Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 17  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 100-117
Višestruko zastupanje u osiguranju - sa posebnim osvrtom na ovlašćenja zastupnika i njegov status prema posredniku - brokeru
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija

e-adresav.colovic@iup.rs
Ključne reči: osiguranje; zastupanje; posredovanje; brokeraža; distribucija; osiguravač
Sažetak
Zastupanje u osiguranju se u aktima EU i u nacionalnim zakonodavstvima pojedinih zemalja na drugačiji način definiše u odnosu na opšti pojam u ovoj oblasti. Naime, ova delatnost se posmatra i reguliše zajedno sa drugim oblicima distribucije osiguranja, kao što su posredovanje i brokeraža u osiguranju. U vezi sa tim, mora se posmatrati višestruko zastupanje, odnosno zastupanje više osiguravača od strane jednog zastupnika s obzirom na odnos zastupnika prema posredniku (brokeru) i obim njegovih ovlašćenja. Višestruko zastupanje u osiguranju nije na adekvatan način regulisano u zakonodavstvu Republike Srbije, u pravu EU niti u nemačkom zakonodavstvu, kome se takođe posvećuje pažnja u radu. Autor u radu posvećuje pažnju i regulisanju ovlašćenja zastupnika i njegovom statusu u odnosu na posrednika, odnosno brokera u osiguranju.
Reference
*** (2003) Direktiva o posredovanju u osiguranju (Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation). OJ, L 9, 15. 1
*** (2016) Direktiva o distribuciji osiguranja (Directive (EU) No. 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (recast)). OJ, L 26, 2. 2
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (2014) Zakon o osiguranju - ZO. Službeni glasnik RS, br. 139
*** Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije - GZ. dostupno na adresi: https:// www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonikarepublikesrbije.html, 27. 3. 2020
*** (2015-2018) Zakon o osiguranju Republike Hrvatske - ZOH. Narodne novine, br. 30 i 112
*** (2007) Nemački Zakon o ugovorima o osiguranju iz 2007. godine (Gesetz über den Versicherungsvertrag). poslednje izmene 30. 11. 2019
*** (2015) Zakon o nadzoru osiguravajućih društava Nemačke iz 2015. godine (Versicherungsaufsichtsgesetz). poslednje izmene 19. 12. 2018
*** (1869) Nemački Trgovački zakon iz 1869. godine (Gewerbeordnung). poslednje izmene 22. 11. 2019, čl. 34d, dostupno na adresi: https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/GewO. pdf, 20. 3. 2020; Više o tome, vid. Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Intermedi
Bohn, J.C. (2011) Intermediation of insurance and financial services in European VAT. Wolters Kluwer
Ćurković, M. (2017) Agent kao zastupnik više osiguratelja. 27. 6. 2017, https://www.osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?18413, 29. 2. 2020
Ćurković, M. (2019) Nastanak i obuhvat regulatornih odredbi o distribuciji osiguranja. Hrvatski časopis za osiguranje, br. 1
Ćurković, M. (2007) Obvezna osiguranja u prometu. Zagreb
Ćurković, M. (2019) Ugovor o zastupanju u osiguranju. 16. 9. 2019, https://www.osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?20070, 21. 3. 2020
Đorđević, S., Samardžić, D. (2014) Nemačko ugovorno pravo osiguranja sa prevodom Zakona (VVG). Beograd: IRZ
Eckardt, M., Räthke-Döppner, S. (2010) The quality of insurance intermediary services: Empirical evidence for Germany. Journal of Risk and Insurance, 77(3)
Glovsky, S.C. (2018) Insurance broker and agent liability. https://www.advocatemagazine.com/article/2018-march/insurancebroker-and-agent-liability, 30. 3. 2020
Graeme, B. (2010) The impact of legislation and regulation on the freedom of movement of capital in Estonia, Poland and Latvia. Cambridge Scholars Publishing
Ivanjko, Š. (1999) Zavarovalni posrednik in svetovalec - poklic prihodnosti. Agens, br. 7
Pak, J. (2018) Obaveze, odgovornost i osiguranje od odgovornosti posrednika u osiguranju. Tokovi osiguranja, br 1
Schaloske, H., Schramm, T., Kassing, D., Feldmann, K. (2018) Insurance: Germany, law and practice. Chambers and Partners
Slavnić, J. (2003) Ovlašćenja i obaveze brokera osiguranja. u: Šulejić Predrag, Slavnić Jovan [ur.] Pravo osiguranja u tranziciji, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Jugoslavije
Šulejić, P. (2005) Pravo osiguranja. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Todorović-Symeonides, M. (2012) Duties and liabilites of insurance brokers -Focus on the information exchange and duty to advise in Greek, Serbian and UK law. Evropska revija za pravo osiguranja, br. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2002100C
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka