Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2019, vol. 53, br. 3, str. 1065-1080
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/04/2020
doi: 10.5937/zrpfns53-23559
Creative Commons License 4.0
Amortizacija nepokretnosti za svrhu oporezivanja imovine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: C.Cvjetkovic@pf.uns.ac.rs, GMilosevic@pf.uns.ac.rs, L.Baturan@pf.uns.ac.rs

Projekat

Rad je nastao kao rezultat rada na projektu "Pravna tradicija i novi pravni izazovi", čiji je nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu.

Sažetak

U radu se razmatra amortizacija nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige za svrhu oporezivanja imovine. Cilj ovog rada je da se detaljnoj analizi podvrgnu odredbe Zakona o porezima na imovinu posvećene amortizaciji nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, kao i nedavna odluka Ustavnog suda Srbije koja se odnosi na ovo pitanje. Nastojaće se utvrditi i kako jedinice lokalne samouprave u Srbiji sprovode relevantne odredbe Zakona o porezima na imovinu, te je u tom smislu formiran reprezentativni uzorak jedinica lokalne samouprave.

Ključne reči

porez na imovinu; amortizacija nepokretnosti; obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige; Odluka Ustavnog suda br. Iuz-155/2014

Reference

*** (2001-2018) Zakon o porezima na imovinu. Službeni glasnik RS, br. 26/01, Službeni list SRJ, br. 42/02 - odluka SUS i Službeni glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - odluka US, 47/13 i 68/14 - dr. zakon, 9
*** (2009-2019) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 -odluka US i 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 -dr. zakon
*** (2001-2015) Zakon o porezu na nepokretnosti. Službeni list Republike Crne Gore, br. 65/01, 75/10, 9/15
*** (2004-2016) Zakon za danocite na imot. Služben Vesnik na Republika Makedonija, br. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11 i 84/12, 154/15, 192/15, 23/16
*** (2013) Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu. Službeni list Grada Novog Sada, br. 65
*** (2014) Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu. Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2011/2015) Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Službeni list Republike Crne Gore, br. 36, 66
*** (2012-2014) Metodologijata za procena na pazarnata vrednost na nedvižen imot. Služben Vesnik na Republika Makedonija, br. 54/12, 17/13, 21/13, 142/14
*** (2018) Odluka Ustavnog suda Srbije br. Iuz-155/2014. Službeni glasnik RS, Real Estate News, https://www.realestate.com.au/advice/property-depreciation-101/
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
Altiparmakov, N. (2011) Poreska pravičnost glavnih poreskih oblika u Srbiji. Kvartalni monitor, 24: 85-93
Arsić, M., Ranđelović, S., Bućić, A., Vasiljević, D. (2012) Reforme poreza na imovinu u Srbiji - rezultati i perspektive. Beograd: Fondacija za razvoj ekonomske nauke
Cvjetković, C. (2015) Porez na imovinu u statici. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Cvjetković-Ivetić, C. (2018) Stope poreza na imovinu u Republici Srbiji. Pravni život, 10
Gijka, A. (2015) Property tax in Albania. Land Tenure Journal, 2
Günes, T., Yildiz, Ü. (2015) Property valuation and taxation for improving local governance in Turkey. Land Tenure Journal, 2
Mccluskey, W. (2015) Real property taxation in the Republic of Kazakhstan. Land Tenure Journal, 2
Popović, D. (2017) Poresko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Rosengard, J. (2012) The tax everyone loves to hate: Principles of property tax reform. Cambridge, MA: Harvard Kennedy School - Mossavar Rahmani Center for Business and Government
Youngman, J. (2006) Legal issues in property valuation and taxation: Cases and materials. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy