Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 9 od 169  
Back povratak na rezultate
Kom : časopis za religijske nauke
2019, vol. 8, br. 2, str. 85-104
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/04/2020
doi: 10.5937/kom1902085M
Creative Commons License 4.0
Stav i poverenje prema crkvi kod građana Srbije
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru
bVisoka škola za ekonomiju i upravu u Beogradu, Beograd

e-adresa: andrijanam0809@yahoo.com, a.petrov@live.com

Sažetak

Proces sekularizacije je učinio da klasična religioznost izgubi svoju tradicionalno dominantnu poziciju. Tu poziciju preuzimaju oblici tzv. svetovne religioznosti. Prema našem mišljenju, svetovna religioznost nije prepoznata u Srbiji kao religioznost postmodernog doba, već pre kao oblik prilagođenosti religije uslovima postmodernizma. Otuda smatramo da je klasična religioznost u Srbiji i dalje dominantna. Stav i poverenje prema crkvi upravo tumačimo kao konvencionalnu religioznost. Stav i poverenje prema crkvi sagledavamo kroz dva pitanja. Prvo pitanje meri stav prema crkvi kroz dvovalentno izražavanje stava o tome da li crkva daje odgovore na moralna pitanja, duhovne potrebe, porodične i socijalne probleme. Drugo pitanje tiče se poverenja u crkvu. Oba pitanja smo merili u odnosu na obrazovanje, pol, na relaciji ruralno/urbano i u odnosu na pripadnost religijskim konfesijama. U radu smo se oslanjali na analizu sekundarnih podataka EVS-a (European Value Study) na bazi anketne metode u svim državama Evrope. Hipoteze od kojih smo pošli u radu bile su da se sa povećanjem nivoa obrazovanja smanjuje stepen poverenja u crkvu a da je stav prema crkvi negativniji, da je kod žena pozitivniji stav prema crkvi i veće poverenje nego kod muškaraca, da je viši stepen poverenja i pozitivniji stav prema crkvi u selu nego u gradu i da je viši stepen poverenja i pozitivan stav prema crkvi, odnosno prema verskim zajednicama, kod muslimana nego kod pravoslavaca, katolika i protestanata. Teorijski, naše pretpostavke su zasnovane na teoriji sekularizacije. U tom smislu, društvene promene su umanjile uticaj religije u društvu, a na pojedince se deluje mehanizmima profanog društva. Fokusirali smo se na građane Srbije, gde su uticaji tranzicije poziciju religije učinili složenijom.

Ključne reči

stav prema crkvi; poverenje u crkvu; obrazovanje; pol; selo/grad; religijske konfesije; građani Srbije

Reference

Bešić, M. (2008) Metodologija političkih nauka sa statistikom. Beograd: Fakultet političkih nauka
Bešić, M. (2014) Tranzicione traume i promene vrednosnih orijentacija -generacijski pristup - komparativna empirijska studija vrednosti u zemljama bivše Jugoslavije. Beograd: FPN
Blagojević, M. (2005) Religija i crkva u transformacijama društva. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Đorđević, D. (1990) O religiji i ateizmu - prilozi sociologiji religije. Niš: Gradina
Gligorić, J. (2001) Uticaj verske tradicije na borbeni moral Vojske Jugoslavije - rezultati empirijskih istraživanja. u: Vojska i vera, Beograd: Novinsko-informatični centar 'Vojska
Krstić, Z. (2012) Pravoslavlje i modernost - teme praktične teologije. Beograd: Službeni glasnik
Maksimović, A. (2017) Uticaj religioznosti na političku participaciju građana Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Radisavljević-Ćiparizović, D. (2006) Religioznost i tradicija. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu
Rakić, R. (2000) Bogoslovska enciklopedija. Novi Sad: Pravoslavna reč
Vrcan, S. (1999) Novi izazovi za suvremenu sociologiju religije - politizacija religije i religizacija politike u postkomunizmu. Revija za sociologiju, 30 (1-2): 45-64