Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 92, br. 3, str. 430-457
Pravnoistorijski pogled na državinsku zaštitu u srpskom pravu
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Ključne reči: državina; Srpski građanski zakonik; zaštita državine; parnični postupak
Sažetak
U ovom radu se analiziraju režimi državine prema Srpskom građanskom zakoniku i Zakoniku o sudskom postupku u građanskim parnicama od 1929. godine, u periodu od 1844. do 1941. godine. Razvoj državinske zaštite u ovom periodu ogledao se u tome što je u Kneževini i Kraljevini Srbiji državina štićena, pre svega, posredstvom krivičnopravnog sistema, dok je u jugoslovenskoj Kraljevini težište zaštite prešlo na građansko pravosuđe. Naime, iako su državina i njena zaštita, u Kneževini i Kraljevini Srbiji bili regulisani i građansko-pravnim normama, narod je ipak posezao za krivičnopravnom zaštitom. Jer, osim što je državinska zaštita "bolovala" od brojnih nejasnoća u SGZ-u, ona, u Zakoniku o sudskom postupku u građanskim parnicama od 1865. godine, nije bila regulisana posebno, tj. različito od redovnog parničnog postupka. Stoga, tek od stupanja na snagu jugoslovenskog Zakonika o parničnom postupku državina uživa adekvatnu, građansko-pravnu zaštitu i na prostoru Srbije.
Reference
Aranđelović, D. (1933) Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd, druga knjiga. b. i
Culja, S. (1936) Građansko-procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Izdavačko knjižarsko preduzeće Geca Kon
Đorđević, A. (1908) Sistem privatnog (građanskog) prava Kraljevine Srbije. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
Geršić, G. (1885) Priroda državine i osnova njene pravne zaštite - sa kritičkim pogledom na naš Gradjanski zakonik. Glasnik Srpskog učenog društva, knj. 64, str. 100 - 105
Goršić, F. (1934) Zaštita državine (poseda) u Srbiji sa posebnim obzirom na područje Apelacionog suda u Beogradu. Beograd, b. i
Goršić, F. (1933) Komentar građanskog parničnog postupka. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, knj. II
Janković, B. (1933) Da li važi para. 375a Kaznenog zakonika za Kraljevinu Srbiju. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, 3
Jovanović, P.M. (1925) Državina - njena zaštita i održaj. Beograd: Izdavačka knjižara Gece Kona
Lazarević, P.A. (1935) Primedba na rad: O postupku po tužbama zbog smetanja poseda. Arhiv za pravne i društvene nauke, XXXI (1-2)
Matić', D. (1851) Obâsneně Građanskog' zakonika za Knâžestvo srbsko. u: Knâžestva Srbskog' Kn'igopečatn'â, Beograd, Čast' 2
Miletić, R. (1934) Nekoliko reči o državinskim tužbama i postupku po njima. Pravosuđe, (6)
Mišić, P.D. (1934) Postupak po tužbama zbog smetanja poseda (državine). Branič, 2
Nestorović, Đ.B. (1915) Predlog zakonika o sudskom postupku u građanskim parnicama. Niš: Arhiv Jugoslavije, sudija Kasacionog suda, fond br. 63, fasc. br. 23
Pavlović, I.P. (1934) O smetanju poseda. Branič, (5)
Pavlović, M. (2008) Pravna evropeizacija Srbije 1804-1914. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu-Institut za pravne i društvene nauke
Sardelić, F. (1935) Tužbe za smetanje posjeda (državine) s obzirom na pozitivne pravne propise Srpskog građanskog zakonika te propise novog GRPP. za postupak u ovim tužbama. Pravosuđe, (1)
Subotić, Đ. (1935) O postupku po tužbama zbog smetanja poseda. Arhiv za pravne i društvene nauke, XXXI (1-2)
Subotić, Đ. (1934) Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Arhiv za pravne i društvene nauke, XXIX (3)
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv92-27621
primljen: 21.07.2020.
prihvaćen: 17.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 13.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0