Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 223  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2019, vol. 67, br. 1, str. 182-208
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 28/03/2019
doi: 10.5937/AnaliPFB1901193S
Creative Commons License 4.0
Granice slobode okupljanja - standardi Evropskog suda za ljudska prava
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije - Uprava policije, Beograd

e-adresa: stevandic.danilo@gmail.com

Sažetak

Sloboda mirnog okupljanja predstavlja jedan od oblika učešća građana U političkom životu zajednice. Posle ukazivanja na relevantne odredbe Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, u ovom radu se prvo izlaže o osnovnim stanovištima Evropskog suda za ljudska prava o ograničenju slobode okupljanja, a zatim se ispituje usklađenost zakonskih rešenja u Srbiji sa evropskim pravnim standardima u toj oblasti. Autor zaključuje da standardi Evropskog suda za ljudska prava afirmišu slobodu mirnog okupljanja kao jednog od bitnih zahteva demokratije. Zakonom o javnom okupljanju (2016) u Srbiji je značajno unapređen pravni okvir za ostvarivanje prava na slobodu mirnog okupljanja i postignut viši nivo usaglašenosti nacionalnog prava sa pravom Evropske unije.

Ključne reči

Javni skup; Ograničenje slobode mirnog okupljanja; Princip proporcionalnosti; Policija

Reference

Barnett, H. (2009) Constitutional and Administrative Law. London - New York
Beširević, V., i dr. (2017) Komentar Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Beograd
Dimitrijević, V., i dr. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd
Dimitrijević, V., Paunović, M., Đerić, V. (1997) Ljudska prava. Beograd
Đurđević, N. (2009) Sloboda okupljanja prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i Povelji o osnovnim pravima EU. u: Bejatović Stanko [ur.] Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope, Kragujevac
Gomien, D. (1994) Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Beograd
Harison, R. (2004) Demokratija. Beograd
Janis, M.W., Kay, R.S., Bradley, A.W. (1995) European Human Rights Law: Text and Materials. Oxford
Jugović, S. (2017) Pogled na (nova) zakonska rešenja o javnim okupljanjima u Republici Srbiji od 2016. godine. u: Simeunović Patić Biljana [ur.] Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi, Beograd, tom 1
Krstić, I., Marinković, T. (2016) Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd
Mil, Dž.S. (2007) O slobodi. Beograd
Milosavljević, B. (2011) Uvod u teoriju ustavnog prava. Beograd
Milosavljević, B., Popović, D.M. (2009) Ustavno pravo. Beograd
Nikolić, O. (2002) Sloboda okupljanja i udruživanja. Strani pravni život, br. 1-3, str. 147-156
Nowak, M.U.N. (2005) Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. Kehl - Arlington
OSCE (2010) Guidelines on freedom of peaceful assembly. Warsawa - Strasbourg, https://www.osce.org/odihr/73405?download=true, 13. jul 2018
Popović, D. (2013) European human rights law - a manual. The Hague
Popović, D. (2012) Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd
Simović, D., Avramović, D., Zekavica, R. (2013) Ljudska prava. Beograd
Simović, D., Stanković, M., Petrov, V. (2018) Ljudska prava. Beograd
Stevanović, O. (2016) Sloboda i bezbednost javnih okupljanja u Republici Srbiji. u: Đorđević Đ. [ur.] Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost, Beograd, tom 1
Vasak, K. (1977) Human rights: A thirty-year struggle: The sustained efforts to give force of law to the universal declaration of human rights. UNESCO Courier, 30: 11, http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000748/074816eo.pdf, 15.jul 2018