Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 4 od 22  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2018, vol. 11, br. 3, str. 18-35
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/01/2019
doi: 10.5937/etp1803018C
Creative Commons License 4.0
Unapređenje poslovnog procesa reinženjeringom kao koncept doprinosa poslovnom uspehu
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace, Blace

e-adresa: kristina.cvetkovic.tina@gmail.com, marina.jovovic@vpskp.edu.rs

Sažetak

U nepredvidivom privrednom ambijentu i turbulentnom okruženju preduzeće se nosi sa rizicima i uslovima neizvesnosti. Potreba za poslovnim uspehom i neophodnost napredovanja i unapređenja osnove su postizanja boljeg rezultata u ovoj ekonomskoj utakmici koja nije laka i u kojoj se pravila igre menjaju. Kao pokazatelj uspeha, cilj je postići profitabilnost koja dugo traje. Uspeh se može dostići uz unapređenje i usavršavanje poslovnog procesa, uz korišćenje reinženjeringa, njegovih doprinosa i efekata. Implementacijom reinženjeringa glorifikuje se unapređenje poslovnog procesa. Uspešnost se kasnije reflektuje i multiplicira svoje dejstvo, podstiče doprinos u nacionalnim i međunarodnim okvirima poslovanja.

Ključne reči

Reference

Austin, R.W. (1965) Responsibility for social change. Harward Business Review, july/august
Hammer,, Stanton, M. (1995) The Reeigineering Revolution. London: Harper Collins publishers
Hammer, M., Champy, J. (1993) Reengineering the Corporation. London: Nicholas Brealey, Navedeno prema: Janićijević, N. Upravljanje organizacionim promenama (2007) Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Hill, F.M., Collins, L.K. (1998) The positioning of BPR and TQM in long‐term organisational change strategies. TQM Magazine, 10(6): 438-446
Janićijević, N. (2007) Upravljanje organizacionim promenama. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovanović, V., Radanov, P., Panić, B. (2014) Krizni reinženjering poslovnih procesa. EMC Review - Časopis za ekonomiju - APEIRON, 7(1):
Levi-Jakšić, M., Komazec, G. (2008) Menadžment operacija. Beograd: Megatrend univerzitet
Magni, C.A., Malagoli, S., Mastroleo, G. (2006) An alternative approach to firms' evaluation: expert systems and fuzzy logic. International Journal of Information Technology & Decision Making, 05(01): 195-225
Paunović, B. (2017) Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem. Beograd: Ekonomski fakultet
Pokrajac, S. (2010) Reinženjering: novi početak starog poslovnog koncepta. Škola biznisa, 1: 80-86
Vansina, S.L., Taillieu, T. (1996) Business process reengineering or socio-technical system desing in new clothes?. Organizational Change and Development, 9: 81-100
Veljović, A., Tomašević, V. (2010) Upravljanje razvojem preduzeća. Beograd: Fakultet za industrijski menadžment
Vukšić-Bosilj, V., Spremić, M., Omazić, M.A., Vidović, T., Hernaus, T. (2006) Menadžment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima. Zagreb: Ekonomski fakultet, 2-20