Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 9 od 422  
Back povratak na rezultate
Acta agriculturae Serbica
2019, vol. 24, br. 47, str. 41-49
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 20/09/2019
doi: 10.5937/AASer1947041M
Creative Commons License 4.0
Korelaciona zavisnost prinosa zrna i komponenti prinosa prolećnog ječma gajenog na kiselom zemljištu
aUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
cCentar za strna žita, Kragujevac

e-adresa: mmadic@kg.ac.rs

Projekat

Razvoj novih tehnologija gajenja strnih žita na kiselim zemljištima primenom savremene biotehnologije (MPNTR - 31054)
Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima (MPNTR - 31092)

Sažetak

Poljski ogledi sa dve sorte prolećnog ječma "Dunavac" i "Novosadski 456" postavljeni su tokom 2016-2017. godine, sa ciljem da se analizira uticaj kalcizacije i različitih količina mineralnih đubriva, naročito fosfora na komponente prinosa i prinos zrna, kao i da se utvrdi korelaciona zavisnost između prinosa zrna i komponenti prinosa. Ogled je postavljen na kiselom zemljištu (pHH2O 4,5) na eksperimentalnom polju Srednje poljoprivredne škole u Kraljevu po slučajnom blok sistemu u tri ponavljanja. Mineralna ishrana i kalcizacija su uticali na prinos zrna i komponente prinosa kod obe sorte ječma. Pored toga, sorte su bolje reagovale na kalcizaciju u odnosu na povećane količine fosfora, što se može povezati sa olakšanim korišćenjem makro i mikroelemenata pri povećanju pH zemljišta, tj. imobilizacijom fosfora u kiseloj sredini. Značajne pozitivne korelacije utvrđene su između prinosa zrna i broja klasova m-2, prinosa zrna i dužine klasa, kao i prinosa zrna i broja zrna po klasu. Prinos zrna se ostvaruje kao balans između komponenti prinosa, tako da je maksimalni prinos realizacija najpovoljnijeg balansa između komponenti, što pokazuje negativna korelacija između broja zrna i mase zrna po klasu kao i broja klasova m-2 i mase zrna po klasu. Međuzavisnosti prinosa zrna i komponenti prinosa u različitim agroekološkim uslovima, pored toga što upućuju na izbor odgovarajućih agrotehničkih mera, istovremeno mogu poslužiti i kao selekcioni kriterijumi pri izboru sorti za manje povoljne proizvodne uslove.

Ključne reči

Reference

AgroChart (2013) Serbia: Grain and feed annual. http://www.agrochart.com/en/news/news/030513/serbia-grain-and-feedannualmar2013
Bogdanović, D., Ćirović, M., Ubavić, M. (1994) Racionalno đubrenje semenskog kukuruza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, VII, 73-89
Denčić, S., Mikić, K., Momčilović, V. (1992) Rezultati rada na genetici i oplemenjivanju ječma. u: Lazić V. [ur.] Pivski ječam i slad, Bačka Palanka: DP ' 20 Oktobar' Sladara, str. 52-64
Dimitrijević, M., Petrović, S., Mladenov, N., Belić, M., Hristov, N., Banjac, B., Vukosavljev, M. (2009) Fenotipska reakcija pšenice na različitim tipovima zemljišta. Genetika, vol. 41, br. 2, str. 169-177
Dodig, D. (2000) Morfološke i produktivne osobine hibrida dvoredog i šestoredog ječma u F4 i F5 generaciji. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Master thesis
Dugalić, G., Gajić, B. (2012) Pedologija. Čačak: Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet
Đekić, V., Popović, V., Branković, S., Terzić, D., Đurić, N. (2017) Yield components and grain yield of winter barley. Agriculture and Forestry, 63(1), 179-185
Đekić, V., Milivojević, J., Madić, M., Popović, V., Branković, S., Perišić, V., Terzić, D. (2019) Grain yield and quality of two-row winter barley cultivars on an acid soil. Journal of Central European Agriculture, 20(1), 238-250
Kirchev, H., Delibaltova, V., Yanchev, I., Zheliazkov, I. (2012) Comparative investigation of ryetype triticale varieties, grown in the agroecological conditions of Thrace valley. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(5), 696-700
Knezević, D., Paunović, A., Zečević, V., Urošević, D., Kondic, D., Mićanović, D., Živić, J., Madić, M., Đurović, V., Srdic, S., et al. (2019) Varijabilnost mase klasa sorti ozime pšenice (Triticum aestivum L.). u: XXIV Savetovanje o Biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 15-16. mart, Zbornik radova, 1, 37-45
Madić, M., Knežević, D., Paunović, A., Đurović, D. (2016) Visina stabla i dužina internodija kao komponente otpornosti ječma prema poleganju. Acta agriculturae Serbica, vol. 21, br. 42, str. 99-106
Madić, M., Paunović, A., Đurović, D., Marković, G., Knežević, D., Jelić, M., Stupar, V. (2018) Grain yield and its components in triticale grown on a pseudogley soil. Journal of Central European Agriculture, 19(1), 184-193
Mohamadi, M., Karimizade, R., Noorinia, A.A. (2013) Analysis of yield stability in multienvironment trials of barley (Hordeum vulgare L.) genotypes using AMMI model. Current Opinion in Agriculture, 2(1), 20-24
Moreno, A., Moreno, M.M., Ribas, F., Cabello, M.J. (2003) Influence of nitrogen fertilizer on grain yield of barley (Hordeum vulgare L.) under irrigated conditions. Spanish Journal of Agricultural Research, 1(1), 91-100
Paunovic, A., Madic, M., Knezevic, D., Bokan, N. (2007) Sowing density and nitrogen fertilization influences on yield components of barley. Cereal Research Communications, 35(2), 901-904
Pržulj, N., Momčilović, V., Simić, J., Mirosavljević, M. (2014) Effect of year and variety on barley quality. Genetika, 46(1), 59-73
Pržulj, N., Momčilović, V., Nožinić, M., Jestrović, Z., Pavlović, M., Orbović, B. (2010) Importance and breeding of barley and oats. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 33-42
SAS Stat (2000) User's guide. SAS Institute Inc, Version 9.1.3
Ullrich, S.E. (2011) Significance, adaptation, production and trade of barley. u: Ullrich Steven E. [ur.] Barley Production, Improvement and Uses, Blackwell Publishing Ltd, 3-14
von Uexkull, H.R., Murtert, E. (1995) Global extent, development and economic impact of acid soils. Plant and Soil, 171, 1-15
Wallace, D.H., Zobel, R.W. (1994) Whole-system research complements reductive research. u: Pessarakli M. [ur.] Handbook of Plant and Crop Physiology, New York: Marcel Dekker, 833-848