Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24
članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2016, vol. 13, br. 1, str. 83-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/12/2016
doi: 10.5937/MegRev1601083V
Creative Commons License 4.0
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu - neka metodološka pitanja, praksa u Srbiji i njeni rezultati
USAID, Projekat za bolje uslove poslovanja

e-adresa: dusanzv@gmail.com

Sažetak

Od decentralizacije nadležnosti za upravljanje porezom na imovinu počev od 2006. godine, taj izvor prihoda je značajno dobio na bilansnom značaju za jedinice lokalne samouprave u Srbiji. Dok su prvi koraci po decentralizaciji poreza na imovinu bili usmereni na proširenje poreske osnovice, poslednjim izmenama Zakona o porezima na imovinu se čine značajni koraci na uvođenju modernijeg modela utvrđivanja poreske osnovice, kao naročito složenog i važnog elementa administriranja ovog poreza sa stanovišta poreske pravičnosti i prihodovne izdašnosti. U ovom radu razmatramo različite pristupe utvrđivanju osnovice poreza na imovinu i njihove implikacije. Zatim dajemo pregled aktuelnog pravnog okvira za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu u Srbiji. Na kraju, na osnovu istraživanja podataka sadržanih u robusnoj bazi sa odlukama o ključnim elementima za utvrđivanje poreza na imovinu za 138 od ukupno 145 jedinica lokalne samouprave u zemlji u 2014. i 2015. godini, iznosimo zaključke o relativno dobrim performansama aktuelnog sistema oporezivanja stambenih objekata, ali i postojanju nedopustivih nelogičnosti u utvrđivanju osnovice poreza na imovinu u slučaju zemljišta, kojima se više podriva princip poreske pravičnosti od prihodnog potencijala ovog poreza.

Ključne reči

porez na imovinu; utvrđivanje osnovice poreza na imovinu; efekti reforme oporezivanja imovine u Srbiji

Reference

*** (2001-2014) Zakon o porezima na imovinu. Službeni glasnik Republike Srbije, 26/2001, Službeni list Savezne Republike Jugoslavije 42/2002 - odluka SUS i Službeni glasnik Republike Srbije 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/20
Almy, R. (2014) Valuation and assessment of immovable property. OECD Working Papers on Fiscal Federalism, No. 19, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5jz5pzvr28hk-en, (20.12.2015)
Arsić, M., i dr. (2012) Reforme poreza na imovinu u Srbiji - rezultati i perspektive. Beograd: FREN
Begović, B., i dr. (2004) Reforma poreskog sistema 2. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije
Dye, R.F., England, R.W., ur. (2009) Land value taxation: Theory, evidence, and practice. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy
Mccluskey, W.J., Bell, M.E. (2008) Rental Value versus Capital Value: Alternative Bases for the Property Tax, in Georgia State University Andrew Young School of Political Studies. u: International Studies Program Working Paper 08-18
Ministarstvo finansija (2015) Bilten javnih finansija, 131, 44-45
OECD stat (2015) 25.12.2015, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
Rao, V.U.A. (2006) Is area-based assessment: An alternative, an intermediate step, or an impediment to value-based taxation in India?. u: International Studies Program, Working Paper 06-44., Georgia State Andrew Young School of Policy Studies