Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 2, str. 247-272
Strazburški standardi u upravnom sporu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: Pravo na pravično suđenje; upravni spor; Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama; preporuke Saveta Evrope
Sažetak
Ovaj članak se vremenski poklapa sa značajnim organizacionim i zakonodavnim promenama u domaćem upravno-sudskom postupku. Reforma pravosuđa Republike Srbije dovodi do stvaranja Upravnog suda koji će ubuduće presuđivati upravne sporove u prvom stepenu. Radi se i na izradi nacrta novog Zakona o upravnim sporovima. Namera je autora da doprinese ovim značajnim promenama koje imaju za cilj poboljšanje upravno-sudske zaštite prava i sloboda građana i organizacija u našoj zemlji. S tim naumom, autor analizira strazburške standarde i usaglašenost domaćih zakonskih rešenja i sudske prakse u upravnom sporu sa njima. Pod strazburškim standardima podrazumevaju se Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama, i to čl. 6, koji reguliše pravo na pravično suđenje, kao i preporuke Saveta Evrope u oblasti upravnog prava. Autor u centralnom delu teksta identifikuje neusaglašenosti koje postoje u oblasti prava na pristup sudu (prava na iniciranje postupka pred sudom i prava na pravnu pomoć), privremenih mera, utvrđivanja činjenica u upravnom sporu i izvršenju pravosnažnih sudskih presuda. U zaključku rada, autor daje predloge organizacionih i zakonodavnih izmena kojima bi se uočene neusaglašenosti mogle otkloniti.
Reference
*** (1996) Zakona o upravnim sporovima - ZUS. Službeni glasnik SRJ, br. 46
*** (1982-1998) Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana. Službeni glasnik SRS, br. 24/82, 39/83 - ispr., 17/84, 50/84, 45/85 i 12/98
*** (1993-2005) Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana. Službeni glasnik RS, br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05
*** (2009) Zakonom o udrženjima. Službeni glasnik RS, br. 51
*** (2004) Zakon o izvršnom postupku - ZIP. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2003) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima. Službeni list SCG, br. 9-Međunarodni ugovori
*** (2005) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. 107
*** (2005) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2006) Ustav Republike Srbije - URS. Službeni glasnik RS, br. 98
Bačić, V., Tomić, Z.R. (1985) Komentar Zakona o upravnim sporovima - sa sudskom praksom. Beograd: Službeni list SFRJ
Barović, M. (2004) Upravni spor - sa komentarom Zakona o upravnim sporovima i sudskom praksom. Beograd: Službeni glasnik RS
Carić, S. (2007) Problemi koji su uočeni u pravnom sistemu Republike Srbije u vezi sa prvim presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju, sa posebnim osvrtom na problem suđenja u razumnom roku. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 4/214-216
Clayton, R., Tomlinson, H. (2001) Fair trial rights. Oxford: Oxford University Press, reprinted from The law of human rights
Dutertre, G. (2003) Key case-law extracts: European Court of Human Rights. Strasbourg: Council of Europe Publishing
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd: Pravni fakultet
Mole, N., Harby, C. (2007) Pravo na pravično suđenje - vodič za primenu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. u: Beograd: Savet Evrope, 11-95
Ohlinger, T. (1990) Austria and Article 6 of the European Convention on Human Rights. European Journal of International Law, 1/http://www. oxfordjournals. org/our_journals/ejilaw/ about. html, 18. septembar 2009, 290
Ovey, C., White, R.C.A. (2002) European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 151-170
Pljakić, Lj. (2008) Značaj upravno-sudske prakse za izmenu (usaglašavanje) zakona. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 2/400-401
Popović, D. (2009) Autonomni koncepti evropskog prava ljudskih prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 4, str. 121-137
Popović, Z. (2005) Shodna primena Zakona o parničnom postupku u upravnom sporu. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, Beograd, br. 2/ 492
Savatić, M. (2007) Osnivanje i organizacija upravnog sudstva u Srbiji. u: Karanović V., Lj.Pavlović [ur.] Osnivanje, organizacija i funkcionisanje upravnog sudstva - zakonodavstvo i praksa nekih evropskih zemalja, Beograd: Vrhovni sud Srbije
Tišma,, Jovanović (2006) Aktivnosti i zaključci Projektne i Radne grupe Saveta Evrope za upravno pravo (2003-2006. godine). Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 2/622
Tomić, Z.R. (2009) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Tomić, Z.R. (2007) Sukcesivnost upravne i upravno-sudske zaštite. Pravni život, vol. 56, br. 10, str. 535-546
Vuković, S. (2006) Komentar Zakona o opštemupravnom postupku i Zakona o upravim sporovima. Beograd: Poslovni biro
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka