Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 5 od 56  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2019, br. 15, str. 51-66
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/sinteze8-21235

Creative Commons License 4.0
Psihološki i porodični faktori koji utiču na pojavu maloletničke delinkvencije
aAgencija za zapošljavanje "Mirna kuća", Beograd
bVisoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

e-adresa: psihologija.ana@gmail.com, vukanslavkovic@yahoo.com

Sažetak

U ovom radu agresivnost i delinkventno ponašanje adolescenata stavlja se u kontekst razvojnih turbulencija koje mogu biti prolaznog karaktera. Kod mlade osobe koja krši zakonske norme mogu postojati potencijali za zdrav razvoj ličnosti, a nedruštveno ponašanje može biti pod velikim uticajem razvojnih karakteristika adolescencije: unutrašnjih konflikata, razbuktavanja ranih razvojnih kriza, teškoća na intrapsihičkom planu koje se odnose na odvajanje od roditelja, krize identiteta i formiranja tzv. negativnog identiteta. U daljem tekstu razmatra se uticaj ranog razvoja deteta na formiranje sklonosti ka agresivnom ponašanju, kao i uticaj porodičnih faktora na nastanak maloletničke delinkvencije. Na kraju autori zaključuju da u formiranju zdrave ličnosti sa prosocijalnim vrednostima najveći značaj ima pravilno vaspitanje u porodici. Ako je u porodici postavljen zdrav temelj za razvoj ličnosti, izvori socijalizacije i drugi agensi socijalizacije teško da mogu da poremete pravilan razvoj u adolesenciji, osim kada je reč o urođenoj sklonosti ka formiranju psihopatskih crta ličnosti. U suprotnom, adolescent je veoma podložan prihvatanju neadekvatnih uzora i slepom predavanju vršnjačkoj grupi, u kojoj pokušava da nadomesti podršku i bliskost koju nije dobio u porodici. Ovakva vršnjačka grupa može nametati antisocijalne vrednosti i oblike ponašanja kao poželjne.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Aleksić, O. (1995). Adolescentna kriza. U: P. Marković (Ur.), Adolescenta kriza. Beograd: Beletra.43-51
Araujo, A.F.D., Shikida, C.D., Nogueira, R.P., & Ferreira, F.M.P. (2012). Socio-Economic Determinants of Juvenile Crime among Street Children and Teenagers in a Brazilian State. Economics Bulletin, 32(3), 2076-2084
Coughlin, C., & Vuchinich, S. (1996). Family Experience in Preadolescence and the Development of Male Delinquency. Journal of Marriage and the Family, 58(2), 491-501. doi:10.2307/353512
Devereux, E.C., Bandura, A., Walters, R.H., & Sears, R.R. (1960).Adolescent Aggression: A Study of the Influence of Child-Training Practices and Family Interrelations. American Sociological Review, 25(3), 438-439. doi:10.2307/2092109
Eitle, D. (2006). Parental gender, single-parent families, and delinquency: Exploring the moderating influence of race/ethnicity. Social Science Research, 35(3), 727-748. doi:10.1016/j.ssresearch.2005.06.003
Falk, D., Thompson, S.J., & Sanford, J. (2014). Posttraumatic Stress among Youths in Juvenile Detention. Journal of Evidence-Based Social Work, 11(4), 383-391. doi:10.1080/10911359.2014.897111
Farrington, D.P., Jolliffe, D., Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M., & Kalb, L.M. (2001). The concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boys' delinquency. Journal of Adolescence, 24(5), 579-596. doi:10.1006/jado.2001.0424
Marković, P. (1995). Društvo, roditeljstvo i adolescenti. U P. Marković (Ur.), Adolescenta kriza. (str. 7-19). Beograd: Beletra
Moitra, T., & Mukherjee, I. (2012). Parent -Adolescent Communication and Delinquency: A Comparative study in Kolkata, India. Europe's Journal of Psychology, 8(1), doi:10.5964/ejop.v8i1.299
Moore, E., Gaskin, C., & Indig, D. (2013). Childhood maltreatment and post-traumatic stress disorder among incarcerated young offenders. Child Abuse and Neglect, 37(10), 861-870. doi:10.1016/j.chiabu.2013.07.012
Muuss, R.E.H. (1996). Theories of Adolescence. New York: The Mc Grow-Hill Companies Inc
Pechorro, P.S., Vieira, D.N., Poiares, C.A., Vieira, R.X., Marôco, J., Neves, S., & Nunes, C. (2013). Psychopathy and behavior problems: A comparison of incarcerated male and female juvenile delinquents. International Journal of Law and Psychiatry, 36(1), 18-22. doi:10.1016/j.ijlp.2012.11.003
Sears, R.R., Maccoby, E.E., & Levin, H. (1976). Patterns of child rearing. Stanford, Calif: Stanford University Press
Todorović, J. (2005). Vaspitni stilovi roditelja i samopoštovanje adolescenata. Niš: Filozofski fakultet; Niš: Prosveta
Vranješević, J. (2001). Promena slike o sebi -autoportret adolescencije. Beograd: Zadužbina Andrejević
Vukov, M. (1994). Putevi stranputice porodice. Beograd: GIP " Kultura"
Erikson, E.H. (1976). Omladina, kriza, identifikacija. Titograd: Pobjeda
Išpanović-Radojković, V. (2005). Nasilnost adolescenata u nasilnom okruženju. U: V. Ćurčić (Ur.), Unutrašnja i spoljašnja realnost adolescenta. Beograd: IP Žarko Albulj.119-126
Pejović, M. (1997). Porodica i psihopatologija. Beograd: Savremena administracija
Popović, M., & Jerotić, V. (1989). Psihoterapija i psihodinamika neuroza. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Poro, A. (1990). Enciklopedija psihijatrije. Beograd: Nolit
Slavković, V. (2013). Pokušaj u krivičnom pravu (Doktorska didertacija). Niš: Univerzitet u Nišu -Pravni fakultet
Srna, J. (1995). Biti ili ne biti -studija samoubilaštva mladih. Beograd: IP Žarko Albulj
Stefanović, I. (1994). Maloletničko prestupništvo i poremećaji ponašanja dece i omladine. Sociološki pregled, 28(3), 399-408
Tadić, N. (2006). Psihijatrija detinjstva i mladosti. Beograd: Naučna knjiga