitanju polne razlike, muškarci imaju izraženiju zabrinutost zbog grešaka (t=2.47, p<.05), a žene organizaciju (t=3.44, p<.01).

Ključne reči

Reference

Alinčić, M. (2013) Osobine ličnosti i asertivnost kao prediktori samopoštovanja i socijalne anksioznosti. Primenjena psihologija, vol. 6, br. 2, str. 139-154
Bojanić, Ž. (2010) Osnove komunikologije - veštine poslovnog komuniciranja. Novi Sad: Prometej
Bojanić, Ž., Šakan, D., Nedeljković, J. (2018) Personality traits as predictors of Perfectionism. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 16, br. 1, str. 57-71
Bruch, M.A., Kaflowitz, N.G., Berger, P. (1988) Self-schema for assertiveness: Extending the validity of the self-schema construct. Journal of Research in Personality, 22(4): 424-444
Burns, D.D. (1980) The perfectionist's script for self-defeat. Psychology Today, 14(6); 34-52
Field, M. (2004) Živjeti bez nasilja. Zagreb: Naklada Kosinj
Flett, G.L., Hewitt, P.L., Blankstein, K.R., o'Brien Sean (1991) Perfectionism and learned resourcefulness in depression and self-esteem. Personality and Individual Differences, 12(1): 61-68, PA
Hill, R.W., Huelsman, T.J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B.B., Kennedy, C. (2004) A new measure of perfectionism: The perfectionism Inventory. Journal of Personality Assessment, 82(1): 80-91
Lange, A.J., Jakobowski, P. (1976) Responsible assertive behavior: Cognitive/behavioral procedures for trainers. Champaign, IL: Research Press
Slaney, R.B., Rice, K.G., Ashby, J.S. (2002) A programmatic approach to measuring perfectionism: The Almost Perfect Scales. u: Flett G.L; Hewitt P.L. [ur.] Perfectionism: Theory, research, and treatment, Washington, DC: American Psychological Association, pp. 63-88
Stoeber, J., Childs, J.H. (2010) The assessment of self-oriented make a difference. Journal of Personality assessment, 92(6): 577-585
Stoeber, J., Stoeber, F.S. (2009) Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 46(4): 530-535
Tovilović, S. (2005) Asertivni trening - efekti tretmana, održivost promena i udeo terapeuta u terapijskom ishodu. Psihologija, vol. 38, br. 1, str. 35-54
Vagos, P., Pereira, A. (2010) A proposal for evaluating cognition in assertiveness. Psychological Assessment, 22(3): 657-665
Zarevski, P., Mamula, M. (1998) Pobijedite sramežljivost: a djecu cijepite protiv nje. Jastrebarsko: Naklada Slap