Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 223  
Back povratak na rezultate
Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku
2019, vol. 1, br. 1, str. 9-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 10/10/2019
doi: 10.7251/ZBK1901011M
Postupanje policije po naredbama i zamolnicama nadležnih subjekata
aMUP Republike Srbije, Beograd
bKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresa: dragan.milidragovic@mup.gov.rs

Sažetak

Policija pored policijskih poslova taksativno nabrojanih u čl. 30, St. 3 Zakona o policiji obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i podzakonskim aktom. Jedan deo ovih poslova odnosi se na pružanje pomoći drugim državnim organima, pre svega nadležnim sudovima i tužilaštvima u obavljanju poslova iz njihovog delokruga, a sastoji se u postupanju po njihovim naredbama i zamolnicama. Da bi utvrdili koliko vremena policijski službenici na bezbednosnom sektoru provode rešavajući naredbe i zamolnice u radu su predstavljeni delovi iz četiri istraživanja koja govore o angažovanju policije na ovim zadacima. Predstavljeni rezultati istraživanja ukazuju NAM da je policija Republike Srbije najviše radnog vremena angažovana na rešavanju naredbi i zamolnica i na drugim poslovima koji nisu u vezi sa prevencijom i represijom kriminaliteta. Opterećenost policijskih službenika sve većim brojem naredbi i zamolnicama, pored predstavljenih rezultata istraživanja, potvrđuju i statistički podaci MUP Republike Srbije u periodu od 2010. do 2013. godine, koji su takođe predstavljeni u radu. Prema statističkim podacima pravosudni organi u proseku godišnje dostave na postupanje preko 101.000 zahteva za uručenje poziva i oko 435.000 naredbi za dovođenje lica, kao i preko 100.000 zahteva za proveru adrese prebivališta, od kojih se 75% odnosi na terensku proveru prebivališta. Problem utroška većeg dela radnog vremena policijskih službenika na postupanje po naredbama i zamolnicama prisutan je više od deset godina u radu policije na bezbednosnom sektoru. U rešavanju ovog problema autori predlažu da se sagledaju iskustva drugih država čije su policije jedan deo svojih poslova poverile drugim državnim organima ili sektoru privatne bezbednosti.

Ključne reči

Reference

*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
*** (2011-2018) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US, 55/2014 i 87/2018
*** (2016-2018) Zakona o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016-odluka Ustavnog suda
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 18
Banton, M. (1964) The policeman in the community. New York
Bayley, D.H. (1990) Patterns of policing: A comparative intenational analysis. New Brunswick: Rutgers University Press
Champion, D. (2003) Policing in the community. Sarajevo
Đorović, I. (2011) Struktura radnog vremena uniformisanih pripadnika policije sa osvrtom na PPU Kragujevac. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 219-236
Kešetović, Ž.M. (2000) Odnos policije i javnosti. Bezbednost, Beograd, vol. 42, br. 5-6, str. 519-548
Miletić, S. (2009) Komentar Zakona o policiji. Beograd
Milić, N. (2012) Mapiranje kriminala u funkciji problemski orijentisanog rada policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 1, str. 123-140
Milidragović, D. (2016) Organizacija i delatnost policije opšte nadležnosti u prevenciji i represiji kriminaliteta. Pravni fakultet, Univerzutet u Kragujevcu, Doktorska disertacija
Plačkov, R. (2008) Problemi rada policije na lokalnom području. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 3, str. 129-147
Vujanić, M., Gortan-Premik, D., Dešć, M., Dragićević, R., Nikolić, M., Nogo, L., Pavković, V., Ramić, N., Stijović, R., Tešić, M., Feket, E. (2007) Rečnik srpskog jezika. Novi Sad